Drážní most v HlovciHradskoPohled na Mšeno od severuSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 16 ze dne 24.06.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 16 konané dne 24.06.2015

Usnesení č. 1/16/2015
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného  břemene mezi městem Mšenem a manžely Jirovskými, Chorušice, Velký Újezd 128 ke zřízení kanalizační přípojky přes pozemek p. č. 3341/14 v k. ú. Mšeno, který je ve vlastnictví města Mšena, ve prospěch st. p. č. 359 v k. ú. Mšeno. Věcné břemeno bude zřízeno k oprávnění zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstranit kanalizační přípojku, bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu v souladu s pravidly pro zřizování věcných břemen k uložení inženýrských sítí do pozemků města. Geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene bude dodán v digitální podobě, stejně tak zaměření trasy přípojky.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2/16/2015
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a.s., č. stavby „IE–12–6003131/009 Vojtěchov, rekonstrukce NN-KNN obec“ k pozemkům p. č. 1457/2, 1466 v k. ú. Olešno na LV č. 10001. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – služebnosti – jehož obsahem je zřízení, umístění a provozování, opravy a údržba zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN v rozsahu geometrického plánu č. 240-309/2014 ze dne 31.12.2014 vyhotoveného firmou Ing. Ladislav Kovář, Nerudova 631, Česká Lípa.
Zřízení věcného břemene je úplatné v souladu s Pravidly pro zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města Mšena. Jednorázová náhrada činí 17.200 Kč bez DPH. GP bude dodán v digitální podobě včetně digitálního zaměření sítí.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3/16/2015
RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a manžely Gurvayovými na pronájem bytu v Mateřské škole Mšeno na dobu od 01.07.2015 do 30.06.2016 za podmínek předchozí nájemní smlouvy včetně inflační doložky.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4/16/2015
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky ZŠ Mšeno Mgr. Jiřiny Trunkové odměnu za období leden – červen 2015 dle předloženého plnění „kritérií hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací zřízených městem Mšenem“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5/16/2015
RM schvaluje na základě žádosti ředitele ZUŠ Mšeno Mgr. Čeňka Hlavatého odměnu za období leden – červen 2015 dle předloženého plnění „kritérií hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací zřízených městem Mšenem“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6/16/2015
RM schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulice Jezerní, Mšeno“ a vyhlašuje výzvu k podání nabídek na tuto akci. Lhůta pro podání nabídek je do 10.07.2015 do 15:00 hod. na MěÚ Mšeno, nám. Míru 1.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.