pamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra Nejedlávzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkNáměstí Míru panoramaticky

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 42 ze dne 27.07.2016


  Usnesení
ze schůze RM č. 42 konané dne 27.07.2016

Usnesení č. 1/42/2016
RM revokuje usnesení č. 6/13/2015 ze dne 13.05.2015 z důvodu změny trasy kabelového vedení NN, ruší smlouvu ze dne 26.05.2015 mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „č. IV-12-6018144/VB/011a Kokořín – Hlučov, KNN čp 57 - Zeminová“ na zřízení, umístění, provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p. č. 3390 (ostatní plocha) v k. ú. Mšeno, který je ve vlastnictví města Mšena
a schvaluje
novou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „č. IV-12-6018144/VB/011a, stavba Kokořín-Hlučov, KNN čp 57 – Zeminová“ mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení, umístění, provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích p. č. 3390 , 1546, 3391 a 1555 v k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví města Mšena.
Jednorázová náhrada bude činit 11.410,- Kč bez DPH a částka bude upřesněna geometrickým plánem, který bude vyhotoven po provedení stavby. Geometrický plán bude městu dodán v elektronické podobě, stejně jako zaměření sítí.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/42/2016
RM schvaluje „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci“ mezi městem Mšenem a Vodárnami Kladno – Mělník, a.s., kde předmětem smlouvy je upřesnění akce „Mšeno – Sedlec – dostavba kanalizace“ v rozsahu:
- Část 1 obsahující zejm. páteřní stoky a technologie, jež je blíže specifikována v příloze č. 1, oddíl A. a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku – investorem této části akce bude VKM, a.s.
- Část 2 obsahující zejm. boční stoky a přípojky, jež je blíže specifikována v příloze č. 1, oddíl B. a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku – investorem této části akce bude Město Mšeno. Předpokládaný termín zahájení stavby jako celku je listopad 2016. Předpokládaný termín dokončení stavby jako celku je říjen 2017.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/42/2016
RM schvaluje „Dohodu o zrušení smlouvy o sdružení finančních prostředků ze dne 12.5.2016“ uzavřenou mezi městem Mšenem a Vodárnami Kladno – Mělník, a.s..
Vzhledem k tomu, že:
- stavba bude v souladu s dodatkem č. 2 ke smlouvě o spolupráci dle usnesení č. 2/42/2016, který je uzavírán současně s touto dohodou, rozdělena na
Část 1, jejíž výstavbu bude financovat výlučně investor, a
Část 2, jejíž výstavbu bude financovat výlučně přispívající; a dále, že
- město má možnost získat peněžní prostředky na financování Části 2 Stavby z dotačních prostředků;
- a nelze tak dosáhnout účelu Smlouvy.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/42/2016
RM schvaluje zveřejnit záměr města pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví města
v k. ú. Mšeno, obec Mšeno, okres Mělník, kde předmětem pronájmu je část nebytových prostor o celkové výměře 14,44 m2 v přízemí domu č. p. 400, st. p. č. 529, v k. ú. Mšeno, zapsáno na LV 10001, na adrese Boleslavská ul., 277 35 Mšeno za účelem provozování kanceláře.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/42/2016
RM schvaluje panu J. Benešovi, nám. Míru 33, 277 35 Mšeno zábor chodníku na nám. Míru ve Mšeně před domem č. p. 33 pro umístění 2 kusů dřevěných lavic, červeného slunečníku, 1 stolku a 4 kusů židlí, vše určeno k provozování občerstvení.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/42/2016
RM projednala a bere na vědomí předložené „Čerpání rozpočtu Domova seniorů Mšeno
k 30.06.2016“ a bere na vědomí písemné vyjádření ředitelky DSM k předloženému čerpání.
RM projednala a bere na vědomí „Plnění rozpočtu DSM za období 1 – 6/2016“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/42/2016
RM projednala a bere na vědomí „Plnění plánu nákladů a výnosů za období 01.2016 – 06.2016“ Základní školy Mšeno, p.o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.