VojtěchovBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)SedlecOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 25 ze dne 04.11.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 25 konané dne 04.11.2015

Usnesení č. 1/25/2015
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na pojištění majetku města a pověřuje starostu uzavřením pojistné smlouvy s firmou Kooperativa pojišťovna, a.s..
Roční pojistné na sjednané druhy pojištění činí celkem 140.342 Kč a smlouva se sjednává na období tří let.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/25/2015
RM schvaluje úpravu plánu nákladů a výnosů Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, na r. 2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/25/2015
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Domova seniorů Mšeno na rok 2016, s tím, že doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena pro DSM v celkové výši 600 tis. Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/25/2015
RM bere na vědomí Zprávu o daňové kontrole provedenou Finančním úřadem pro SK, odd. kontroly zvláštních činností, Mělník v Domově seniorů Mšeno. Při kontrole, která proběhla dne 30.09.2015, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/25/2015

RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s Kritérii hodnocení ředitelů neškolních příspěvkových organizací města pro přiznání odměn, odměnu ředitelce Mgr. Blance Dvorščíkové za II. a III. čtvrtletí r. 2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/25/2015
RM schvaluje předložené plnění čerpání plánu nákladů a výnosů ZŠ Mšeno za 3. čtvrtletí roku 2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/25/2015
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2016 a doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 1.400.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/25/2015
RM schvaluje návrh ředitelky Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace Mgr. Trunkové na využití ušetřené finanční částky za elektřinu ve výši cca 153 tis. Kč na nákup myčky do školní kuchyně. Nákup bude proveden výběrovým řízením.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/25/2015

RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2016 a doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena na r. 2016 ve výši 580 tis. Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/25/2015

RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2016 a doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši Kč 200.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/25/2015
RM projednala a bere na vědomí Výroční zprávu Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace, za školní r. 2014/2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/25/2015
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem bytu na radnici ve Mšeně, nám. Míru 1 paní Ivě Dohnalíkové na dobu určitou od 01.12.2015 do 30.11.2016 za podmínek předchozí nájemní smlouvy včetně inflační doložky.
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem bytu v domě č. p. 299 v Tyršově ul. ve Mšeně paní Anně Hankovcové na dobu určitou od 01.12.2015 do 30.11.2016 za podmínek předchozí nájemní smlouvy včetně inflační doložky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/25/2015
RM schvaluje na základě pověření zastupitelstvem města usnesením č. 3/2/2014 ze dne 17.12.2014 rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu města Mšena na r. 2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/25/2015
RM projednala návrhy rozpočtů JSDH (500 tis. Kč), kulturní komise a cestovního ruchu, (vč. školské komise - 150.000 Kč) a doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené návrhy v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na r. 2016.
RM projednala návrh plánu nákladů a výnosů hospodářské činnosti „městské lesy“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh v rámci schvalování rozpočtu nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Mšena na r. 2016 ve výši 502 tis. Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/25/2015
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a.s., na akci „č. IE-12-6005324/001 Skramouš čp. 31 změna trasy přípojky H2B6“ ke zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, jeho oprav a údržby, provádění úprav za účelem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti včetně jejího odstranění, a to v rozsahu geometrického plánu č. 102-236/2015 ze dne 04.07.2015 vydaného firmou Ing. Ladislav Kovář, Nerudova 631, Česká Lípa. Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné, jednorázová úhrada činí 15.550 Kč + DPH v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. GP bude dodán straně povinné v digitální podobě včetně digitálního zaměření sítí.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/25/2015
RM schvaluje zveřejnit záměr města Mšena prodat pozemek parc. č. 1447/2 v k. ú. Olešno o výměře 216 m2.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 17/25/2015
RM projednala návrh Prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu do společnosti VKM, a.s., IČ 46356991, kterým město Mšeno vnáší do společnosti jako nepeněžitý vklad stavby, které jsou součástí kanalizační sítě ve Mšeně a schvaluje zveřejnit záměr města Mšena převést vlastnické právo ke
- stavbě bez čp/če – stavba technického vybavení, postavené na stavební parcele č. 882 – zastavěná plocha a nádvoří (biologické čištění)
- stavbě bez čp/če – stavba technického vybavené, postavené na stavební parcele č. 883 – zastavěná plocha a nádvoří (kalové hospodářství, dmýchána, rozvodna, denní místnost a místnost pro osobní hygienu)
- stavbě bez čp/če – stavba technického vybavení, postavené na stavební parcele č. 884 – zastavěná plocha a nádvoří (dosazovací nádrže, odtok).
Rada města doporučuje zastupitelstvu města tento vklad schválit.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 18/25/2015
RM schvaluje přidělení finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč Českému červenému kříži na akci pro oceňování dárců krve (5 občanů ze Mšena – 500 Kč na oceňovaného dárce).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.