Skalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnoupamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra NejedláKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláKlika, kostel sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 36 ze dne 27.04.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 36 konané dne 27.04.2016

Usnesení č. 1/36/2016
RM projednala účetní závěrku účetnictví města Mšena za rok 2015 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu), Závěrečný účet města Mšena za r. 2015, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2015 se závěrem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ a doporučuje zastupitelstvu města uvedené dokumenty schválit bez výhrad.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/36/2016
RM schvaluje návrh změn v „Obecně závazné vyhlášce města Mšena č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství“:
V Čl. 5 Sazby poplatku, odst. 1, písmeno c se mění cena na 10,- Kč.
V Čl. 5 Sazby poplatku, odst. 1, písmeno d se mění cena na 10,- Kč.
V Čl. 5 Sazby poplatku, odst. 1 se vypouští písmeno g a h, zároveň s tím se vypouští i text písmen g a h.
V Čl. 5 Sazby poplatku, odst. 1 se písmena i a j mění na písmena g a h.
V Čl. 7 Osvobození se v písm. c doplňuje celý text o … „v majetku města“.
RM ukládá tajemníkovi vypracovat úplné znění vyhlášky pro jednání ZM a doporučeje změny ke schválení ZM.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/36/2016
RM schvaluje v souvislosti s akcí Rybářského spolku Mšeno dne 7.5.2016 organizátorům v souladu s „Obecně závaznou vyhláškou města Mšena č. 1/2011 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě“ výjimku pro ukončení akce dne 7.5.2016 resp. 8.5.2016 v 02:00 hod.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/36/2016
RM souhlasí se záměrem Rybářského spolku Mšeno stavby zídky pro utěsnění proti úniku vody na hrázi rybníku Černík ve Mšeně.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/36/2016
RM schvaluje na základě žádosti MUDr. Hartlové a MUDr. Čorič pořízení vybavení ordinací a čekáren dle požadavku žadatelek a souhlasí s pomocí města při stěhování.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/36/2016
RM schvaluje žádost ZO ČSCH Mšeno o povolení svodu drobného zvířectva v počtu 300ks králíků, 180ks drůbeže, 110ks holubů a menšího množství exotického ptactva při pořádání 19. místní výstavy v areálu ZO ČSCH v Jezerní ulici ve dnech 23. - 24. července 2016. Veterinární dozor zajišťuje MVDr. Čestmír Langr.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/36/2016
RM bere na vědomí „Zprávu dozorčí rady ze dne 14.4.2016 o činnosti za rok 2015“,
„Konečný účet rozvážný k 31.12.2015“, „Účet zisků a ztrát za období 1.1.2015 – 31.12.2015“ společnosti Kokořínský SOK s.r.o. a doporučuje zastupitelstvu města schválit pana Jiřího Guttenberga na postu jednatele ve společnosti Kokořínský SOK s.r.o. jakožto zástupce města ve společnosti.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 1 zdržel se (pan Guttenberg).
Schváleno.

Usnesení č. 8/36/2016
RM bere na vědomí návrh „Smlouvy o spolupráci mezi obcemi Bělá pod Bezdězem a Mšeno“ a doporučuje ZM smlouvu schválit.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/36/2016
RM schvaluje cenovou nabídku firmy Pragoprojekt, a.s. - dodatečné práce na akci: „II/273 Mšeno, průtah“ ve výši 36.400,- Kč bez DPH, tedy 44.044,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/36/2016
RM bere na vědomí návrh Komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2016 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“ a podle těchto zásad schvaluje rozdělení finanční částky v „Grantovém řízení města Mšena 2016“ takto:

Grantové řízení města Mšena 2016

 

 

Spolek

Oblast

Schválená částka Kč usnesením RM

Okrašlovací spolek Mšeno

B I

3500

SK Mšeno

B I

28000

SK Mšeno

B II

-

SK Mšeno

B III

40000

SK Mšeno

C

29100

TJ Sokol Mšeno

B I

7200

TJ Sokol Mšeno

B III

-

TJ Sokol Mšeno

C

46200

Farní sbor ČCE

B II

7600

PDK Mšeno v AČR

B II

-

JAWA-MOTO-ČZ Veteran club Mšeno

B I

19000

Sbor dobrovolných hasičů

B I

10000

ENDURO KLUB Mšeno

B I

30000

ENDURO KLUB Mšeno

B I, C

-

Klub přátel běhu Kokořínským údolím

A

2500

Obec baráčníků Mšeno

B I

2900

Obec baráčníků Mšeno

B III

5000

Klub železničních cestovatelů

A

2000

ZO Českého svazu chovatelů Mšeno

B I

13000

Divadelní sdružení TJ Sokol Mšeno

B II

4000

Celkem


250000

RM schvaluje vzor „Smlouvy ev. č. X/2016 o poskytnutí dotace“ pro poskytnutí finanční částky zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů v „Grantovém řízení města Mšena 2016“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.