Skalička v ziměBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)Náměstí Míru panoramatickyVítejte ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města č. 1/2016


  Obecně závazná vyhláška
města Mšena

č. 1/2016
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Mšena schvaluje a vydává dne 12.10. 2016 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství:

Čl. 1
Základní ustanovení

Město Mšeno touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství1 (dále jen „poplatek“).

Čl. 2
Veřejné prostranství

Veřejná prostranství2, za jejichž užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství, jsou konkretizována v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky a znázorněna na mapách v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 3
Poplatník

 1. Poplatníkem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v ust. § 4 odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen správci poplatku předem (nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti) ohlásit3 předpokládanou dobu, místo a plochu užívání veřejného prostranství.

 2. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech, včetně ukončení užívání veřejného prostranství.

Čl. 5
Sazby poplatku

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za m2 a den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
c) za provádění výkopových prací 10,- Kč
d) za umístění stavebního zařízení 10,- Kč
e) za umístění lunaparků, cirkusů, a jiných obdobných atrakcí 10,- Kč
f) za umístění skládek 10,- Kč
g) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč
h) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč.

 1. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část poplatník využije.

 2. Poplatek lze rovněž v dále uvedených případech uhradit paušální částkou, a to:
  a) za umístění reklamního zařízení s dohodnutou dobou užívání 6 nebo 12 měsíců 50,- Kč/měsíc
  b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb a prodeje (venkovní prodejní plochy a předzahrádky) s dohodnutou dobou užívání 6 nebo 12 měsíců 100,- Kč/měsíc/m2
  c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil (do 10 m2) 3000,-Kč/rok.

 3. V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

Čl. 6
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

 • při užívání veřejného prostranství po dobu jednoho dne v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

 • při užívání veřejného prostranství po dobu delší než jeden den, nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno; v případě, že užívání veřejného prostranství trvá po dobu delší než šest měsíců, je poplatek splatný ve splátkách, přičemž za období prvních šesti měsíců užívání veřejného prostranství je poplatek splatný do šesti měsíců od započetí užívání veřejného prostranství a za další období je poplatek splatný v měsíčních splátkách splatných vždy do konce příslušného kalendářního měsíce

 • poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném měsíci

 • poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození

Od poplatku se osvobozuje nad rámec ust. § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

 1. užívání veřejného prostranství při akcích, které jsou pořádány bez vstupného

 2. užívání veřejného prostranství při akcích, jejichž organizátorem či pořadatelem je město Mšeno nebo jím zřízené organizace

 3. užívání veřejného prostranství při akcích, při nichž dojde k záboru veřejného prostranství pro umístění stavebního zařízení za účelem opravy fasády domu a jiných stavebních oprav a úprav v případě, že doba záboru veřejného prostranství nepřekročí 6 týdnů

 4. užívání veřejného prostranství pro umístění mobilních reklamních zařízení schválených orgány památkové péče pro městskou památkovou zónu Mšeno (MPZ)

 5. užívání veřejného prostranství pro umístění mobilních reklamních zařízení – reklamních tabulí typu „A“, pokud zábor veřejného prostranství činí maximálně 1 m2

 6. užívání veřejného prostranství pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb a prodeje (venkovní prodejní plochy a předzahrádky), pokud jsou vymezeny tržním řádem města4.

Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 3 odst. 1) této obecně závazné vyhlášky až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Čl. 9
Přechodná ustanovení

 1. Místní poplatky na rok 2016 nebo jejich části uhrazené podle obecně závazných vyhlášek města Mšena, uvedených v ust. Čl. 10 této obecně závazné vyhlášky, se považují za úhradu místních poplatků nebo jejich částí podle této obecně závazné vyhlášky.

 2. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky na základě obecně závazných vyhlášek města Mšena, uvedených v ust. Čl. 10 této obecně závazné vyhlášky, zůstávají nedotčeny a posuzují se podle uvedených obecně závazných vyhlášek.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušují se obecně závazné vyhlášky města Mšena:

 • č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 18.4.2011

 • č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Mšena č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 27.5.2013.

