Masarykova škola ve MšeněŠkolaNa SkaličkáchOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 11 z 12.12.2016


  Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 11,
konaného dne 12.12.2016

Usnesení č. 1/11/2016
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu města na r. 2016 schválené radou města dne 02.11.2016 usnesením č.6/47/2016 na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 12.10.2016 usnesením č. 4/10/2016.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/11/2016
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu města na rok 2016.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/11/2016
ZM schvaluje předložený rozpočet města Mšena na rok 2017 jako vyrovnaný ve výši 33.117.000,- Kč a plán nákladů a výnosů r. 2017 – hospodářská činnost.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/11/2016
ZM na základě doporučení RM schvaluje OZV města Mšena č. 2/2016, kterou se zrušují některé OZV města Mšena, konkrétně OZV č. 7/2005 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze dne 14.11.2005 a OZV č. 2/2007, kterou se mění OZV města Mšena č. 7/2005 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze dne 22.02.2007.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/11/2016
ZM bere na vědomí podání projektu ZŠ Mšeno do IROP 2.4.: „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, výzva č. 47“ a na základě doporučení RM schvaluje finanční garanci města na uvedený projekt – poskytnutí půjčky na profinancování uznatelných nákladů.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/11/2016
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR ČR na akci „Rekonstrukce ulice Na Tržišti“.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/11/2016
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR ČR na akci „Přestavba bývalé knihovny v Sedleci na komunitní centrum – klubovna pro spolky“.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/11/2016
ZM na základě doporučení RM schvaluje mimořádnou dotaci SK Mšeno ve výši 100.000 Kč na zavlažovací zařízení hřiště.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 zdržela se (paní Říhová).
Schváleno.

Usnesení č. 9/11/2016
ZM schvaluje záměr prodeje nemovité věci ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno, obec Mšeno, okres Mělník, a to:
nemovitou věc – stavbu technického vybavení, budovu bez č. p. nebo č. ev. číslo LV 10001, na pozemku ve vlastnictví jiné osoby st. p. č. 34/2, k. ú. Mšeno a technologickou část TS ME 9042, která je součástí budovy.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/11/2016
ZM na základě doporučení RM schvaluje odkoupení části pozemku p. č. 586 v k. ú. Olešno od nového majitele (pozemek pod zvoničkou a kolem ní) za cenu 100 Kč /m2.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 zdržel se (pan Kauler).
Schváleno.

Usnesení č. 11/11/2016
ZM volí paní Mgr. Marcelu Prieložnou do funkce předsedkyně finančního výboru Zastupitelstva města Mšena.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 1 zdržela se (paní Prieložná), nehlasoval 1 (pan starosta).
Schváleno.

Usnesení č.12/11/2016
ZM schvaluje odměnu paní Štráchalové ve výši 500 Kč měsíčně na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování:
11 pro, 0 proti, 2 zdržely se (paní Prieložná, paní Štráchalová).
Schváleno.