FaraonBusta T.G.M. v parku před školouSkalní kaplička v Boudecké rokliNáměstí Míru panoramaticky

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 7 ze dne 16.12.20


Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 7/2015
konaného dne 16.12.2015

Usnesení č. 1/7/2015
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ č. S-6433/OŽP/2015 a přijetí dotace ve výši 120.000 Kč určené na akci Finanční příspěvky na hospodaření v lesích – z dotačního titulu B – Obnova, zajištění a výchova lesních porostů.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/7/2015
ZM schvaluje 13. rozpočtové opatření rozpočtu města Mšena na r. 2015.
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 schválenou radou města dne 04.11.2015 a č. 12 schválené radou města dne 09.12.2015 na základě pověření zastupitelstvem města, usnesením č. 3/2/2014 ze dne 17.12.2014.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/7/2015
ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radu města k provedení případných rozpočtových opatření v oblasti příjmů a výdajů, které by se týkaly rozpočtu roku 2015 a nastaly v době od 16.12.2015 do 31.12.2015 podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a k předložení těchto rozpočtových opatření na první veřejné zasedání ZM v roce 2016.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/7/2015
ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radu města operativním prováděním rozpočtových opatření tak, aby v rámci schváleného rozpočtu na r. 2016 byly prováděny převody, navýšení a ponížení mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu, a to s tím, že zastupitelstvo města vezme rozpočtové změny na vědomí vždy na nejbližším veřejném zasedání. Zastupitelé obdrží písemný návrh před schválením radou města ve stejném termínu jako členové rady města.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/7/2015
ZM schvaluje předložený rozpočet města Mšena na rok 2016 jako vyrovnaný ve výši 31.220.260 Kč a plán nákladů a výnosů r. 2016 – hospodářská činnost.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/7/2015
Zastupitelstvo města Mšena
- schvaluje uzavření dohody mezi městem Mšenem a společností Vodárny Kladno – Mělník, a. s. v předloženém znění,
- schvaluje nepeněžitý vklad města Mšena, jehož předmětem jsou:
Stavba bez čp/če – stavba technického vybavení, postavená na stavební parcele č. parc. 882 – zastavěná plocha a nádvoří,
Stavba bez čp/če – stavba technického vybavení, postavená na stavební parcele č. parc. 883 – zastavěná plocha a nádvoří,
Stavba bez čp/če – stavba technického vybavení, postavená na stavební parcele č. parc. 884 – zastavěná plocha a nádvoří,
vše katastrální území a obec Mšeno
a souhlasí s jeho vnesením do základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno – Mělník,  
a. s., IČ 463 56 991, se sídlem U vodojemu 3085, 272 80 Kladno,
- pověřuje Ing. Martina Macha, starostu města, k veškerým úkonům s tím souvisejícím, zejména k uzavření dohody a podpisu prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu a protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/7/2015
ZM schvaluje smlouvu o sdružení prostředků na jednotku požární ochrany města Mšena, která bude uzavřena mezi městem Mšenem a obcí Stránkou na dobu neurčitou a smlouvu o sdružení prostředků na jednotku požární ochrany města Mšena, která bude uzavřena mezi městem Mšenem a obcí Vrátnem na dobu neurčitou. Každá obec uhradí vždy do 31.03. běžného kalendářního roku městu Mšenu 15.000 Kč.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/7/2015
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a paní Jindrou Kabylovou, Praha na prodej pozemku p. č. 1215/4 o výměře 601 m2 v k. ú. Olešno za cenu dohodou 100/m2, tj. 60.100 Kč. Náklady spojené se smlouvou hradí kupující.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/7/2015
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a panem Miroslavem Řepkou, Česká Lípa na prodej pozemku p. č. 1447/2 o výměře 216 m2 v k. ú. Olešno za cenu dohodou 100/m2, tj. 21.600 Kč. Náklady spojené se smlouvou hradí kupující.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/7/2015
ZM schvaluje finanční dar starostovi města Ing. Martinu Machovi ve výši dvou jeho platů.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.