Čl. 11
Změna OZV č. 1/2015

Touto obecně závaznou vyhláškou se mění obecně závazná vyhláška města Mšena č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Mšena, ze dne 30.3.2015, a to takto:

V ust. Čl. 4 odst. 3) se vypouští slova: „a nezpůsobovaly hygienické ani estetické závady“.

Čl. 12
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Mšeno: 17.10.2016

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.

Sejmuto: 1.11.2016


1 § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

3 § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

4 nařízení města Mšeno vydané v souladu s ust. § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.


Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016
Přehled veřejných prostranství, za jejichž užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství.

Mšeno – ulice:
J.A. Komenského
Boleslavská
Cinibulkova
Havlíčkova
Hlovecká
Hradčanská
Husova
Jatecká
Jezerní
Karlova
Masarykova
Mělnická
Na Klůčku
Na Tržišti
Na Skaličkách
Na Větráku
Na Výsluní
Nádražní
náměstí Míru
Nová
Palackého
Pod Javorem
Přemyslova
Romanovská
Růžová
Tyršova
U Školy
Zahradní
Žižkova
Hřiště za ZŠ Mšeno p.p. 433/3, park před ZŠ Mšeno p.p. 434/2, park na nám. Míru
p.p. 3341/02, park u zvoničky v Mělnické ulici p.p. 344, parkoviště a prostranství před oběma budovami zdravotního střediska, hráz a břeh u rybníků Jezera a Černíku  p.p. 1654/1, p.p. 3345/1 cesta do Hlovce, nelesní pozemky v údolí Debř, dětské hřiště u Debře, parky v Palackého ulici p.p. 3341/6 a p.p. 122, prostranství a parkoviště před koupalištěm p.p. 395/1, parkoviště před Debří, vjezd na hřbitov - p.p. 3341/4, p.p. 3378, p.p.č. 1090/20, část p.p.č. 3462, část p.p.č. 1098 – cesta za hřbitov ústící u skládky TKO, p.p. 1396/2 cesta za koupalištěm, p.p. 3362/1 a část 812/12 cesta směr Mělník – Stránka.
Všechny pozemky v k.ú. Mšeno.

Romanov
Prostranství procházející částí Romanov p.p. 3406, 1779/2 a část p.p. 3407.
U hájovny na Romanově p.p. 1741/1 v k.ú. Mšeno.

Skramouš
Prostranství  v horní č. obce p.p. 218/1, p.p. 338, 339, 225/1, 337, část p.p. 336,
část p.p. 204/1, část 223/1 v k.ú. Skramouš.

Olešno
Prostranství ve středu horní i dolní částí obce p.p. 1499, 49, 1498, 28, 1510, 706, 1456 a části p.p. 1456, 1492, 1507 v k.ú. Olešno.

Ráj
Prostranství p.p. 1451/3, 1449, 1436/1 a ostrůvek na křižovatce Mšeno, Dubá, Mělník, části silnic p.p. 1556, 1451/1, 1451/2 v k.ú. Olešno.

Vojtěchov
Komunikace  p.p. 1466, 1555, část 1457/2, 1468 a prostranství s lípou p.p.528 v k.ú. Olešno.

Brusné
Komunikace p.p..1543, p.p. 1448/1, 1541, 1542 a část st.p.č. 92 v k.ú. Olešno.

Sedlec
Komunikace p.p. 432/1, 423/1, 383/6, 416/1, 419, 421 v k.ú. Sedlec u Mšena.

Hradsko
Komunikace p.p. 530/1 v k.ú. Sedlec u Mšena.


Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016
Mapy veřejných prostranství, za jejichž užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství

    Mšeno

    Brusné                                   Hradsko                                  Olešno                                  

           

    Ráj                                        Romanov                  Sedlec

      

       Vojtěchov                              Skramouš