Oltář v kostele sv. MartinaVítejte ve MšeněOlešnovzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 20 ze dne 05.08.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 20 konané dne 05.08.2015

Usnesení č. 1/20/2015
RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a paní Danou Svobodovou na pronájem bytu v domě č. p. 273 (v Mateřské škole Mšeno) na dobu určitou od 01.09.2015 do 31.08.2016 za podmínek předchozí nájemní smlouvy včetně inflační doložky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/20/2015
RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a paní Miloslavou Kolocovou na pronájem bytu v domě č. p. 299, Tyršova ul., Mšeno, na dobu určitou od 01.09.2015 do 31.08.2016 za podmínek předchozí nájemní smlouvy včetně inflační doložky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/20/2015
RM schvaluje pronájem části koupaliště na akci „Cyklotrek“, která se bude konat dne 03.10.2015 se startem na koupališti ve Mšeně. Doba pronájmu od 7:30 hod. do 20:00 hod. Pořadatel zaplatí za každého účastníka závodu 1 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/20/2015
RM schvaluje záměr města Mšena pronajmout nebytové prostory v budově č. p. 31 na nám. Míru ve Mšeně pro účely provozování a poskytování zdravotnických služeb (lékárna, ordinace lékařů).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/20/2015
RM v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě, (dále jen „OZV“) souhlasí s pořádáním akce „Kokořínská motojízda 2015“ ve dnech 11.09. – 13.09.2015 v areálu Rekreační středisko Sever Mšeno. V souladu s odst. 3) části IV., čl. 6 OZV povoluje výjimku z doby konání akce dne 11. a 12.09., do 02:00 hod. dne 12.09. a 13.09.2013 za podmínky dodržení ustanovení části IV. OZV.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/20/2015
RM bere na vědomí Inspekční zprávu a Protokol o kontrole, kterou provedla Česká školní inspekce v Základní umělecké škole Mšeno a požaduje od ředitele ZUŠ Mšeno informaci o tom, jakými opatřeními a v jakém termínu byly odstraněny zjištěné nedostatky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/20/2015
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky ZŠ Mšeno Mgr. Trunkové převod finanční částky ve výši 64.033,50 Kč z pronájmu antény pro Vodafone do Rezervního fondu ZŠ Mšeno a následné použití těchto finančních prostředků na částečné pokrytí výdajů spojených s výjezdem pedagogů na zahraniční jazykový kurz do Anglie, a to pod podmínkou vrácení částky do rezervního fondu v plné výši po proplacení grantu MŠMT, což dle příslibu MŠMT se uskuteční do konce měsíce srpna 2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/20/2015
RM schvaluje s čerpáním daňové úspory z let 2012, 2013 a 2014 Domova seniorů Mšeno v celkové výši 53.179,12 Kč a s jejím použitím ke krytí nákladů souvisejících s činností organizace, konkrétně s nákupem dvou elektrických polohovacích lůžek, event. s nákupem antidekubitních matrací. Daňová úspora z předchozích let bude převedena z Rezervního fondu DSM.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/20/2015
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Mšenem (jako povinným) a Janou Šlangalovou a manžely Martinem a Kateřinou Kadlecovými (jako oprávněnými) na umístění vodovodní přípojky a vodovodní šachty, jejich údržby, provozu, oprav, kontroly, rekonstrukce a odstranění, v pozemcích p. č. 3379 a p. č. 3378 oba v k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví města Mšena, v rozsahu GP č. 862-59/2015 ze dne 11.06.2015. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH. Oprávnění doloží geometrický plán v digitální podobě včetně digitálního zaměření sítí.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/20/2015
RM vyhlašuje veřejnou zakázku „Lékárna a zdravotní středisko nám. Míru č. p. 31 Mšeno – stavební úpravy“ a schvaluje Výzvu a zadávací dokumentaci k této investiční akci. Termín pro podání nabídek na MěÚ Mšeno se stanovuje do 19.08.2015 do 11:00 hod. Zveřejnění bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy ode dne 06.08.2015 a na stránkách města v aktualitách a na úřední desce.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/20/2015
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.09.2014 uzavřené mezi městem Mšenem a firmou Stavební společnost Guttenberg s.r.o. na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti Domova seniorů Mšeno“, spočívající v úpravě předmětu díla v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi, které se vyskytly v průběhu realizace díla, a s tím související úprava ceny díly, tj. navýšení o 110.189,27 Kč.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/20/2015
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.09.2014 uzavřené mezi městem Mšenem a firmou Stavební společnost Guttenberg s.r.o. na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti multifunkčního objektu, Mšeno“, spočívající v úpravě předmětu díla v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi (vícepráce – méněpráce), které se vyskytly v průběhu realizace díla, a s tím související úprava ceny díla, tj. navýšení o 155.304 Kč.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/20/2015
RM bere na vědomí Protokol o kontrole, kterou provedla Krajská hygienická stanice SK dne 20.07.2015 na koupališti ve Mšeně s tím, že nebyly zjištěny závady a nebyly porušeny platné právní předpisy.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/20/2015
RM schvaluje vstupné ve výši 60 Kč na akci pořádanou městem Mšenem s názvem „Poslední koupání“, která se uskuteční na koupališti ve Mšeně dne 05.09.2015. RM souhlasí s konáním akce do 2 hod. dne 06.09.2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/20/2015
RM povoluje natáčení a parkování filmové techniky společnosti Film Makers s.r.o. v termínu 17. – 20.08.2015 (samotné natáčení bude trvat cca 4 hod.) na pozemku p. č. 1568 v k. ú. Mšeno v blízkosti silnice z části Ráj do části Vojtěchov za finanční částku ve výši 10.000 Kč za dobu natáčení a případně za každý další den 5.000 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.