Evangelický kostelMasarykova škola ve MšeněBrusnéHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole Historie

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Kadlín před nedávnem dokončil pozemkové úpravy


Kadlín – Ve čtvrtek 19. listopadu se v Kadlíně uskutečnila kolaudace polní cesty k Ostrému, vedené pod značkou C5. Touto akcí jsou podle prohlášení paní starostky Michaly Gregorové Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) v obci Kadlín ukončeny.  Byl to běh na dlouhou trať. První kroky ke KPÚ byly podniknuty již v roce 1994 jednáním s vlastníky půdy – restituenty o významu pozemkových úprav a podáním žádosti k Pozemkovému úřadu Mělník o jejím zahájení. Byli jsme první obcí v okrese Mělník, která požádala o realizaci KPÚ.

Proběhla řada přípravných jednání nejen s vlastníky pozemků, ale i sousedními Chorušicemi a Velkými Všelisy, a také s Katastrálním a Pozemkovým úřadem v Mladé Boleslavi.  Bylo nutno vyřešit narovnání hranic se sousedními katastry, dokonce došlo ke změně hranic okresu. Celkem se úpravy dotkly 508 hektarů.  Ke konkrétnímu řešení Komplexních pozemkových úprav došlo až v roce 1998. Administrativní část Komplexních pozemkových úprav byla ukončena 3. listopadu 2003 zapsáním všech úprav do katastru nemovitostí. Celkové náklady na projekční a geodetickou činnost včetně DKM činily 3 339 000 korun. Značným problémem byl nedostatek státní půdy k budování komunikací a biokoridorů, proto obec musela přispět k jejich vybudování 4,6 hektarů vlastních pozemků a ostatní vlastníci pak 5,7 hektarů pozemků.

Smyslem KPÚ je sloučit roztříštěné parcely jednotlivých vlastníků do jednoho pozemku při zachování bonity i vzdálenosti pozemků od obce. Rovněž všechny parcely musely být napojeny k cestní síti tak, aby je každý vlastník mohl samostatně obdělávat. Významným požadavkem bylo respektování  tak zvaného Územního systému ekologické stability (ÚSES). Proto bylo vyprojektováno pět  biokoridorů, což jsou patnáctimetrové pásy oseté travní směsí a osázené keři a listnatými stromy. 

U nás v Kadlíně propojují lesní porosty ze severovýchodní části katastru s lesem v jihovýchodní části u školy a lesem v jihozápadní části. Mají sloužit jako migrační cesta k přemisťování zvěře, zpestřit krajinu. A také plnit funkci větrolamů. Kadlín již v roce 1991 se přihlásil k Programu Obnovy Vesnice (POV). Jedním z významných úkolů tohoto projektu bylo vybudování rozhledny na návrší nad obcí. Díky první realizované polní cestě C4 na Hradišť se nám v roce 2006 podařilo rozhlednu postavit. Hradišť měl v historii obce významnou úlohu, je to místo nabyté pozitivní energií.

Podle archeologa Václava Krolmuse, který ve 30. a 40. letech 19. století působil ve Mšeně jako kaplan, měli na Hradišti své „božiště“ i Keltové. Za vlády Karla IV. zde bylo opevněné Hradiště. Později byl na Hradišti čedičový lom. Dnes je tu vodní nádrž na pitnou vodu pro Kadlín.

V padesátých až osmdesátých letech cesta na Hradišť nebyla, neboť v rámci scelování pozemků byla zahrnuta. Dnes máme na Hradišť kvalitní zpevněnou jednopruhovou komunikaci opatřenou u rozhledny rozšířením pro vyhýbání a několika sjezdy na pole. Podle vozovky je jednostranný příkop a jednostranná výsadba alejových stromů. Šířka kamenného základu je čtyři metry, asfaltový koberec je široký tři metry a délka cesty je 1,21 kilometru.

Kvalitních polních komunikací máme díky KPÚ celkem sedm. Je to cesta C1 a C3 do Skřivan a Borče o délce 1.678 metrů, další je cesta C2 od Chorušického křížku k Jeřábku s délkou 497 metrů, dále CR516  z obce k Chorušickému křížku dlouhá 814 metrů, CR518/2 od Jeřábku k lesu o délce  314 metrů a U Hořence C 501/1 dlouhou 720 metrů. Ta úplně poslední je od okraje obce k Ostrému již vzpomínaná C5 dlouhá 1.074 metrů. Všechny uvedené komunikace jsou opatřeny asfaltovým kobercem, jen C5 je vybudována penetrací a zásypem.  Je třeba konstatovat, že působí velmi přirozeně a vhodně zapadá do krajiny.

