Kostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláMariánské sousoší na náměstí MíruPamětní deska dr.J.Píče na radniciRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René Volfík

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 33 ze dne 09.03.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 33 konané dne 9.03.2016

Usnesení č. 1/33/2016
RM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/33/2016
RM schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku města Mšena na r. 2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/33/2016
RM schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Mšeno, p. o. na r. 2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/33/2016
RM projednala a schvaluje plnění závazných ukazatelů ZUŠ Mšeno, p. o. za rok 2015 předložené ředitelem ZUŠ včetně vysvětlení. RM žádá ředitele ZUŠ o snížení nákladů na reprezentaci školy.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/33/2016
RM schvaluje finanční zápůjčku ve výši 500.000,- Kč DSM Mšeno z FRM DSM na krytí nutných provozních výdajů pro počátek roku 2016 do doby obdržení státní provozní dotace.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/33/2016
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6003159/VB/001a „Mšeno – rek. TS U Mlýna ME_0490 kNN Nádraží" mezi městem Mšenem a společností ČEZ Distribuce, a. s. k pozemkům ve vlastnictví města st. p. č. 411, p. p. č. 509/1, 509/2, 509/19, 3441/4 a 3441/5, vše v k. ú. Mšeno. Výše jednorázové náhrady činí 32 480 Kč (bez DPH).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/33/2016
RM doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy
a smlouvu o právu stavby č. IE-12-6003159 „Mšeno – rek. TS U Mlýna ME_0490 kNN Nádraží" k části pozemku p. p. č. 509/1 v k. ú. Mšeno mezi městem a společností ČEZ Distribuce, a. s. za cenu 10 000 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/33/2016
RM schvaluje smlouvu číslo Z_S14_12_8120052605 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem a společností ČEZ Distribuce, a. s., ke stavbě "Mšeno - přeložka NN, stavba SO431, II/273 NN průtah".
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/33/2016
RM schvaluje „Dodatek č. 9 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
č. S/200505/02300969/58/06“ (dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění)
mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,
a městem Mšenem. Tímto dodatkem se prodlužuje smlouva uzavřená na dobu určitou o jeden rok, tedy do 31. 5. 2017.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/33/2016
RM doporučuje ZM schválit darování částí splaškových kanalizačních přípojek, které se nacházejí na veřejném prostranství na pozemcích ve vlastnictví města a kraje v ulicích Boleslavské a Nádražní vlastníkům, kteří se připojili do 31.12.2015.
RM doporučuje ZM revokovat část usnesení ZM č. 13 ze dne 18.12.2013 v části do jednoho roku od pravomocného kolaudačního rozhodnutí stavby na své náklady" a schvalit v této části nové usnesení ve znění „do 31.12.2015 a doloží městu smlouvu o připojení splaškové kanalizační přípojky“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/33/2016
RM doporučuje ZM schválit darovací smlouvu na splaškovou kanalizační přípojku o délce 5,9 m, která je uložena v pozemku p. č. 3348/1 v k .ú. Mšeno, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na LV 915. Dárce město Mšeno, obdarovaní Eva Živná a Petr Živný. Hodnota splaškové kanalizační přípojky činí: délka 5,9 m x 3016,98 Kč/m = 17.800,18 Kč + DPH 21 % = celkem 21.538 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/33/2016
RM schvaluje objednávku svítidel Disq dle nabídky fy Philips na dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení v Boleslavské ulici.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/33/2016
RM schvaluje zadávací dokumentace na akci „Výměna vodovodních rozvodů v objektu MŠ Mšeno“ a na akci „Výměna střešní krytiny na objektu Základní školy ve Mšeně".
RM schvaluje podmínky pro podání nabídky a seznam oslovených dodavatelů dle „Vnitřního předpisu č. 7/2015, čl. 2, odst.1d“.
RM vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele akcí „Výměna vodovodních rozvodů v objektu Mateřské školy Mšeno" a „Výměna střešní krytiny na objektu Základní školy Mšeno".
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/33/2016
RM schvaluje aktualizovaný ceník pěstebních prací platný pro živnostníky pracující v městských lesích Mšena.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/33/2016
RM schvaluje nákup jednoho kusu poměrového měřiče rychlosti motorových vozidel. RM doporučuje umístit poměrový měřič rychlosti v oblasti stadionu S.K. Mšeno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/33/2016
RM schvaluje záměr pronájmu vodovodní šachty na p. p. č. 1452/2, k. ú. Olešno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 17/33/2016
RM v souladu s „Obecně závaznou vyhláškou města Mšena č.1/2011 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě" schvaluje výjimku z doby konání akce do 03:00 hodin pro T.J. Sokol Mšeno v sobotu 19.3.2016 v budově sokolovny ve Mšeně pro kulturní akci – Maškarní ples, předpokládaný počet účastníků akce – 200 osob.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 18/33/2016
RM schvaluje nákup televizní propagační reportáže pro město Mšeno v rámci magazínu „Relax po Česku" od firmy TV Praha v ceně 25.000,- Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 19/33/2016
RM doporučuje ZM přijmout dotaci z Povodňového fondu SK, schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi krajem a městem a dle projektu realizovat opravu komunikace v Olešně. Vlastní podíl města RM doporučuje financovat z FRR.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 20/33/2016
RM schvaluje záměr pronajmout občerstvení (restauraci) na městském koupališti za stejných podmínek jako v roce 2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.