BrusnéVýstava prací žáků ZUŠ na radniciOlešnoNáměstí Míru panoramaticky

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 31 ze dne 17.02.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 31 konané dne 17.02.2016

Usnesení č. 1/31/2016
RM schvaluje předloženou Zprávu o hospodaření Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace se sídlem Boleslavská 455, 277 35 Mšeno za rok 2015, schvaluje účetní závěrku, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu. RM schvaluje kladný hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 137.535,35 Kč a jeho převod do rezervního fondu DSM.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/31/2016
RM projednala a schvaluje plnění závazných ukazatelů za rok 2015 předložené ředitelkou DSM včetně vysvětlení a bere na vědomí předložené vysvětlení k čerpání finančních prostředků ke dni 31.12.2015 Domova seniorů Mšeno, p. o..
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/31/2016
RM schvaluje předloženou inventarizaci majetku Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2015, schvaluje návrh na vyřazení zbytného majetku Domova seniorů Mšeno dle předloženého seznamu a schvaluje navrhovaný způsob likvidace majetku.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/31/2016RM schvaluje předloženou Zprávu o hospodaření Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace se sídlem Havlíčkova 263, 277 35 Mšeno za rok 2015, schvaluje účetní závěrku , rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu. RM schvaluje kladný hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 98.162,10 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu školy ve výši 70.000 Kč a do fondu odměn školy ve výši 28.162,10 Kč.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/31/2016
RM projednala a schvaluje předloženou zprávu ředitelky MŠ k plnění závazných ukazatelů za r. 2015 včetně vysvětlení ředitelky.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/31/2016
RM schvaluje předloženou inventarizaci majetku Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2015, schvaluje návrh na vyřazení majetku Mateřské školy Mšeno dle předloženého seznamu a schvaluje navrhovaný způsob likvidace majetku.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/31/2016
RM schvaluje úpravu plánu nákladů a výnosů č. 3/2015 Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace se sídlem Boleslavská 360, Mšeno.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/31/2016
RM schvaluje předloženou Zprávu o hospodaření Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace se sídlem Boleslavská 360, Mšeno za rok 2015, schvaluje účetní závěrku, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu. RM schvaluje kladný hospodářský výsledek za rok 2015 z hlavní činnosti ve výši 76.287 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu školy ve výši 66.287 Kč a do fondu odměn školy ve výši 10.000 Kč a kladný hospodářský výsledek za rok 2015 z hospodářské činnosti ve výši 38.994 Kč jeho převod do rezervního fondu školy.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/31/2016
RM projednala a schvaluje plnění závazných ukazatelů ZŠ Mšeno, p. o. za rok 2015 předložené ředitelkou ZŠ včetně vysvětlení.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/31/2016
RM schvaluje úpravu plánu nákladů a výnosů k 31.12.2015 Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace se sídlem Nádražní 326, Mšeno.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/31/2016
RM schvaluje předloženou Zprávu o hospodaření Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace se sídlem Nádraní 326, Mšeno za rok 2015, schvaluje účetní závěrku 2015, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu. RM schvaluje kladný hospodářský výsledek za rok 2015 z hlavní činnosti ve výši 20.221,24 Kč a jeho převod do rezervního fondu školy v uvedené výši a kladný hospodářský výsledek za rok 2015 z hospodářské činnosti ve výši 10.000 Kč do rezervního fondu školy.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/31/2016
RM schvaluje tyto závazné ukazatelé ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem na r. 2016:
a)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města ředitelce Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 1.400.000,-- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem, vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31.12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku, resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
- Evidovat spotřebu vody v měsíčním cyklu, předkládat evidenci jednou ročně RM a operativně řešit případnou nečekaně zvýšenou spotřebu.
b)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města řediteli Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 200.000,-- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31.12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
- Udržet stav žáků na úrovni 400 žáků.
- Evidovat spotřebu vody v měsíčním cyklu, předkládat evidenci jednou ročně RM a operativně řešit případnou nečekaně zvýšenou spotřebu.
c)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města ředitelce Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek města neinvestičních nákladů 580.000,-- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. běžného roku. Plnění nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
- Udržet stávající naplněnost mateřské školy.
- Evidovat spotřebu vody v měsíčním cyklu, předkládat evidenci jednou ročně RM a operativně řešit případnou nečekaně zvýšenou spotřebu.
d)
Na základě § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění stanovuje rada města ředitelce Domovu seniorů Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele plánu nákladů a výnosů:
- Příspěvek neinvestičních nákladů 600.000,-- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1% (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění plánu nákladů a výnosů pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. běžného roku. Plnění plánu nákladů a výnosů bude předloženo do jednoho měsíce po pololetní uzávěrce a do jednoho měsíce po roční závěrce, plnění bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat změny plánu nákladů a výnosů ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
- Evidovat spotřebu vody v měsíčním cyklu, předkládat evidenci jednou ročně RM a operativně řešit případnou nečekaně zvýšenou spotřebu.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/31/2016
RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a p. Janou Macákovou na byt v č. p. 299 v Tyršově ulici ve Mšeně, která bude uzavřena na dobu určitou od 01.03.2016 do 28.02.2017 za podmínek předchozí nájemní smlouvy, včetně inflační doložky.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/31/2016
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor bývalé ordinace pediatra ve Mšeně, Zahradní 11, spolku Rodinné centrum Mšeno, z.s., který je zastoupen Evou Kratochvílovou, předsedkyní, a to za následujících podmínek: úsporné hospodaření s energiemi (elektřina, voda); spolek zajistí úklid zapůjčených prostor; spolek se bude scházet jednou týdně na 2 – 3 hodiny; za provoz odpovídají členové spolku, potřebné vybavení prostor bude zajištěno žadatelem, tj. předmětným spolkem. Doba zápůjčky se stanovuje do 31.8.2016.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/31/2016

