vzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláZávěsný znakObří hlava a žábapamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 38 ze dne 25.05.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 38 konané dne 25.05.2016

Usnesení č. 1/38/2016
RM schvaluje Smlouvu o veřejné službě v přepravě cestujících, která bude uzavřena mezi městem Mšenem a firmou Kokořínský SOK s.r.o. na veřejnou autobusovou linku 250071 (spoje č. 3, 8, 9, 16 na trase Mšeno – Doksy - Bělá p. Bezdězem a zpět, tzv. cyklobus) v období od 2.7.2016 do 28.8.2016 podle schváleného jízdního řádu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/38/2016
RM schvaluje Příkazní smlouvu č. 04-16-238 na poskytování služeb souvisejících s realizací akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno“, poskytování související poradenské a konzultační služby směřující k podání žádosti o navýšení dotace z OPŽP mezi městem Mšenem a firmou Energy Benefit Centre, a.s.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/38/2016
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a.s. na akci „Mšeno, rek. NN, Havlíčkova, Na Klůčku, U Školy” číslo stavby/číslo smlouvy: IE-12-6005949/VB001, na pozemcích parc. č. 3344/1, 372/26, 372/5 (PK3343), 372/5 (PK434/34), 372/27, 434/15, 513/18, 433/12, 436/9 (PK433/3), 436/9 (PK436/9), 513/26, vše v katastrálním území Mšeno.
Výše jednorázové náhrady vyplacená straně povinné za zřízení výše popsaných práv odpovídajících věcnému břemeni bude činit 59.050,- Kč bez DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/38/2016
RM schvaluje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávací dokumentaci a seznam oslovených firem na akci „Rekonstrukce oplocení Městských lázní ve Mšeně, I. Etapa“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/38/2016
RM schvaluje v souvislosti s akcí Plovárna 2016 dne 25.6.2016 ukončení akce dne 26.6.2016 v 02:00 hod. Odpovědná osoba: Jiří Klement.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/38/2016
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Mšenem a paní N. Ferentsovou na zřízení vodovodní přípojky k domu č. p. 62 na st. p. č. 10/1 v k. ú. Sedlec u Mšena, na pozemku ve vlastnictví města p. č. 416/1 v k. ú. Sedlec u Mšena. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně v souladu s Pravidly pro zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí v pozemcích města v ceně 1000 Kč. Geometrický plán bude dodán městu v digitální podobě včetně digitálního zaměření stavby.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/38/2016
Rada města schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a Ivanou Dubskou na byt č. 4 v domě č. p. 14 ve Mšeně, na nám. Míru, která bude uzavřena na dobu určitou od 01.07.2016 do 30.06.2017 za podmínek předchozí nájemní smlouvy, včetně inflační doložky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/38/2016
Rada města schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a Jitkou Gurvayovou na byt č. 1 v domě č. p. 273 ve Mšeně, v Havlíčkově ul., která bude uzavřena na dobu určitou od 01.07.2016 do 30.06.2017 za podmínek předchozí nájemní smlouvy, včetně inflační doložky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/38/2016
RM schvaluje záměr směny pozemků mezi městem Mšenem a Českou provincií Řádu sv. Augustina dle předloženého návrhu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/38/2016
RM schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Mšenem a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 66.212,- Kč určeného pro sportovní a kulturní účely v obci.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/38/2016
RM schvaluje SoD s firmou Okna Macek a.s. na vnitřní prosklené dveře do čp. 400 v ceně 18.875,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.