vzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláOlešnoObří hlava a žábaSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 45 ze dne 27.09.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 45 konané dne 27.09.2016

Usnesení č. 1/45/2016
RM projednala a doporučuje ZM schválit „Plán společných zařízení jednoduché pozemkové úpravy k. ú. Olešno a část k. ú. Mšeno a část k. ú. Libovice“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/45/2016
RM projednala a doporučuje ZM schválit „Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství“, kterou se zároveň
zrušují obecně závazné vyhlášky města Mšeno:
- č. 3//2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 18.4.2011
- č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Mšena č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 27.5.2013.
Touto obecně závaznou vyhláškou se také mění Obecně závazná vyhláška města Mšeno č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Mšeno, ze dne 30.3.2015, a to takto:
V ust. Čl. 4 odst. 3) se vypouští slova: „a nezpůsobovaly hygienické ani estetické závady“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/45/2016
RM projednala a doporučuje ZM zrušit „Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 7/2005 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt“ pro její malý výnos a administrativní zátěž pro poplatníky i MěÚ.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/45/2016
RM projednala a doporučuje ZM schválit bezúplatnou směnu pozemků mezi městem Mšenem a Řádem svatého Augustina dle předložených znaleckých posudků.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/45/2016
RM doporučuje ZM koupi části p. č. 586 v k. ú. Olešno od nového majitele (pozemek pod zvoničkou a kolem ní) za cenu 100 Kč /m2.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/45/2016
RM schvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemku ve vlastnictví města dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 902-715070/2012 pro k. ú. Mšeno a schváleným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, dne 29.8.2016, č. 1166/2016:
p. č. 1570/3 v k. ú. Mšeno o výměře 28 m2 přímému zájemci (ČEZ Distribuce, a. s.) za cenu 12.100,- Kč včetně DPH.
RM doporučuje ZM schválit prodej uvedeného pozemku přímému zájemci a kupní smlouvu na pozemek.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/45/2016
RM schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2016 č. S-8327/SOC/2016/1 mezi Středočeským krajem a Domovem seniorů Mšeno, p. o., který spočívá v navýšení poskytnuté dotace.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/45/2016
RM schvaluje odvod 250.000,- Kč z rezervního fondu Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace do rozpočtu města za účelem spolufinancování provedené rekonstrukce.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/45/2016
RM schvaluje ukončení nájmu k bytu č. 5 ve 4. NP v domě č. p. 38 v Masarykově ul. ve Mšeně, dohodou s termínem k 30.11.2016. Nájem se ukončuje dohodou na základě výpovědi, kterou podal p. Jancko dne 22.09.2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/45/2016
RM schvaluje zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 5 v domě č. p. 38 v Masarykově ulici ve Mšeně obálkovou metodou. Minimální požadované nájemné je stanoveno ve výši 50 Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu měsíčně. V ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním. Termín pro podání písemných přihlášek je 19.10.2016 do 11:00 hodin.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.