Oltář v kostele sv. MartinaMěstský znak na radniciKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 51 ze dne 11.01.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 51 konané dne 11.01.2017

Usnesení č. 1/51/2017
V souladu s usnesením č. 5/10/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 10/2016 konaného dne 12.10.2016 RM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu města Mšena na r. 2016.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/51/2017
RM doporučuje ZM prodat nemovité věci ve vlastnictví města a to:
nemovitou věc – stavbu technického vybavení, budova bez č. p. nebo č. ev., číslo LV 10001, na pozemku ve vlastnictví jiné osoby st. p. č. 34/2, číslo LV 758, katastrální území Mšeno,
a technologickou část trafostanice TS ME 9042, která je součástí výše uvedené budovy, za cenu dle znaleckého posudku firmě ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/51/2017
RM doporučuje ZM schválit „Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi městem Mšenem a společností České dráhy, a.s., kde předmětem smlouvy je splašková kanalizační přípojka o délce 3,8 m, nacházející se na pozemku p. č. 3441/5 v k. ú. a obci Mšeno.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/51/2017
RM doporučuje ZM schválit „Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi městem Mšenem a společností VARIABOARD s.r.o., kde předmětem smlouvy je splašková kanalizační přípojka o délce 11,2 m (včetně šachty) na pozemku p. č. 509/2 v k. ú. a obci Mšeno.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/51/2017
RM schvaluje Plán zlepšování činnosti a aktivit města Mšena v rámci MA 21 a NSZM na rok 2017:
1.
Akreditované vzdělávání koordinátorky (účast na jednom školení v průběhu roku 2017 dle plánu NSZM).
Termín: březen nebo červen 2017.
Odpovědnost: koordinátorka, politik MA 21 a NSZM (dále jen „politik“).
Realizace: tajemník.
2. Medializace aktivit Zdravého města Mšena a Místní agendy 21 (uveřejnění min. 2 článků v médiích (Mšensko, regionální tisk).
Termín: v průběhu roku 2017.
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Realizace: politik, koordinátorka.
3. Zveřejňování všech aktivit na webových stránkách města v rubrice MA 21 a NSZM.
Termín: v průběhu roku 2017.
Odpovědnost: koordinátorka.
Realizace: koordinátorka.
4. Zveřejňování aktivit v celostátní databázi MA 21.
Odpovědnost: koordinátorka
Termín: v průběhu roku 2017.
Spolupráce: CENIA.
5. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních kampaní a dalších aktivit
9.4.2017 DEN ZEMĚ
31.5.2017 DEN BEZ TABÁKU1.6.2017 – 12.6.2017 DNY BEZ ÚRAZŮ (bude vybrán den)1.10.2017 – 15.10.2017 DNY ZDRAVÍ (bude vybrán den).
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Realizace: politik, koordinátorka, komise MA21 a NSZM, organizace zřizované městem a sportovní a jiné spolky.
6. Plánování s veřejností – uskutečnit 2 kulaté stoly (1x za půl roku) na předem stanovená témata v oblasti rozvoje města, revitalizace zeleně, krajiny, budování dětských hřišť apod.
Termín: 1. setkání v první polovině roku 2017 a 2. v druhé polovině roku 2017 (bude upřesněno dodatečně).
Odpovědnost: politik, koordinátorka, komise MA 21 a NSZM.
7. Plánování s veřejností – uspořádání Fóra Zdravého města – Desatero problémů města Mšena.
Termín: 13.09.2017 (zajištěno u NSZM, facilitace Ing. Dana Diváková).
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
8. Rozšířit a zkvalitnit partnerskou spolupráci se spolky (se ZŠ a MŠ, DSM a ZUŠ jsou již smlouvy o partner. spolupráci uzavřené a spolupracuje se zejména v rámci celostátních kampaní).
Termín: v průběhu roku 2017.
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Spolupráce: výše uvedené organizace.
9. Zpracovat a předložit zprávu o aktivitách akcí v rámci MA 21 a NSZM za rok 2016 a připravit plán zlepšování na rok 2017.
Termín: do 31.01.2017.
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/51/2017
RM schvaluje „Dohodu o přistoupení Obce ke Smlouvě o poskytování služby obecného hospodářského zájmu a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby číslo „S-16685/SOC/2016“ mezi Středočeským krajem, Domovem seniorů Mšeno, p. o. a městem Mšenem.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/51/2017
RM schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Mšeno, p. o. na rok 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/51/2017
Rada města souhlasí s předloženými termíny uzavření MŠ Mšeno v roce 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/51/2017
RM schvaluje úpravu plánu nákladů a výnosů k 16. 12. 2016 ZUŠ Mšeno, p. o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/51/2017
RM schvaluje pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno, kde předmětem pronájmu je část nebytových prostor o celkové výměře 70,63 m2 v přízemí domu č. p. 11, st. p. č. 713, na adrese Zahradní 11, Mšeno za účelem dočasného uskladnění materiálu pro organizaci Spolek Rodinné centrum Mšeno, z. s., Mšeno, která se zabývá mimoškolní činností předškolních i školních dětí s rodiči, na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní lhůtou s výší nájemného 1 Kč/měsíčně.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/51/2017
RM schvaluje celodenní pronájem areálu koupaliště ve Mšeně slečně T.T. dne 16.9.2017 za účelem konání svatební hostiny a oslavy. Cena pronájmu je 5.000 Kč. Podmínkou je dohoda s nájemcem restaurace.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/51/2017
RM schvaluje „Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Mšena a správního obvodu MěÚ Mšeno“ mezi Policií České republiky, zastoupenou územním odborem Mělník a městem Mšenem.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.