Městský znak na radniciNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra NejedláVečer před kostelem sv. MartinaSkalní útvar Pokličky

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 21 ze dne 26.08.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 21 konané dne 26.08.2015

Usnesení č. 1/21/2015
RM souhlasí s odborným zajištěním kořenového systému památné lípy na pozemku p. č. 3341/15 v k. ú. Mšeno (Palackého ulice ve Mšeně) v souvislosti s rekonstrukcí plotu u zahrady na st. p. č. 253 v k. ú. Mšeno, která je ve vlastnictví p. Kabrny. Rekonstrukce plotu bude provedena tak, aby kořenový systém v budoucnu nenarušoval stavbu nového plotu a opatření bude provedeno odbornou firmou po konzultaci s městem. Příspěvek na zajištění kořenového systému památné lípy bude proplacen na základě faktury za provedenou práci.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/21/2015
RM schvaluje žádost ředitelky ZŠ Mšeno o uvolnění finančních prostředků ve výši 56.725 Kč z Rezervního fondu ZŠ Mšeno na zaplacení instalace stropního LED osvětlení na chodbách ve 2. patře ZŠ.
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 23.625 Kč z Rezervního fondu ZŠ Mšeno na zaplacení spoluúčasti v projektu Zmizelí sousedé.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/21/2015
RM povoluje Mateřské škole Mšeno výjimku z počtu dětí stanoveného vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se snížením i zvýšením počtu dětí na třídu takto:
1. třída z 24 dětí na 25 dětí
2. třída z 24 dětí na 25 dětí
3. třída z 16 dětí na 15 dětí.
Celková kapacita školy nebude překročena.
Prostorové a hygienické podmínky budou odpovídat zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce MZ č. 108/2001 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení a bude zajištěna bezpečnost dětí v souladu s vyhláškou 35/1992 Sb., o mateřských školách, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/21/2015
RM schvaluje pronájem části nebytových prostor v 1. NP v domě č. p. 31 ve Mšeně na provozování lékárny firmě TREVIN Pharm s.r.o.. Jedná se o plochu o výměře 96,33 m2 za cenu 40 Kč/m2/měs. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 10 let s možností prodloužení na dalších 10 let. Smlouva nabude účinnosti od data zahájení provozu lékárny ve výše uvedeném objektu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/21/2015
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 3441/4 v k. ú. Mšeno v období od 17.08.2015 do 15.12.2015 na uskladnění materiálů na opravy železniční tratě Mšeno – Mělník firmě STRABAG RAIL, Ústí n. Labem za odvoz zeminy (z výkopku při rekonstrukci ul. Nádražní) uskladněné na části pozemku, který firma bude užívat.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/21/2015
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu města Mšena na r. 2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/21/2015
RM bere na vědomí odstoupení Ing. Trevisan z funkce předsedkyně Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Mšeno a jmenuje do funkce předsedy pracovní skupiny Ing. Martina Macha.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 1zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/21/2015
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Mšenem a manžely Šálenými na zřízení kanalizační přípojky k jejich domu č. p. 237 na st. p. č. 137 v k. ú. Mšeno, na pozemku ve vlastnictví města p. č. 3341/20 v k. ú. Mšeno. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně v souladu s Pravidly pro zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí v pozemcích města. Geometrický plán bude dodán městu v digitální podobě včetně digitálního vytýčení stavby kanalizační přípojky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/21/2015
RM schvaluje vstupné na koncert skupiny Spirituál kvintet, který se uskuteční v kostele sv. Martina ve Mšeně v sobotu 12. září od 15 hodin v této výši:
- vstupenka k stání 100 Kč,
- vstupenka k sezení 150 Kč.  
Předprodej vstupenek k sezení bude probíhat v knihovně za cenu 100 Kč/ks.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.