OlešnoRájPamátník mistra Jana Husa, foto: Petra NejedláObří hlava a žába

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 41 ze dne 13.07.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 41 konané dne 13.07.2016

Usnesení č. 1/41/2016
RM schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele na zakázku „Oprava hřbitovní zdi ve Mšeně - I. etapa“ firmu Gerhard Horejsek a spol., s. r. o. a schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Mšenem a firmou Gerhard Horejsek a spol., s. r. o. na uvedenou zakázku. Cena díla bez DPH je 669.533,- Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/41/2016
RM schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6001994/VB/1
Mšeno-29-13 VN-propoj-Romanov-Stříbrník“ mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích p. č. 1566, p. č. 1568/1, p. č. 1739/7, p. č. 3395, p. č. 3398, p. č. 3400/1, vše v k. ú. Mšeno a p. č. 1435 v k. ú. Olešno za cenu 52.150,- Kč + DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/41/2016
RM schvaluje „Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 73035563/1“ mezi městem Mšenem a Středočeskými vodárnami, a.s..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/41/2016
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Mšenem a panem Jiřím Šmídem. Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy v bytě č. 4, v ulici Tyršova, č. p. 299, Mšeno. Dílo bude provedeno v souladu s nabídkou v ceně 95.510,- Kč bez DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/41/2016
RM schvaluje zveřejnit záměr města Mšena prodat nemovité věci ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno – pozemek p. č. 940/63 o výměře 1201 m2 a pozemek p. č. 940/64 o výměře 806 m2.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/41/2016
RM schvaluje v souladu s OZV č. 1/2011 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě, čl. 6, odst. 3 výjimku z doby konání akce „Tancovačka s Brutusem aneb pravá bigbítová kapela“, která se uskuteční dne 12.08.2016 na koupališti ve Mšeně, a to prodloužení akce do 13.8.2016 do 01:00 hod.. Pořadatelé, které zastupuje paní Miroslava Pernikářová, zajistí splnění podmínek stanovených výše uvedenou OZV, čl. 6, odst. 2.
RM schvaluje bezplatný pronájem venkovního stanu (včetně jeho postavení a následné demontáže) a bezplatný pronájem příslušného prostoru koupaliště.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/41/2016
RM schvaluje finanční příspěvek 2.000,- Kč divadlu Julie&spol. na vystoupení divadla v rámci akce „41. letní putování divadla Julie&spol.“. RM souhlasí s konáním vystoupení v areálu koupaliště ve Mšeně.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/41/2016
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěřuje zcela starostovi města pravomoc rozhodovat o všech záležitostech patřících do samostatné působnosti města, které nejsou vyhrazeny radě města či zastupitelstvu města a které si rada města či zastupitelstvo města samostatným rozhodnutím (usnesením) nevyhradilo.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/41/2016
RM projednala a bere na vědomí předložené „Plnění plánu nákladů a výnosů za období 1/2016 – 6/2016 Mateřské školy Mšeno“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/41/2016
RM projednala a bere na vědomí předložený „Výkaz zisku a ztráty, rozvahu a plnění plánu nákladů a výnosů ZUŠ Mšeno k 30.06.2016“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.