Osvětlení nám. MíruBusta F.PalackéhoSkramoušHradsko

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 44 ze dne 07.09.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 44 konané dne 07.09.2016

Usnesení č. 1/44/2016
RM projednala a doporučuje ZM prodat nemovitou věc ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno, obec Mšeno, okres Mělník, a to vodovodní šachtu ve vlastnictví města na st. p. č. 137 v k. ú. Mšeno, číslo LV 144, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, manželům Šáleným za cenu 1000,- Kč.
Náklady spojené s kupní smlouvou hradí kupující.
Záměr byl schválen Radou města Mšena dne 17.8.2016, číslo usnesení 2/43/2016, vyvěšen dne 18.8.2016, sejmut dne 05.09.2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/44/2016
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu města Mšena na r. 2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/44/2016
RM schvaluje Mateřské škole Mšeno pro školní rok 2016/2017 výjimku z počtu dětí stanoveného vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se snížením i zvýšením počtu dětí na třídu takto:
1. třída z 24 dětí na 25 dětí
2. třída z 24 dětí na 25 dětí
3. třída z 16 dětí na 15 dětí.
Celková kapacita školy nebude překročena.
Prostorové a hygienické podmínky budou odpovídat zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce MZ č. 108/2001 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení a bude zajištěna bezpečnost dětí v souladu s vyhláškou 35/1992 Sb., o mateřských školách, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/44/2016
RM schvaluje Základní škole Mšeno pro školní rok 2016/2017 výjimku z počtu žáků ve třídě dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů. Ve školním roce 2016/2017 se jedná o VI. třídu, počet žáků 33.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/44/2016
RM projednala a bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace za školní rok 2015/2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/44/2016

RM schvaluje v souladu s NV č. 273/2016 Sb. ze dne 24.08.2016, kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení platu ředitelky Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. Jiřiny Trunkové, ředitelky Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, Bc. Dany Svobodové a ředitele Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. Čeňka Hlavatého s platností od 01.09.2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/44/2016
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o přenechání VO na území města Mšena do nájmu, o jeho provozování a správě uzavřené dne 24. 4. 2003 mezi městem Mšenem a společností ELTODO – CITELUM s.r.o., spočívající ve snížení paušálních plateb.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.