Busta F.PalackéhoKlika, kostel sv. MartinaVojtěchovRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René Volfík

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 24 ze dne 14.10.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 24 konané dne 14.10.2015

Usnesení č. 1/24/2015
RM schvaluje odpisový plán DHIM DS Mšeno na r. 2016.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/24/2015
RM schvaluje nákup deseti kusů elektrických polohovacích lůžek MOVITA v celkové ceně 252.880 Kč z provozních prostředků DSM.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/24/2015
RM schvaluje nákup vážící rampy pro vozíčkáře v ceně 34.900 Kč z provozních prostředků DSM.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/24/2015
RM schvaluje na základě návrhu ředitelky DSM změnu organizační struktury Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, spočívající ve vytvoření pracovní pozice Sociální pracovník. Počet zaměstnanců se stanovuje na 49.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/24/2015
RM projednala a bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/24/2015
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Mšenem a Sdružením na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv se sídlem Střemy 78, zastoupeným předsedou sdružení p. Jaroslavem Slunéčkem a místopředsedkyní sdružení Mgr. Lucií Skřivánkovou. Jedná se o technický dodatek uvádějící stávající smlouvu do souladu s platnými právními předpisy. Výše dotace se nemění.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/24/2015
RM schvaluje Vnitřní předpis č. 7/2015 Úplné znění vnitřního předpisu č. 1/2008 Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ve znění vnitřního předpisu č. 1/2009,
č. 2/2009, č. 1/2011 Úplné znění, 1/2012 a 1/2013 Úplné znění a vnitřní předpis č. 8/2015 Směrnice k rozpočtovému hospodaření.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/24/2015
RM schvaluje ceny pozemků ve vlastnictví města, které budou zavedeny do účetnictví města takto:
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/24/2015
RM schvaluje změnu organizační struktury MěÚ Mšeno spočívající ve zrušení odboru výstavby a územního plánování, životního prostředí a začlenění těchto správních a ostatních činností do odboru organizačního a správního s účinností od 01.01.2016.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/24/2015
RM bere na vědomí pohledávky města Mšena ke dni 30.09.2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/24/2015
RM schvaluje prodloužení termínu na přijímání nabídek o pronájem 4 kanceláří v domě č. p. 400 v Boleslavské ul. do 18.11.2015 do 11 hod.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/24/2015
RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa města Mšena a jeho příspěvkových organizací a přidružených subjektů: obce Kadlín, obce Chorušice a její příspěvkové organizace a TJ Sokol Mšeno“ a schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi městem a firmou ARCH consulting s.r.o. na provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr dodavatele elektrické energie.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.