SkramoušKostel sv. Martina - Masarykova ulicePoklička z úpatíHradsko

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 22 ze dne 09.09.2015


  Usnesení
ze schůze RM č. 22 konané dne 09.09.2015

Usnesení č. 1/22/2015
RM bere na vědomí výpověď z nájmu pozemku p. č. 1545/3 v katastrálním území Olešno, část Vojtěchov ke dni 01.10.2015 podanou p. Vladimírou Bíbovou.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/22/2015
RM schvaluje záměr směnit pozemek p. č. 1545/3 v k. ú. Olešno za pozemek p. č. 528 také v k. ú. Olešno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/22/2015
RM schvaluje prominutí nájmu z části pozemku 436/10 v k. ú. Mšeno (zahrada u ZŠ) o výměře 253 m2 ve výši 759 Kč/1 rok p. Jiřině Stejskalové jako kompenzaci za práce při zhotovení plotu (z materiálu dodaného městem) kolem pronajatého pozemku, na dobu 5 let.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/22/2015
RM pověřuje paní Bc. Vendulu Šestákovou a paní Helenu Strnadovou výkonem veřejného opatrovnictví pro město Mšeno podle § 471, odst. 2, 3 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností od 09.09.2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/22/2015
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu města Mšena na r. 2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/22/2015
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Mšenem jako povinným a manžely Slavíkovými jako oprávněnými k pozemkům p. č. 515/1, 523/2, 3360/1 a 3360/2 v k. ú. Mšeno na LV č. 10001. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – služebnosti – jehož obsahem je zřízení, umístění a provozování, opravy a údržba zařízení elektrického zemního kabelového vedení NN v rozsahu geometrického plánu č. 867-43/2015 ze dne 24.08.2015. Zřízení věcného břemene je úplatné v souladu s Pravidly pro zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města Mšena. Jednorázová náhrada činí 5.000 Kč bez DPH. GP bude dodán v digitální podobě včetně digitálního zaměření sítí.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/22/2015
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Mšenem jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucím oprávněným ke stavbě „č. IE-12-6003159/VB/001 Mšeno – rek. TS U Mlýna ME 0490 kNN Nádražní“ k pozemku p. č. st. 411, pozemku p. č. 509/1, pozemku p. č. 509/2, pozemku p. č. 3441/4, pozemku p. č. 3441/5 a pozemku p. č. 509/19 v k. ú. Mšeno zapsaných na LV č. 10001. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – služebnosti – jehož obsahem je zřízení, umístění a provozování, opravy a údržba zařízení elektrické distribuční soustavy v rozsahu, který bude stanoven geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene. Zřízení věcného břemene bude úplatné v souladu s Pravidly pro zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města Mšena. Předpokládaná délka sítě kNN činí 369 m.. GP bude dodán v digitální podobě včetně digitálního zaměření sítí.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/22/2015
RM na základě žádosti ředitelky ZŠ Mšeno Mgr. Trunkové schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu reprodukce majetku ZŠ Mšeno ve výši 120.000 Kč na nákup varného kotle do školní jídelny základní školy. Vzhledem k havárii a nebezpečnému stavu stávajícího kotle a v zájmu urychlení a zajištění provozu školní jídelny, rada souhlasí s okamžitým nákupem od firmy vybrané p. ředitelkou.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/22/2015
RM projednala nabídky k výběrovému řízení na prodej pozemků ve Mšeně v Boleslavské ul. obálkovou metodou (záměr schválen ZM dne 23.06.2014) a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků těmto jediným uchazečům:
a) Pozemek č. 1 – pozemek p. č. 440/1 o výměře 832 m2 a pozemek p. č. 440/6 o výměře 102 m2 v k. ú. Mšeno za cenu 735 Kč/m2 manželům Lakomým.
b) Pozemek č. 2 – pozemek p. č. 440/7 o výměře 750 m2 a pozemek p. č. 440/9, který je ve vlastnictví firmy Evertile a.s., o výměře 778 m2 v k. ú. Mšeno za cenu 650 Kč/m2 manželům Fantovým.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/22/2015
RM schvaluje Smlouvu č. 15251984 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na akci „Zkvalitnění nakládání s odpady ve Mšeně, etapa II“ ve výši 29.840 Kč, což činí 5 % způsobilých veřejných výdajů, které činí 596.803,20 Kč.. Dotace je určena na spolufinancování akce. Ze státního rozpočtu bude poskytnuta dotace na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D242004477 v maximální částce 507.282,55 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/22/2015
RM schvaluje odvod z Fondu reprodukce majetku Domova seniorů Mšeno ve výši 500 tis. Kč do Fondu rozvoje a rezerv města Mšena v souvislosti s financováním ukončené akce „Snížení energetické náročnosti Domova seniorů Mšeno“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/22/2015
RM projednala „Územní studii Romanov“ a žádá Odbor výstavby a rozvoje, Městského úřadu Mělník, jako pořizovatele územní studie, o veřejné projednání.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/22/2015
RM na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek schvaluje vítěze veřejné soutěže na veřejnou zakázku s názvem „Lékárna a zdravotní středisko nám. Míru č. p. 31 Mšeno - stavební úpravy", firmu Gerhard Horejsek a spol., s. r. o., IČ 00526282 se sídlem Králodvorská 1081/16, Praha 1 za cenu 4.676.205,73 Kč včetně DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.