Skalní útvar PokličkySkramoušOlešnoSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 47 ze dne 02.11.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 47 konané dne 02.11.2016

Usnesení č. 1/47/2016
RM ukládá tajemníkovi zajistit aktualizaci Řádu veřejného pohřebiště s ohledem na existenci rozptylové loučky, dodat aktuální cenový výměr MF, který reguluje ceny za hrobová místa (nájemné + služby) na příští schůzi RM.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/47/2016

RM doporučuje ZM přijmout dar – 2 hrobová zařízení rodiny Cinibulkových a pečovat dále o ně náklady města.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 3/47/2016
RM projednala žádost o pronájem bývalé knihovny v Sedlci a ukládá MěÚ, aby nechal prověřit technický stav budovy za účelem užívání budovy jakožto klubovny pro občany Sedlce a zjistit dotační možnosti k případné rekonstrukci budovy na obecní klubovnu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 4/47/2016
RM souhlasí s prodloužením smlouvy na pronájem nebytových prostor koupaliště spolku SK Mšeno o 1 rok.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 5/47/2016
RM doporučuje ZM vyhovět žádosti SK Mšeno o dotaci na zavlažovací zařízení hřiště v případě, že PDK Mšeno nebude čerpat částku 100 tisíc Kč na rekonstrukci dráhy.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 6/47/2016
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu města Mšena na r. 2016.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 7/47/2016
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů pro městské lesy a doporučuje zastupitelstvu města v rámci schvalování rozpočtu města na r. 2017 tento plán schválit, přičemž plánovaný hrubý HV bude činit 573.000 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 8/47/2016
Rada města souhlasí s uvolněním částky 48.427Kč z rezervního fondu ZŠ Mšeno, p. o. k úhradě instalace LED světel v jedné ze tříd druhého stupně ZŠ.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 9/47/2016
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2017 a doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 1 530 000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 10/47/2016
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů MŠ Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2017 a doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 580 000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 11/47/2016
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů ZUŠ Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2017 a doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 200 000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 12/47/2016
RM projednala návrh rozpočtu zásahové jednotky SDH města Mšena na rok 2017 a doporučuje ZM schválit výdaje zásahové jednotky ve výši 500 000 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno

Usnesení č. 13/47/2016
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů DSM Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2017 a doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 600 000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 14/47/2016
RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit tyto výdaje v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2017:
1 500 000 Kč na bytové prostory, priority – střecha č. p. 299, čistička hájovna;
4 000 000 Kč na nebytové prostory, priority – oplocení koupaliště, čekárna na náměstí, demolice zdr. střediska;
500 000,- Kč na běžnou údržbu komunikací.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 15/47/2016
RM schvaluje přijetí Finančního příspěvku na hospodaření v lesích od Středočeského kraje dle usnesení ZK č. 024-24/2016/Zk ze dne 19.09.2016 a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje mezi městem Mšenem a Středočeským krajem na akci „Finanční příspěvky na hospodaření v lesích“ ve výši 179 910 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 16/47/2016
Rada města schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a Ivou Dohnalíkovou na byt v budově radnice v domě č. p. 1 ve Mšeně, na nám. Míru, která bude uzavřena na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.11.2017 za podmínek předchozí nájemní smlouvy, včetně inflační doložky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 17/47/2016
RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a Annou Hankovcovou na byt č. 8 v domě č. p. 299 ve Mšeně, v Tyršově ul., která bude uzavřena na dobu určitou od 01.12.2016 do 31.12.2016
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 18/47/2016
RM schvaluje vstupné na Svatomartinský koncert pro Světlušku ve výši 100 Kč, děti zdarma.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno