Mariánské sousoší na náměstí MíruZávěsný znakHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieVítejte ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 9 z 29.06.2016


Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 9/2016
konaného dne 29.06.2016

Usnesení č. 1/9/2016
ZM schvaluje, na základě doporučení Rady města Mšena, Účetní závěrku účetnictví města Mšena za rok 2015 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu),
Závěrečný účet města Mšena za r. 2015, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2015 se závěrem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Zastupitelstvo města schvaluje uvedené dokumenty „bez výhrad“.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/9/2016
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2016 schválené radou města dne 30.3.2016 usnesením č. 1/34/2016, rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2016 schválené radou města dne 11.5.2016 usnesením č. 1/37/2016, rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2016 schválené radou města dne 8.6.2016 usnesením č. 12/39/2016 na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 16.12.2015 usnesením č. 4/7/2015.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/9/2016
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2016.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/9/2016
ZM souhlasí s rozšířením skládky TKO ve Mšeně ve variantě č. 2 dle předložené studie rekultivace provozovatelem. ZM pověřuje starostu zajištěním důkladného právního rozboru stávající smlouvy o provozování skládky u renomované právní kanceláře za účelem vyjasnění povinností provozovatele plynoucích z této smlouvy.
Hlasování:
12 pro, 1 proti (Říhová), 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/9/2016
ZM schvaluje na základě doporučení RM „Smlouvu o spolupráci mezi obcemi Bělá pod Bezdězem a Mšenem na podporu rozvoje cestovního ruchu“. Předmětem spolupráce je provozování prázdninového turistického cyklobusu na trase Mšeno – Doksy – Bělá pod Bezdězem a zpět.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/9/2016
ZM schvaluje darovací smlouvu na splaškovou kanalizační přípojku mezi městem Mšenem
a obdarovaným panem Miloslavem Jachymstálem.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/9/2016
ZM schvaluje záměr města Mšena směnit pozemky nebo jejich části v k. ú. Olešno, které jsou
ve vlastnictví města Mšena, za pozemky nebo jejich části, které jsou ve vlastnictví České provincie Řádu sv. Augustina dle předloženého a zveřejněného návrhu. Finanční vyrovnání bude vyčísleno
dle znaleckého posudku.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/9/2016
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod části p. p. č. 812/14 o výměře cca 173 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v k. ú. Mšeno od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Mšena podle § 7 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pozemek je určen územním plánem města ke stavbě veřejně prospěšné stavby - úprava a rozšíření místní komunikace (Stránecká) a zárověň ZM souhlasí s bezúplatným převodem výše uvedené části pozemku do vlastnictví města.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/9/2016
ZM schvaluje na základě doporučení RM a žádosti Plochodrážního klubu Mšeno v AČR
o poskytnutí mimořádné dotace pro rekonstrukci povrchu závodní dráhy na stadionu ve Mšeně
na tuto akci mimořádnou dotaci ve výši 100.000,- Kč. Výplatu dotace podmiňuje ZM předložením střednědobé smlouvy o nájmu s vlastníkem areálu.
Hlasování:
12 pro, 1 proti (Prieložná), 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/9/2016

ZM bere na vědomí „Zprávu dozorčí rady ze dne 14.4.2016 o činnosti za rok 2015“,
„Konečný účet rozvážný k 31.12.2015“, „Účet zisků a ztrát za období 1.1.2015 – 31.12.2015“ společnosti Kokořínský SOK s.r.o.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/9/2016

ZM schvaluje pana Jiřího Guttenberga na postu jednatele ve společnosti Kokořínský SOK s.r.o. jakožto zástupce města ve společnosti.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.