Mariánské sousoší na náměstí MíruZávěsný znakOlešnoSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 14 ze dne 27.05.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 14 konané dne 27.05.2015

Usnesení č. 1/14/2015
RM zamítá požadavek manželů Šálených, vlastníků domu č. p. 237 v Husově ul. ve Mšeně na proplacení poloviny nákladů vzniklých při provádění izolace domu a požaduje uvedení dlažby kolem domu do kvalitativně přípustného technického stavu. RM žádá, aby žadatelé neprodleně odstranili kanalizační trubku z pozemku města.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2/14/2015
RM schvaluje 1. úpravu nákladů a výnosů 2015 Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace – odvod sociálního a zdravotního pojištění.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3/14/2015
RM schvaluje žádost p. Fencla a p. Freyové o pronájem části koupaliště na svatební obřad, který se bude konat dne 05.09.2015, pronájem se schvaluje na dobu od 9. hod. do 13:00 hod. za cenu 1.000 Kč. Žadatelé budou upozorněni, že v tento den bude probíhat příprava na akci města „Poslední koupání“ a že v případě vhodného počasí bude koupaliště v provozu.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4/14/2015
RM schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Mšenem a Českou poštou, s. p., kterým se mění čl. III. Cena nájmu (schvaluje se inflační doložka) a čl. V. Služby spojené s užíváním předmětu nájmu. RM zároveň schvaluje platební kalendář – platby budou prováděny čtvrtletně – příl. č. 1 k nájemní smlouvě. Dodatek č. 3 se schvaluje na dobu neurčitou a nabývá účinnosti od 01.06.2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5/14/2015
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Mšenem a firmou DENTIR (Ivana Rumanková) dohodou. Nájemní vztah končí 31.05.2015 ze zdravotních důvodů nájemce.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6/14/2015
RM projednala a bere na vědomí trvale klesající stav pohledávek města Mšena ke dni 22.05.2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 7/14/2015
RM schvaluje přijetí nabídky na zpracování Lesního hospodářského plánu pro lesy ve vlastnictví města Mšena od firmy Ing. et Ing. Josef Štveráček, Ovčáry 133, IČO 68561733, za cenu 360 Kč/ ha. Zároveň schvaluje uzavření „Smlouvy o zpracování lesního hospodářského plánu“ mezi městem Mšenem a  touto firmou. Současný LHP je platný do prosince 2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 8/14/2015
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení akce „Snížení energetické náročnosti budovy Domov seniorů Mšeno“ do 30.06.2015.
Důvod:
-          po rozkrytí konstrukce podkroví byla zjištěna jiná skladba konstrukce v rozporu s projektovou dokumentací, a proto byly zastaveny stavební práce
-          nové řešení stavebních úprav podkroví je většího rozsahu než projektované z důvodu nevhodně provedené stavby střechy v minulosti.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Mšenem a firmou Guttenberg, s. r. o. na akci „SEN budovy Domova seniorů Mšeno“ spočívající ve zvýšení nákladů o 328.511,60 Kč bez DPH a v posunu termínu dokončení díla.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/14/2015
RM schvaluje záměr města Mšena bezúplatně směnit pozemky nebo jejich části, které jsou ve vlastnictví města Mšena za pozemky nebo jejich části, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Pozemky jsou pod komunikacemi.

Z vlastnictví města Mšena do vlastnictví Středočeského kraje
část pozemku p. č. 383 o výměře  21 m2 označené v geometrickém plánu č. 814-742/2014 jako díl „a“ a „b“ v k. ú. Mšeno,
část pozemku p. č. 230/1 o výměře 3 m2 označené v geometrickém plánu č. 814-742/2014 jako díl „c“ v k. ú. Mšeno,
pozemek p. č. 406 o výměře 1064 m2, pozemek p. č. 383 o výměře 1111 m2 v k. ú. Skramouš,
pozemky p. č. 3422/6 o výměře 263 m2, p. č. 3422/7 o výměře 180 m2, p. č. 3422/4 o výměře 399 m2, p. č. 3429/2 o výměře 325 m2, p. č. 3416/1 o výměře 1708 m2 a p. č. 3394/3 o výměře 19 m2, všechny v k. ú. Mšeno,
část pozemku p. č. 3341/1 a 3341/26 (nám. Míru, Masarykova ul., Jatecká ul.) o výměře 2415 m2, část pozemku p. č. 3341/9 (ul. Karlova) o výměře 2380 m2 v k. ú. Mšeno,
část pozemku p. č. 1451/3 , p. č. 1451/5 a p. č. 661/1 v k. ú. Olešno  o výměře 85 m2 (křižovatka v Ráji).

Z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Mšena
část pozemku p. č.  3348/1 o výměře 4 m2 označené v geometrickém plánu č. 814-742/2014 jako díl „d“ a „h“ v k. ú. Mšeno,
část pozemku p. č.  3348/1 o výměře 1164 m2 označené v geometrickém plánu č. 814-742/2014 jako díl „i“ a „j“ v k. ú. Mšeno,
část pozemku p. č.  3348/1 o výměře 2197 m2 označené v geometrickém plánu č. 814-742/2014 jako nově vzniklý pozemek p. č. 3348/9 v k. ú. Mšeno,
část pozemku p. č. 1556/2 o výměře 50 m2.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 10/14/2015
RM schvaluje vstupné na akci pořádanou městem dne 06.06.2015 s názvem „První koupání a Běh naděje“, která se uskuteční na koupališti ve Mšeně od 11:30 hod. takto:
vstupné dobrovolné do 17:00 hod. (na humanitární akci Běh naděje) a od 17:00 hod. na taneční zábavu ve výši 50 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.