Skalní kaplička v Boudecké rokliBusta F.PalackéhoOlešnoOsvětlení nám. Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 6 z 7.10.2015


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 6/2015
konaného dne 07.10.2015

Usnesení č. 1/6/2015
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Mšenem (jako oprávněným) a Středočeským krajem, Praha 5, Zborovská 11, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic SK, příspěvkovou organizací (jako povinným) k pozemku p. č. 1555 v k. ú. Olešno, obci Mšeno, spočívající v oprávnění uložit kabely veřejného osvětlení (stavba „Vojtěchov – veřejné osvětlení“), provozovat toto zařízení v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 174-26/2015 vyhotoveném společností Tesařík a Frank, geodetické práce s.r.o., U stadionu 467, Neratovice. Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě je úplatné a jednorázová úhrada činí 8.800 Kč + DPH. Tato částka byla uhrazena před zahájením stavebních prací na základě smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/6/2015
ZM schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mšenem (jako obdarovaným) a Českým svazem chovatelů, Základní organizací Mšeno (jako dárcem), k darování části pozemku stp. č. 578 v k. ú. Mšeno, obec Mšeno, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 869-413/2015 ze dne 16.09.2015, vyhotoveným společností Tesařík a Frank, geodetické práce s.r.o., U stadionu 467, Neratovice, nově vzniklého pozemku p. č. 3518 o výměře 25 m2 v k. ú. Mšeno, obec Mšeno. Náklady spojené s touto darovací smlouvou bude hradit město Mšeno.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/6/2015
ZM schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mšenem (jako obdarovaným) a manžely Štráchalovými (jako dárci), k darování části pozemku p. č. 204/11 v k. ú. Skramouš, obec Mšeno, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 103-491/2015 ze dne 17.07.2015, vyhotoveným společností Tesařík a Frank, geodetické práce s.r.o., U stadionu 467, Neratovice, nově vzniklého pozemku p. č. 204/22 o výměře 3 m2 a pozemku p. č. 204/23 o výměře 49 m2 v k. ú. Skramouš, obec Mšeno. Náklady spojené s touto darovací smlouvou platí smluvní strany na polovic.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 3 zdrželi se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/6/2015
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem, společností Evertile a.s. (jako prodávajícími) a manžely Petrem a Renatou Fantovými (jako kupujícími) k pozemkům p. č. 440/7 o výměře 750 m2a p. č. 440/9 o výměře 778 m2 v k. ú. Mšeno a obci Mšeno, okres Mělník za cenu dohodou (nabídnutou) ve výši 650 Kč/m2, tj. celkem 993.200 Kč.
Finanční vyrovnání odpovídající finanční částce za výměru pozemku s firmou Evertile a. s. provede město Mšeno formou převodu na účet firmy Evertile a.s.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, poplatky za úkony a ostatní výlohy s touto smlouvou spojené platí nabyvatel.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/6/2015
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem (jako prodávajícím) a manžely Lakomými (jako kupujícími) k pozemkům p. č. 440/1 o výměře 832 m2a p. č. 440/6 o výměře 102 m2 v k. ú. Mšeno a obci Mšeno, okres Mělník za cenu dohodou (nabídnutou) ve výši 735  Kč/m2, tj. celkem 686.490 Kč.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, poplatky za úkony a ostatní výlohy s touto smlouvou spojené platí nabyvatel.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/6/2015
ZM schvaluje směnnou smlouvu mezi městem Mšenem a Českou provincií Řádu sv. Augustina, Josefská 28/8, Praha 1 na směnu pozemku p. č. 528 o výměře 200 m2 v k. ú. Olešno, obci Mšeno, který je ve vlastnictví České provincie Řádu sv. Augustina za pozemek p. č. 1545/3 o výměře 138 m2 v k. ú. Olešno, obec Mšeno, který je ve vlastnictví města Mšena. Smluvní strany se dohodly na bezplatné směně.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou obě smluvní strany stejným dílem, poplatky za úkony a ostatní výlohy s touto smlouvou spojené platí smluvní strany stejným dílem.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/6/2015
ZM schvaluje záměr města Mšena prodat pozemek p. č. 1215/4 o výměře 601 m2 v k. ú. Olešno (Brusné).
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/6/2015
ZM schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu města Mšena na r. 2015 a bere zároveň na vědomí rozpočtové opatření č. 8 schválené radou města dne 26.08.2015 usnesením č. 6/21/2015 a rozpočtové opatření č. 9 schválené radou města dne 09.09.2015 usnesením č. 5/22/2015 na základě pověření zastupitelstvem města usnesením č. 3/2/2014 ze dne 17.12.2014.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/6/2015
ZM schvaluje, na základě doporučení Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Mšeno a Rady města Mšena předloženou změnu Statutu fondu regenerace města Mšena.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/6/2015
ZM schvaluje Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů, kde smluvními stranami jsou město Mšeno, obec Chorušice, obec Kadlín, příspěvkové organizace zřizované městem Mšenem – ZŠ Mšeno, ZUŠ Mšeno, MŠ Mšeno, DS Mšeno, dále TJ Sokol Mšeno a MŠ Chorušice, předmětem smlouvy je elektronická aukce na sdružené služby dodávky el. energie.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 2 zdrželi se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/6/2015
ZM souhlasí s podáním grantové žádosti do programu Rozvoje venkova na roky 2014 – 2020, 1. kolo příjmu žádostí, „Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství“ na nákup lesnického traktoru a mulčovače se spoluúčastí 50 %. Projekt bude financován z nerozděleného zisku z hospodářské činnosti, městské lesy.
Hlasování:
11 pro, 2 proti, 2 zdrželi se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/6/2015
ZM schvaluje návrh Dohody o změně společenské smlouvy o založení společnosti Kokořínský SOK s.r.o., IČ 2641683, se sídlem Mšeno, Zahradní 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze v odd. C, vložka 80549 ve znění tvořícím přílohu tohoto usnesení a zmocňuje starostu Ing. Martina Macha, aby jako zástupce města Mšena Dohodu o změně společenské smlouvy o založení společnosti Kokořínským SOK s.r.o., ve znění tvořícím přílohu tohoto usnesení za město Mšeno uzavřel a podepsal ve formě veřejné listiny (notářského zápisu).
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.