Skalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouHradskoSkalní kaplička v Boudecké rokliSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 4 z 24.06.2015


Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 4/2015
konaného dne 24.06.2015 

Usnesení č. 1/4/2015
ZM schvaluje na základě doporučení rady města účetní závěrku účetnictví města Mšena za rok 2014 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu), Závěrečný účet města za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2014.
Závěr: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly opraveny (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zastupitelstvo města schvaluje výše uvedené dokumenty „bez výhrad“.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/4/2015
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města Mšena na r. 2015
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/4/2015
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Mšenem (jako oprávněným) a Českou provincií Řádu sv. Augustina, Josefská 28/8, Praha 1 (jako povinnou) k pozemku p. č. 518 v k. ú. Olešno, spočívající v oprávnění uložit kabely veřejného osvětlení v obci Vojtěchov (Mšeno), provozovat toto zařízení v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 178-234/2015 vyhotoveném spol. Tesařík a Frank, geodetické práce, s.r.o., U stadionu 467, Neratovice ze dne 15.04.2015. Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě je úplatné a jednorázová náhrada činí 1.200 Kč + DPH.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/4/2015
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a panem Josefem Najmanem, bytem Praha, S. K. Neumanna 2010, na koupi pozemku p. č. 1487 o výměře 421 m2, pozemku p. č. 1485/2 o výměře 1178 m2 a pozemku p. č. 1485/1 o výměře 912 m2 v k. ú. a obci Mšeno za cenu dohodou ve výši 20 Kč/m2, tj. celkem 2511 m2 x 20 Kč = 50.220 Kč. Náklady spojené s touto kupní smlouvou bude hradit město Mšeno. Koupě bude financována z nerozděleného zisku hospodářské činnosti města.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/4/2015
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a manžely Komedovými, Mělník Bezručova 727, na koupi pozemku p. č. 509/19 o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Mšeno za cenu dohodou ve výši 100 Kč/m2, tj. 18 x 100 = 1800 Kč. Náklady spojené s touto kupní smlouvou bude hradit město Mšeno.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/4/2015
ZM schvaluje záměr města Mšena bezúplatně směnit pozemky nebo jejich části, které jsou ve vlastnictví města Mšena za pozemky nebo jejich části, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Pozemky jsou pod komunikacemi.
Z vlastnictví města Mšena do vlastnictví Středočeského kraje
část pozemku p. č. 838 o výměře  21 m2 označené v geometrickém plánu č. 814-742/2014 jako díl „a“ a „b“ v k. ú. Mšeno,
část pozemku p. č. 230/1 o výměře 3 m2 označené v geometrickém plánu č. 814-742/2014 jako díl „c“ v k. ú. Mšeno,
Z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Mšena
část pozemku p. č.  3348/1 o výměře 4 m2 označené v geometrickém plánu č. 814-742/2014 jako díl „d“ a „h“ v k. ú. Mšeno,
část pozemku p. č.  3348/1 o výměře 1164 m2 označené v geometrickém plánu č. 814-742/2014 jako díl „i“ a „j“ v k. ú. Mšeno,
část pozemku p. č.  3348/1 o výměře 2197 m2 označené v geometrickém plánu č. 814-742/2014 jako nově vzniklý pozemek p. č. 3348/9 v k. ú. Mšeno.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/4/2015
ZM na základě doporučení rady města a Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Mšeno, schvaluje poskytnutí dotace na opravu fasády domu č. p. 143 v Masarykově ul. ve Mšeně, který je ve vlastnictví manželů Ivany a Rudolfa Říhových, Karlova 52, Mšeno, ve výši 100 tis. Kč v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací ze zdrojů města Mšena na obnovu nemovitostí v chráněných zónách“.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 2 zdrželi se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/4/2015
ZM na základě doporučení rady města revokuje část usnesení č. 15/3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva města, a to v části schválené dotace p. Mackovi na výkladce a vrata v domě č. p. 4, Na Skaličkách ve Mšeně. V „Zásadách pro poskytování dotací ze zdrojů města Mšena na obnovu nemovitostí v chráněných zónách“, Čl. II. Obecně závazná pravidla, odst. 1., odsek první – na obnovu výplní otvorů se výše dotace stanovuje ve výši 1.000 Kč/m2 nových, nebo repasovaných výplní. Plocha vrat a výkladní skříně činí v součtu 36 m2, tedy se ruší částka dotace 43.000 Kč a přiděluje se částka dotace ve výši 36.000 Kč.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/4/2015
ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky společnosti Kokořínský SOK s.r.o. ve výši 150.000 Kč na dobu pěti let od uzavření smlouvy o půjčce. Půjčka bude poskytnuta z Fondu rozvoje a rezerv města Mšena.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/4/2015
ZM schvaluje financování projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady ve Mšeně, etapa II.“ z Fondu rozvoje a rezerv města Mšena.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/4/2015
ZM schvaluje na základě doporučení rady města Ing. Jana Bloudka, MBA zástupcem města Mšena v dozorčí radě společnosti Vodárny Kladno Mělník a. s.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/4/2015
ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 26.05.2015 a zápis z jednání finančního výboru ze dne 02.06.2015.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.