SkramoušNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra NejedláSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouSousoší panny Marie, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Nabídka pozemků k prodeji obálkovou metodou


Město Mšeno zveřejňuje podle § 39 zákona číslo 128/2000 Sb. záměr města Mšena prodat pozemek p. č. 440/1 o výměře 832 m2, pozemek p. č. 440/6 o výměře 102 m2 a pozemek p. č. 440/7 o výměře 750 m2 v katastrálním území Mšeno pro stavbu rodinných domů formou výběrového řízení – dvoukolovou obálkovou metodou na základě usnesení zastupitelstva města
z veřejného zasedání č. 21, které se uskutečnilo dne 23. června 2014, č. usn. 3. K výběrovému řízení města se připojuje firma Evertile a. s., vlastnící pozemek p. č. 440/9 o výměře 778 m2 v k. ú. Mšeno.

Popis nemovitostí: Jedná se o tyto parcely:
č. 1 - pozemek p. č. 440/1 o výměře 832 m2 a pozemek p. č. 440/6 o výměře 102 m2 (dále jen „pozemek č. 1“) v k. ú. Mšeno
č. 2 - pozemek p. č. 440/7 o výměře 750 m2 a pozemek p. č. 440/9 o výměře 778 m2 (dále jen „pozemek č. 2“) v k. ú. Mšeno.

Pozemky jsou situovány v ulici Boleslavské, město Mšeno, jsou přístupné z komunikace s možností napojení na inženýrské sítě, na pozemku č. 1 je zřízena vodovodní přípojka a výtlaková kanalizační přípojka, na pozemku č. 2 je zřízena vodovodní přípojka a gravitační kanalizační přípojka.

Podmínky prodeje (včetně podmínky k zastavění pozemků):
Žadatel musí podat písemnou nabídku v uzavřené obálce na Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno nejpozději do 2. 9. 2015 do 16:00 hodin s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ parcela č. 1“ nebo „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ parcela č. 2“. Uvnitř obálky bude vložena obálka označená nápisem „NEOTVÍRAT – cenová nabídka“ s návrhem výše kupní ceny za metr čtvereční pozemku bez identifikačních údajů a obálka označená nápisem „NEOTVÍRAT – identifikace účastníka“ s přesnou identifikací účastníka výběrového řízení – uvést: jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, tel. spojení, případně název firmy, IČ a sídlo, dále tel. spojení. Pokud záměrem zájemce je koupě nemovitostí do tzv. společného jmění manželů (SJM) - nutno uvést generálie obou manželů.

Kupní cena bude stanovena smluvně (dle nabídky žadatele), přičemž nejnižší nabídka kupní  ceny musí být 600,- Kč za čtvereční metr pozemku. Kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy. K ceně pozemku budou připočteny náklady obce (daň z nabytí nemovité věci, náklady na vypracování kupní smlouvy, geometrické zaměření pozemků), kupující dále hradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

Kupující je povinen zahájit výstavbu RD do 3 let od podpisu kupní smlouvy a řídit se regulativy pro výstavbu, nastavenými v územní studii pořízené pro toto území. Pokud kupující nezahájí stavbu RD ve sjednané době, či nedodrží regulativy územní studie, zavazuje se uhradit městu Mšenu pokutu ve výši 50.000,- Kč a každý následující započatý rok až do zahájení výstavby RD se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Uvedené ustanovení bude působit i vůči právním nástupcům kupujícího.

Žadatelé složí kauci ve výši 50 tis. Kč v hotovosti do pokladny města nebo na účet města č. 2726171/0100. Kauce bude vrácena žadateli, který nebyl vybrán do druhého kola, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o výběru tří nejvhodnějších nabídek. Zájemcům, kteří byli vybráni do druhého kola, se kauce bude vracet až po uzavření kupní smlouvy s vítězným zájemcem. Město Mšeno si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu se žádným ze zájemců, případně toto výběrové řízení zrušit, změnit či doplnit.

Prodej bude uskutečněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a bude schválen Zastupitelstvem města Mšena. Otevření obálek bude veřejné a bude uskutečněno dne 2. září 2015 v 16:10 hodin na sále radnice.  Jediným kritériem výběru je nejvyšší nabídková cena, do druhého kola postupují tři nejvyšší nabídky z kola prvního. Postupující budou vyzváni k podání upravených nabídek ve lhůtě 14 dnů. Případné další informace budou podány na Městském úřadě Mšeno, tel. 315 693 121 (starosta).

Ing. Martin Mach, starosta