HradskoKlika, kostel sv. MartinaSedlecpamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 52 ze dne 25.01.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 52 konané dne 25.01.2017

Usnesení č. 1/52/2017
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města Mšena na r. 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/52/2017
RM schvaluje finanční zápůjčku ve výši 500.000 Kč Domovu seniorů Mšeno, p. o. z FRM DSM na krytí nutných provozních výdajů pro počátek roku 2017 do doby obdržení státní provozní dotace.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/52/2017
RM schvaluje předloženou inventarizaci majetku Základní školy Mšeno, p. o. za rok 2016 a schvaluje návrh na vyřazení majetku Základní školy Mšeno dle předloženého seznamu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/52/2017
RM schvaluje tyto závazné ukazatelé ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem na r. 2017:
a)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města ředitelce Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 1.530.000,-- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem, vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31.12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku, resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
b)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města řediteli Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 200.000,-- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31.12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
- Udržet stav žáků na úrovni 400 žáků.
c)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města ředitelce Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 580.000,-- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto
ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. běžného roku. Plnění nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
- Udržet stávající naplněnost mateřské školy.
d)
Na základě § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění stanovuje rada města ředitelce Domovu seniorů Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek neinvestičních nákladů 600.000,-- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1% (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě. - Předkládat změny plánu nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i
v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést
(neprovádět vše 1x na konci roku).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/52/2017
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pod označením “16010-034653_VPI Mšeno, průtah II/273“ mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. zastoupenou na základě plné moci ze dne 1.6.2015 spol. TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., a městem Mšenem, kde v rámci smlouvy bude na pozemcích města Mšena parc. č. 3341/20 a 3341/23, v katastrálním území Mšeno,umístěno podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě. Služebnost bude zřízena za cenu celkem 100 Kč + DPH za dva dotčené pozemky. Cena je stanovena s ohledem na fakt, že město Mšeno je investorem překládky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/52/2017
RM souhlasí s připojením města Mšena k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a v rámci této kampaně s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2017 na budově úřadu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/52/2017
RM bere na vědomí „Zápis z 1. schůzky Školské a kulturní komise ze dne 18.1.2017“, schvaluje koncepci pro rok 2017, schvaluje záměr spojit oslavy 650 let města souběžně s akcí „Na Kokořínsko s párou“.
RM jmenuje za členy Školské a kulturní komise: Adélu Kummerovou, Davida Bidla, Danu Sobotkovou a Denisu Frydrychovou.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/52/2017
RM vyhlašuje grantové řízení města Mšena podle „Zásad města Mšena pro udělování podpory spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“. Termín doručení žádostí stanovuje rada města do 15.03.2017 do 17:00 na Městský úřad Mšeno do podatelny úřadu, případně poštou, rozhodné je datum podání.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.