Radnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkVýstava prací žáků ZUŠ na radniciVečer před kostelem sv. MartinaObřadní síň radnice

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 50 ze dne 21.12.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 50 konané dne 21.12.2016

Usnesení č. 1/50/2016
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu města na rok 2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/50/2016
RM schvaluje na základě výběrového řízení veřejné zakázky „Pořízení techniky pro lesní hospodářství, město Mšeno 2016“ dodavatele N&N Košátky, s. r. o. za celkovou cenu 1.681.167Kč bez DPH (jedná se o dodávku traktoru a mulčovače).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/50/2016
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemeni zřízení služebnosti inženýrské sítě, číslo smlouvy: I - 30 32 10 – 1 mezi VKM, a. s. (budoucí oprávněný) a městem Mšenem (budoucí povinný). Budoucí povinný je vlastníkem pozemků:
p. č. 3/2 o výměře 514 m2 – ostatní plocha, p. č. 416/1 o výměře 5985 m2 – ostatní plocha, p. č. 419/1 o výměře 720 m2 – ostatní plocha, p. č. 419/3 o výměře 345 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Sedlec u Mšena (746657). Pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník na LV č. 10001 pro obec Mšeno a k. ú. Sedlec u Mšena. Na předmětných pozemcích bude umístěna stavba vodovodu pro veřejnou potřebu, která bude ve vlastnictví budoucího oprávněného. Služebnost inženýrské sítě podle této smlouvy se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč bez DPH. Sjednaná cena je stanovena s ohledem na skutečnost, že město je akcionářem společnosti VKM.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/50/2016
RM schvaluje ceny pro prodej kanalizačních přípojek pro právnické osoby v ulicích Boleslavská a Nádražní: 3.000 Kč bez DPH za běžný metr a 8.000 Kč bez DPH za revizní šachtu.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/50/2016
RM schvaluje zveřejnit záměr:
1. darovat nemovité věci ve vlastnictví města Mšeno:
inženýrské sítě – splaškové kanalizační přípojky označené geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 924-576/2016, ze dne 14.9.2016, pod písmeny A, B, C, D, E, H a I,
2. prodat nemovité věci ve vlastnictví města Mšeno:
inženýrské sítě – splaškové kanalizační přípojky označené geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 924-576/2016, ze dne 14.9.2016, pod písmeny F a G. Splaškové kanalizační přípojky jsou vybudovány na pozemcích p. č. 509/1, p. č. 509/2, p. č. 509/19, p. č. 3441/4 a p. č. 3441/5, vše v k. ú. a obci Mšeno, okres Mělník.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/50/2016
RM schvaluje Rozpočtovou úpravu č. 2 rozpočtu ZŠ Mšeno na rok 2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/50/2016
RM souhlasí za zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Mšeno ve výši 12 636 Kč od WOMEN FOR WOMEN o.p.s. v rámci projektu „Obědy pro děti“ za účelem úhrady obědů pro 5 žáků ZŠ Mšeno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/50/2016
RM schvaluje na základě žádosti ředitele Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu řediteli Mgr. Čeňku Hlavatému za období červenec - prosinec 2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/50/2016
RM schvaluje zveřejnit záměr města pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno, obec Mšeno, okres Mělník, kde předmětem pronájmu je část nebytových prostor o celkové výměře 70,63 m2 v přízemí domu č. p. 11, st. p. č. 713, v k. ú. Mšeno, zapsáno na LV 10001, na adrese Zahradní 11, 277 35 Mšeno za účelem dočasného uskladnění materiálu pro organizaci, která se zabývá mimoškolní činností předškolních i školních dětí s rodiči.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/50/2016
RM schvaluje celodenní pronájem areálu koupaliště ve Mšeně panu Z.L. a slečně L.S. dne 6.5.2017 za účelem konání svatební hostiny a oslavy. Cena pronájmu je 5.000 Kč. Podmínkou je dohoda s nájemcem restaurace.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/50/2016
RM schvaluje nový „Řád veřejného pohřebiště“ a nový ceník, který je nedílnou součástí ŘVP, s platností od 1.1.2017.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/50/2016

RM schvaluje zveřejnit záměr prodeje zařízení elektrokotelny AKURA v bývalém zdravotním středisku.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/50/2016
Rada města schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a Annou Hankovcovou na byt č. 8 v domě č. p. 299 ve Mšeně, v Tyršově ul., která bude uzavřena na dobu určitou od 01.01.2017 do 30.06.2017 za podmínek předchozí nájemní smlouvy, včetně inflační doložky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.