SedlecBoleslavská ulice a školaRájMěstské lázně po sezóně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 13 ze dne 13.05.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 13 konané dne 13.05.2015

Usnesení č. 1
RM schvaluje změnu koncepce Mšenských novin, a to nový název periodika „Mšensko“,
schvaluje proměnu v regionální periodikum se záběrem na obce ve správním obvodu Městského úřadu Mšeno a sousední obce.
Zároveň RM schvaluje změnu technologie tisku na digitální a změnu tiskárny.
RM odvolává současnou redakční radu a jmenuje novou redakční radu v tomto složení: Jiří Říha (šéfredaktor), Karel Horňák (redaktor) a Mgr. Vladislava Kaulerová Vaňková (redaktorka).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2/13/2015
RM schvaluje prodloužení akce „Swingová tančírna“ dne 13.06.2015 do 2:00 hod. do 14.06.2015, pod podmínkou dodržení náležitostí uvedených v čl. 6, odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 1/2011 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3/13/2015
RM projednala a schvaluje plnění plánu nákladů a výnosu za období leden – březen 2015 včetně vysvětlení ředitelky Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace a zároveň schvaluje úpravu č. 1 Plánu nákladů a výnosů ZŠ Mšeno – převod částky 2.000 Kč z účtu cestovné na účet náklady na reprezentaci (zakoupení smutečních květin apod.).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4/13/2015
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Mšenem a Českým svazem chovatelů, ZO Mšeno k st. p. č. 578 v k. ú. Mšeno, který je ve vlastnictví ČSCH Mšeno, spočívající v oprávnění provést rekonstrukci stavby místní komunikace v souvislosti s rekonstrukcí Jezerní ul. ve Mšeně na pozemku p. č. 3403/1 v k. ú. Mšeno. Věcné břemeno bude zřízeno v budoucnu bezúplatně.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

V 16:00 hod. se dostavil na schůzi p. Píč.

Usnesení č. 5/13/2015
RM revokuje usnesení č. 13/7/2015 ze dne 18.02.2015 z důvodu změny trasy kabelového vedení NN a schvaluje smlouvu mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „č. IV-12-6018144/VB/011a Kokořín – Hlučov, KNN čp 57 - Zeminová“ na zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemkup. č. 3390 (ostatní plocha), v k. ú. Mšeno, který je ve vlastnictví města Mšena. Zřízení věcného břemene – služebnost bude úplatná v souladu s Pravidly pro zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města Mšena. Jednorázová náhrada bude činit 11.350 Kč bez DPH a částka bude upřesněna geometrickým plánem, který bude vyhotoven po provedení stavby. Geometrický plán bude městu dodán v elektronické podobě, stejně jako zaměření sítí.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6/13/2015
RM revokuje usnesení č. 14/7/2015 ze dne 18.02.2015 z důvodu změny trasy kabelového vedení NN a schvaluje smlouvu mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „č. IV-12-6018144/VB/010a Kokořín – Hlučov, KNN čp 57 - Zeminová“ na zřízení, umístění, provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p. č. 388/3 (lesní pozemek) v k. ú. Sedlec u Mšena, který je ve vlastnictví města Mšena. Zřízení věcného břemene – služebnost bude úplatná v souladu s Pravidly pro zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města Mšena. Jednorázová náhrada bude činit 10.400 Kč bez DPH a částka bude upřesněna geometrickým plánem, který bude vyhotoven po provedení stavby. Geometrický plán bude městu dodán v elektronické podobě, stejně jako zaměření sítí.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 7/13/2015
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a.s., „č. stavby IP – 12 – 6006486/1 Sedlec ME- přípojka NN 2/3m MS Liška Sedlec“, k pozemku p. č. 432/1, ostatní plocha, v k. ú. Sedlec u Mšena, LV č. 10001, ve vlastnictví města Mšena. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – služebnosti – zřízení, umístění a provozování, opravy a údržba zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN v rozsahu geometrického plánu č. 184-1337/2015 ze dne 24.02.2015 vyhotoveného firmou CHECKTERRA s.r.o. Hostomice.
Zřízení věcného břemene je úplatné v souladu s Pravidly pro zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města Mšena. Jednorázová náhrada činí 13.500 Kč bez DPH.
GP bude dodán v digitální podobě včetně zaměření sítí.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 8/13/2015
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „II/259 Mšeno, rekonstrukce“ uzavřené mezi smluvními stranami Středočeský kraj, město Mšeno a SILMEX s.r.o. spočívající v úpravě rozsahu ceny díla dle geometrického zaměření skutečného provedení stavby.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 9/13/2015
RM schvaluje přijetí nabídky na dodávku a montáž nového výtahu do multifunkčního domu čp. 31 na nám. Míru od firmy Výtahy Ostrava spol. s r.o. za cenu 463.500 Kč bez DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 10/13/2015
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3479 uzavřené mezi městem Mšenem a firmou ALLKON s.r.o. na akci „Výměna střešní krytiny na hlavním objektu koupaliště ve Mšeně“ spočívající ve změně termínu dokončení akce (III. etapa), a to do 30.11.2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 11/13/2015
RM schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP na rekonstrukci ul. Jezerní ve Mšeně.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 12/13/2015
RM souhlasí se vznikem pracovního místa v Domově seniorů Mšeno na dobu čerpání dotace z Úřadu práce Mělník. Pracovnice bude přijata na pozici „pracovník v sociálních službách“ (přímá obslužná péče).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.