Hra světelKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláBusta T.G.M. v parku před školouOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Příspěvek na modernizaci topného systému


 MĚSTO MŠENO

Zásady poskytování příspěvku na modernizaci topného systému

Rada města Mšena schválila dne 21.4.2021 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto zásady poskytování příspěvku na modernizaci topného systému budov na území města Mšena.

Článek I.
Příjemci příspěvku

Tyto zásady upravují podmínky a výši příspěvku, který se poskytuje fyzickým osobám a neziskovým organizacím.

Článek II.
Předmět příspěvku

A. Příspěvek se poskytuje příjemci příspěvku na náhradu klasických uhelných kotlů, kotlů na spalování LTO a lokálních zdrojů vytápění (tj. na zavedení ústředního vytápění) následujícími systémy:

  1. automatickými hořáky na spalování biomasy a uhlí (s výjimkou spalování energetického uhlí, lignitu, uhelných kalů a proplástků) splňujícími normu ČSN EN 303-5 ve třídě 4 a vyšší, nebo kotli na plyn (propan, butan a jejich směsi),

  2. automatickými kotli na spalování biomasy a uhlí (s výjimkou spalování energetického uhlí, lignitu, uhelných kalů a proplástků), splňujícími normu ČSN EN 303-5 ve třídě 4 a vyšší,

  3. tepelnými čerpadly.

B. Další formou podpory směřující ke zlepšení stavu ovzduší je příspěvek na pořízení akumulačních nádrží ke kotlům s ručním přikládáním (splňujících normu ČSN EN 303-5 ve třídě 3 a vyšší).

Článek III.
Podmínky

Příspěvek je možné poskytnout na základě písemné žádosti a po předložení dokladů (revizí - zejména komína, technických zpráv o zapojení systému oprávněnou osobou, prohlášení o shodě, certifikátů apod.) a po doložení likvidace předchozího systému vytápění. V případě instalace nových automatických hořáků do stávajících litinových kotlů je třeba doložit vyhovující měření emisí od autorizované osoby.

Příjemce je povinen po dobu 5 let od vyplacení příspěvku provozovat systém, na jehož instalaci příspěvek obdržel jako hlavní zdroj vytápění a po tuto dobu umožnit MěÚ Mšeno vykonat po předchozí výzvě kontrolu na místě instalace systému.

V případě neprovozování dotovaného systému jako hlavního topného zdroje, nebo neumožnění kontroly, je příjemce povinen příspěvek neprodleně vrátit.

Článek IV.
Výše příspěvku

 A 1  10 000 Kč
 A 2  20 000 Kč
 A 3  30 000 Kč
 B  50 %, max. 10 000 Kč

Náhrada zdrojů o výkonu 50-99 kW 30 000 Kč; nad 100 kW výkonu 50 000 Kč.

Článek V.
Platnost a účinnost

Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.5.2021, žádat o příspěvek je možno na tepelné zdroje instalované po 1.1.2020, vždy nejdéle jeden rok od jejich instalace. Žádosti podané déle než jeden rok od jejich instalace budou dotovány částkou ve výši 50% příspěvku z Článku IV.

Tiskopis žádosti naleznete v rubrice Formuláře.