Celkem máme 6 351 metrů nových kvalitních polních cest. Všechny komunikace jsou opatřeny doprovodnou zelení, máme u cest vysázeno přes šest set alejových stromů. Polní cesty jsou založeny velmi kvalitně, byla odstraněna ornice, podloží vyvápněno, zaválcováno čtyřicet centimetrů kameniva a natažen asfaltový koberec. Naše polní cesty jsou schopny unést i tu nejtěžší zemědělskou a dopravní techniku. Jsou kvalitnější než státní silnice procházející obcí. Biokoridorů je celkem pět, z toho tři jsou podstatné a mají každý přes 90 arů, dva poslední jen celkem 42 arů. Biokoridory zaujímají v katastru obce celkem 3,3 hektaru. Náklady na realizaci Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kadlín činily 35 453 001 korun. Polní komunikace byly pořízeny za 32 394 787 korun, náklady na pořízení biokoridorů jsou 3 058 214 korun.

Na všechny zakázky bylo prováděno výběrové řízení, kde hlavním kritériem byla cena. Ve výběrových komisích byli původně zástupci obce a sboru vlastníků, během doby bylo výběrové řízení z Mělníka přesunuto na Ministerstvo zemědělství v Praze. Všechna výběrová jednání byla připravena zodpovědně a kvalitně, o čemž svědčí to, že nedošlo k žádnému odvolání a zpochybnění výběrových řízení. Je třeba také zdůraznit, že všechny projekty byly s orgány životního prostředí projednávany a jejich připomínky byly vždy v projektu zohledněny.

Veškeré náklady na KPÚ hradilo Ministerstvo zemědělství, vlastní organizaci a řízení zajišťoval Pozemkový úřad Středočeského kraje prostřednictvím svého územního pracoviště v Mělníku. Spolupráce s pracovníky Pozemkového úřadu, zejména s jeho vedoucím panem ing. Smolíkem a paní Bc. Machulkovou byla velmi dobrá a vstřícná.

Delší doba realizace vznikla proto, že občas nebyly finanční zdroje. Velká část nákladů byla pokryta z evropských dotací, některé projekty hradilo Ministerstvo ze svého rozpočtu. Pro nás jako obec byly „lepší“ evropské peníze, poněvadž byla zajištěna i další pětiletá následná údržba projektu, kdežto projekty z peněz ministerstva byly již bez následné údržby a zajišťovat je musí sama obec.

Komplexní pozemkové úpravy úpravy jsou ukončeny v naší obci jako první na okrese Mělník a ani v republice jich ukončených není mnoho. Na úseku životního prostředí obec z vlastních prostředků vybudovala tři retenční nádrže na zachycení přívalových vod. Prozatím nebyly naštěstí  zaplněny, velké přívalové deště nepřišly. Díky KPÚ jsme v roce 2006 mohli realizovat v obci projekt zážitkové venkovské turistiky pod názvem „7 kadlínských zastavení“. Naučná stezka a rozhledna Hradišť by nebyla možná bez cesty na návrší Hradišť.  Na cestě k rozhledně jsme v rámci naučné stezky udělali zásahy do osetých příkopů, kde jsme monokulturní travní porost nahradili osevem původních pestrých luk jako Česká květnice, Suchá loučka a Zámecká loučka. V  každé takto založeném porostu se nachází rozmanitá skladba 150 až 180 semen. V měsíci květnu a červnu skýtají pěkný pohled.

Vesnické muzeum, které svými čtyřmi expozicemi jsou součástí projektu „7 kadlínských zastavení“ 31. října 2015 ukončilo letos již 10 let své činnosti. Skutečností je, že naše muzeum není tak poutavé, jako je rozhledna, kde se vystřídá značné množství převážně cykloturistů. Do příští turistické sezony bude nutné muzeum „nabít“ větší atraktivními upoutávkami.

Šestákovi, Kadlín