Černík (foto: O.Vokál)BrusnéZávěsný znakKlika, kostel sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 30 ze dne 20.01.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 30 konané dne 20.01.2016

Usnesení č. 1/30/2016
RM bere na vědomí „Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu v roce 2015“ předložené Základní školou Mšeno, příspěvkovou organizací a „Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu v roce 2015“ předložené Mateřskou školou Mšeno, příspěvkovou organizací.
RM bere na vědomí „Výroční zprávu o poskytování informací podle zák. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím za r. 2015“ vydanou ředitelkou Základní školy Mšeno Mgr. J. Trunkovou a „Výroční zprávu o poskytování informací podle zák. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím za r. 2015“ vydanou ředitelkou Mateřské školy Mšeno Bc. D.Svobodovou.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/30/2016
RM bere na vědomí „Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu v roce 2015“ předložené Základní uměleckou školou Mšeno, příspěvkovou organizací.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/30/2016
RM schvaluje úpravu plánu nákladů a výnosů č. 3/2015 Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/30/2016
RM bere na vědomí přijetí finančního daru od fyzické osoby ve výši 10.000 Kč Domovem seniorů Mšeno, příspěvkovou organizací.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/30/2016
RM v souladu s usnesením č. 3/7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 7, které se uskutečnilo dne 16.12.2015 a kterým byla rada pověřena provedením konečné rozpočtové úpravy rozpočtu na r. 2015, bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14 rozpočtu města Mšena na r. 2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/30/2016
RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a p. Štěpánkou Machovou na byt č. 3 v domě č. p. 38 v Masarykově ul. ve Mšeně, která bude uzavřena na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2016 za podmínek předchozí nájemní smlouvy včetně inflační doložky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/30/2016
RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a p. Ĺudovítem Janckem na byt č. 5 v domě č. p. 38 v Masarykově ul. ve Mšeně, která bude uzavřena na dobu určitou od 01.02.2016 do 31.01.2017 za podmínek předchozí nájemní smlouvy včetně inflační doložky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/30/2016
RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a p. Monikou Karabáčkovou na byt č. 3 v domě č. p. 299 v Tyršově ul. ve Mšeně, která bude uzavřena na dobu určitou od 01.02.2016 do 31.01.2017 za podmínek předchozí nájemní smlouvy včetně inflační doložky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/30/2016
RM schvaluje prominutí nájmu za část pozemku p. č. 436/10 o výměře 165 m2 na dobu 5 let (roční nájemné činí 558 Kč) na základě žádosti p. Kůtka, z důvodu provedení oplocení celého pozemku za bytovou částí u č. p. 360, základní škola. Materiál byl dodán městem, práci provedl žadatel.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/30/2016
RM schvaluje zveřejnění záměru města v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zapůjčit bývalou ordinaci po pediatrovi ve zdravotním středisku v Zahradní ul. ve Mšeně za účelem využití prostor pro zájmovou mimoškolní činnosti dětí, a to do 31.08.2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/30/2016
RM schvaluje odložení žádosti Sboru dobrovolných hasičů Mšeno o souhlas s konáním výstavy hasičské techniky na nám. Míru a v Masarykově ul. v sobotu dne 11.06.2016 od 9:00 hod. do 11:00 hod. s tím, že SDH zváží jiný termín, případně jiný čas v požadovaný den.
Hlasování:
3 pro, 2 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/30/2016
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na
a) akci/projekt "Splašková kanalizace  části  Sedlec u Mšena" z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.
b) projekt "Cyklobusy Máchovým krajem - Kokořínsko" z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
c) projekt "Výměna vodovodních rozvodů a rekonstrukce sociálních zařízení v objektu MŠ Mšeno" z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
d) projekt "Drobné opravy a vybavení zásahové jednotky" z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.
e) projekt z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu pro Domov seniorů Mšeno, příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Mšenem; tématické zadání "Sociální oblast".
f) projekt "Renovace podlahy tělocvičny ZŠ Mšeno" z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence, v rámci tematického zadání "Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit" pro Základní školu Mšeno, příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Mšenem a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/30/2016
RM projednala návrh Smlouvy o spolupráci na podporu rozvoje cestovního ruchu mezi městy Doksy a Mšeno na dobu neurčitou a doporučuje zastupitelstvu města smlouvu schválit.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/30/2016
RM schvaluje Směrnici č. 1/2016, kterou se mění vnitřní předpis č. 2/2015 „Směrnice k finanční kontrole“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/30/2016
RM schvaluje změnu „Ceníku nájmů pozemků a nebytových prostor“ takto:
- odsek „orná půda“ – vypouští se konkrétní ceny nájmů orné půdy podle jednotlivých katastrálních území, které jsou stanovené a mění se běžně vyhláškou MZe. Ceny dané vyhláškou MZe se stanovují jako minimální možné. Ostatní části ceníku zůstávají nezměněny.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.