SkramoušNa SkaličkáchPohled na Mšeno od severuNáměstí Míru ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 49 ze dne 30.11.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 49 konané dne 30.11.2016

Usnesení č. 1/49/2016
RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12-6000444/VB/01 "Mšeno – přeložka přípojky VN, ul. Mělnická, Stř. Kraj“ mezi městem Mšenem a společností ČEZ Distribuce, a. s. za cenu 15 890 Kč (bez DPH).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/49/2016
RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-6003238/VB/01 „Mšeno – přeložka kNN, Mělnická, Město Mšeno“ mezi městem Mšenem a společností ČEZ Distribuce, a. s. za cenu 500 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/49/2016
RM schvaluje zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Pořízení techniky pro lesní hospodářství, město Mšeno 2016“.
Předmětem zakázky je dodávka univerzálního kolového traktoru a mulčovače. Termín pro podání nabídek je do 21.12.2016 do 11:00 hod.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/49/2016
RM schvaluje podání projektu ZŠ Mšeno do IROP 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, výzva č. 47 a doporučuje ZM schválit finanční garanci města na projekt.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/49/2016
RM projednala a doporučuje ZM schválit OZV města Mšena č. 2/2016, kterou se zrušují některé OZV města Mšena, konkrétně OZV č. 7/2005 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze dne 14.11.2005 a OZV č. 2/2007, kterou se mění OZV města Mšena č. 7/2005 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze dne 22.02.2007.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/49/2016
RM bere na vědomí změny v příloze č.1 „Obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Mšena“ a dle čl. 4 této vyhlášky ukládá MěÚ informovat o umístění sběrných nádob určených k odkládání jednotlivých vytříděných složek komunálního odpadu způsobem ve městě obvyklým.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/49/2016
RM schvaluje akci „Swingová tančírna na plovárně“ v termínu 10.6.2017 na Městském koupališti ve Mšeně po domluvě s nájemcem restaurace na koupališti.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/49/2016
RM schvaluje s platností od 01.01.2017 aktualizované ceníky služeb DSM Mšeno: Ceník - Domov pro seniory, Ceník - Pečovatelská služba, Ceník - Denní stacionář, Ceník - Sociálně aktivizační služby.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/49/2016
RM schvaluje v souladu s NV č. 316/2016 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení platu ředitelky Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. et Bc. Blanky Dvorščíkové, MBA, s platností od 01.11.2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/49/2016
RM schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce DSM Mgr. et Bc. Blance Dvorščíkové, MBA za období červenec - prosinec v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů neškolních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/49/2016
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“, odměnu ředitelce Mgr. Jiřině Trunkové za období červenec - prosinec 2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/49/2016
RM revokuje Usnesení RM č. 2/47/2016 ze dne 2.11.2016.
RM souhlasí s odkoupením za cenu 100,- Kč dvou hrobových zařízení rodiny Cinibulkových a péčí o ně dále na náklady města.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/49/2016
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na akci „IV-12-6018136/VB/02 – Mšeno, kNN pro p. č. 64/1 Mělnická, Šlangalová“ na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6018136/VB/01 mezi městem Mšenem a společností ČEZ Distribuce, a. s. za cenu 23 777 Kč (vč. DPH).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.