RM schvaluje na základě pověření zastupitelstvem města z veřejného zasedání ze dne 16.12.2015, usn. č. 4/7/2015 1. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2016.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/31/2016
RM vyhlašuje grantové řízení města Mšena podle „Zásad města Mšena pro udělování podpory spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“. Termín doručení žádostí stanovuje rada města do 18.03.2016 na Městský úřad Mšeno do podatelny úřadu, případně poštou, rozhodné je datum podání.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 17/31/2016
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13/12/2015 uzavřené mezi městem Mšenem a firmou Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Praha na předmět plnění „Lékárna a zdravotní středisko, nám. Míru č. p. 31, Mšeno – stavební úpravy“, spočívající ve změně termínu dokončení stavby, a to do 29.02.2016.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 18/31/2016
RM doporučuje zastupitelstvu města přijmout změny Statutu Fondu regenerace MPZ Mšeno dle návrhu Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Mšeno a doporučuje schválit navržené rozdělení dotací.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 19/31/2016
RM projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi městem Mšenem a Vodárnami Kladno – Mělník, a.s. s předmětem smlouvy „Mšeno – Sedlec – dostavba kanalizace“ spočívající ve změně předpokládaného dokončení stavby na červen 2017 a se závazkem uzavřít Smlouvu o sdružení finančních prostředků nejpozději do 31.05.2016 s tím, že finanční prostředky budou převedeny nejpozději do 30.09.2016 na účet VKM, a.s.. Dále se mění osoby oprávněné jednat za společnost.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 20/31/2016
RM projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí části finančních prostředků mezi městem Mšenem a Vodárnami Kladno – Mělník, a.s. na stavbu „Mšeno – Sedlec – dostavba kanalizace“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 21/31/2016
RM souhlasí s připojením města Mšena k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a v rámci této kampaně s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2016 na budově úřadu.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 22/31/2016
RM souhlasí s pořádáním akce Renault Clubu Praha – 47. sraz – spanilá jízda. Zábor veřejného prostranství (výstava 30 aut, soutěž) na nám. Míru ve Mšeně dne 27.5.2016 není možný z kapacitních důvodů.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 23/31/2016
RM nedoporučuje ZM schválení prominutí smluvní pokuty firmě N&N Košátky s.r.o. za prodlení prodávajícího s dodávkou zboží kupujícímu dle kupní smlouvy ze dne 29.7.2015, čl. X (číslo dokladu 15-002-00258) ve výši 17.324,-Kč na nákup traktorového nosiče kontejnerů a pěti kusů kontejnerů na svoz bioodpadu.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 24/31/2016
RM schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v navýšení hodnoty jističe pro objekt č. p. 31 na nám. Míru ve Mšeně – zdravotní středisko a lékárna.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 25/31/2016
RM schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6001961/VB/31 Mšeno 3 kVN, rek. kNN ul. Palackého, Husova“ mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy v rozsahu, který bude stanoven geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene. Geometrický plán bude dodán také v digitální podobě, stejně tak zaměření sítí. Věcné břemeno bude sjednáno jako úplatné a jednorázová úplata bude činit 85.950 Kč bez DPH.
RM z výše uvedených důvodů revokuje usnesení č. 4/29/2016 ze schůze rady města ze dne 06.01.2016, kterým byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu výše uvedeného čísla, a to z důvodu změny pravidel k uzavírání smluv o zřízení věcných břemen vydaných firmou ČEZ Distribuce, a.s., podle nichž se dodatky nesmí uzavírat. Dodatek a smlouva jsou proto nahrazeny novou smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 26/31/2016
RM projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Mšeno o souhlas s umístěním výstavy hasičské techniky (i historické) na nám. Míru a v Masarykově ul. dne 11. června 2016 v době od 10 hod. do 15 hod. s tím, že nebude v této době povoleno na parkovacích místech na uvedených komunikacích parkování, průjezd místní komunikací od pošty směrem ke křižovatce k výjezdu z nám. Míru bude uzavřen, průjezd po komunikaci kraje bude zachován.
K další části žádosti, a to o finanční příspěvek na oslavy 140. výročí vzniku, RM doporučuje Sboru dobrovolných hasičů Mšeno podat žádost o dotaci v rámci grantového řízení města.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.