Radnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkSkalní kaplička v Boudecké rokliNáměstí Míru ve MšeněKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 32 ze dne 24.02.2016


  Usnesení
ze schůze RM č. 32 konané dne 24.02.2016

Usnesení č. 1/32/2016
RM schvaluje předloženou inventarizaci majetku Základní školy Mšeno, p. o. za rok 2015, schvaluje návrh na vyřazení majetku Základní školy Mšeno dle předloženého seznamu a schvaluje navrhovaný způsob likvidace majetku.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/32/2016
RM schvaluje předloženou inventarizaci majetku Základní umělecké školy Mšeno, p. o. za rok 2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/32/2016
RM odvolává členku „Pracovní skupiny pro regeneraci městské památkové zóny Mšeno“ paní Jiřinu Maximovou. RM děkuje paní Maximové za dlouholetou práci v komisi.
RM jmenuje paní Věru Goldbergerovou členkou komise „Pracovní skupina pro regeneraci městské památkové zóny Mšeno“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/32/2016
RM stanovuje a schvaluje zásady pro členství v jednotlivých komisích rady města:
- v čele každé komise zřizované RM stojí člen zastupitelstva
- v každé komisi zřizované RM můžou být 2 členové z příspěvkových organizací zřizovaných městem a 1 člen ostatních organizací, sdružení či spolků.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/32/2016
RM schvaluje sloučení Komise pro školství a sport a Komise pro kulturu a cestovní ruch do jedné komise pod názvem Komise pro školství a kulturu.
Hlasování:
4 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/32/2016
RM schvaluje Organizační řád a Podpisový řád MěÚ Mšeno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/32/2016
RM neschvaluje žádost firmy EVERTILE a.s. o snížení ceny za pronájem pozemků p. p. č. 380/3, 433/3, 436/11 v rámci areálu firmy.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/32/2016
Rada města schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a p. Pavlem Veselým na byt v Romanově v domě č. p. 9, která bude uzavřena na dobu určitou od 01.04.2016 do 31.03.2017 za podmínek předchozí nájemní smlouvy, včetně inflační doložky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/32/2016
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 6N16/10 podle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi městem Mšenem a Státním pozemkovým úřadem ČR na část parcely č. 3362/2 v k. ú. Mšeno o výměře 52 m2.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/32/2016
RM schvaluje záměr pronájmu části zahrádky na p. p. 176/1 v k. ú. Mšeno, která se nachází ve dvoře č. p. 299, stará škola.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/32/2016
RM požaduje podrobný výpočet ekonomické návratnosti budování dalších etap skládky TKO Mšeno a doporučuje ZM důkladně projednat s veřejností budoucnost skládky ve Mšeně, např. formou kulatého stolu a nechat veřejnost (trvale bydlící ve Mšeně) vyjádřit se k budoucnosti skládky formou ověřitelného hlasování.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/32/2016
RM schvaluje smlouvu č. VPI/PH/2016/25 o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v Mělnické a Tyršově ulici uzavřenou dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/32/2016
RM schvaluje darovací smlouvu mezi YVES ROCHER spol. s r.o. a městem Mšenem na 3.866 lesních sazenic včetně výsadby.
RM schvaluje darovací smlouvu mezi FONDATION YVES ROCHER Institut de France a městem Mšenem na 9.484 lesních sazenic včetně výsadby.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/32/2016
RM schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v navýšení hodnoty jističe pro objekt koupaliště č. p. 372 v ulici Jezerní ve Mšeně.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.