VojtěchovObří hlava a žábaSkramoušBoleslavská ulice a škola

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 28 ze dne 09.12.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 28 konané dne 09.12.2015

Usnesení č. 1/28/2015
RM schvaluje na základě žádosti a v souladu s „Pravidly pro přidělování odměn ředitelům školských příspěvkových organizací“ odměnu ředitelce Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. Jiřině Trunkové za období červenec – prosinec 2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/28/2015
RM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 21.443,50 Kč za pronájem místa v základní škole pro operátora Vodafone za 4. čtvrtletí 2015 do rezervního fondu Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/28/2015
RM schvaluje na základě žádosti a v souladu s „Pravidly pro přidělování odměn ředitelům školských příspěvkových organizací“ odměnu řediteli Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. Čeňku Hlavatému za období červenec – prosinec 2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/28/2015
RM bere na vědomí předloženou rozvahu a výkaz zisku a ztráty k 30.09.2015 Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/28/2015
RM schvaluje úpravu nákladů a výnosů r. 2015 č. 2 Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace. RM bere na vědomí vysvětlení úpravy.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/28/2015
RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a manžely Zdeňkem a Dagmar Dvořákovými na byt v domě č. p. 360. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2016 za podmínek předchozí nájemní smlouvy včetně inflační doložky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/28/2015
RM dává výpověď p. Basnerovi z pronájmu vodovodní šachty umístěné na pozemku p. č. 1457/2 v k. ú. Olešno s tříměsíční výpovědí v souladu s nájemní smlouvou. P. Basnerovi i manželům Novým (vlastníkům nemovitosti sousedící s uvedeným pozemkem), kteří mají ve vodovodní šachtě umístěn vodoměr, bude nabídnuta výpůjčka s tím, že šachta bude zrušena ke konci roku 2016 vzhledem k tomu, že je pro město nepotřebná a město ji nehodlá nadále udržovat. Výpůjčka skončí proto 31.12.2016 a manželé Nových si vodoměr musí přemístit na svůj pozemek.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Na schůzi se dostavil p. místostarosta.

Usnesení č. 8/28/2015
RM schvaluje na základě pověření zastupitelstvem města usnesením č. 3/2/2014 ze dne 17.12.2014 rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu města Mšena na r. 2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/28/2015
RM projednala žádost p. Marečka o prodej pozemku p. č. 223/1 v k. ú. Skramouš, vedeného v KN jako ostatní plocha, ostatní komunikace a doporučuje zastupitelstvu města cestu neprodávat.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/28/2015
RM schvaluje plán zlepšování činnosti a aktivit města Mšena v rámci MA 21 a NSZM na r. 2016:
1. Akreditované vzdělávání koordinátorky (účast na jednom školení v průběhu roku 2016 dle plánu NSZM).
Termín: březen nebo červen 2016.
Odpovědnost: koordinátorka, politik MA 21 a NSZM (dále jen „politik“).
Realizace: tajemnice (tajemník)
2. Medializace aktivit Zdravého města Mšena a Místní agendy 21 (uveřejnění min. 4 článků v médiích (Mšensko, regionální tisk).
Termín: v průběhu roku 2016.
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Realizace: politik, koordinátorka.
3. Zveřejňování všech aktivit na webových stránkách města v rubrice MA 21 a NSZM.
Termín: v průběhu roku 2016.
Odpovědnost: koordinátorka.
Realizace: koordinátorka.
4. Zveřejňování aktivit v celostátní databázi MA 21.
Odpovědnost: koordinátorka.
Termín: v průběhu roku 2016.
Spolupráce: CENIA.
5. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních kampaní a dalších aktivit
22.4.2016 DEN ZEMĚ
31.5.2016 DEN BEZ TABÁKU
1.6.2016 – 12.6.2016  DNY BEZ ÚRAZŮ (bude vybrán den)
1.10.2016 – 16.10.2016 DNY ZDRAVÍ (bude vybrán den)
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Realizace: politik, koordinátorka, komise MA21 a NSZM, organizace zřizované městem a sportovní a jiné spolky.
6. Plánování s veřejností – uskutečnit 2 kulaté stoly (1x za půl roku) na předem stanovená témata v oblasti rozvoje města, revitalizace zeleně, krajiny, budování dětských hřišť apod.
Termín: 1. setkání v první polovině roku 2016 a 2. v druhé polovině roku 2016 (bude upřesněno dodatečně.
Odpovědnost: politik, koordinátorka, komise MA 21 a NSZM.
7. Plánování s veřejností – uspořádání Fóra Zdravého města – Desatero problémů města Mšena.
Termín: 03.10.2016 (jednáno s NSZM).
Odpovědnost: politik, koordinátorka .  
8. Rozšířit a zkvalitnit partnerskou spolupráci se spolky (se ZŠ a MŠ, DSM a ZUŠ jsou již smlouvy o partner. spolupráci uzavřené a spolupracuje se zejména v rámci celostátních kampaní).
Termín: v průběhu roku 2016.
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Spolupráce: výše uvedené organizace.
9. Zpracovat a předložit zprávu o aktivitách akcí v rámci MA 21 a NSZM za rok 2015 a připravit plán zlepšování na rok 2016.
Termín: do 31.01.2016.
10. Vyzkoušet metodu D2.1 v rámci zlepšování MA21 např. v anketě z výstupů Desatero problémů města Mšena.
Termín: v průběhu r. 2016.
Odpovědnost: starosta, politik, koordinátorka.

RM schvaluje zároveň i plnění plánu zlepšování za rok 2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11
RM žádá komisi pro kulturu a cestovní ruch, aby zařadila do kulturních akcí města festival „Plovárna“ s finančním limitem výdajů do 20 tis. Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12
RM schvaluje snížení ceny turistických předmětů (turistických známek, vizitek) a novin Mšensko, které město Mšeno dodává k prodeji mšenským obchodníkům do komisního prodeje, o 0,50 Kč/1 prodaný kus (provize)
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13
RM schvaluje příspěvek na nákup vyvíječe pro aplikaci léků pro Český svaz včelařů, dětský kroužek, ve výši 10 tis. Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.