SkramoušBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)Skalní útvar PokličkyBoleslavská ulice a škola

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 12 ze dne 29.04.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 12 konané dne 29.04.2015

Usnesení č. 1/12/2015
RM projednala účetní závěrku účetnictví města Mšena za rok 2014 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu), Závěrečný účet města Mšena za r. 2014, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2014 se závěrem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny“ a doporučuje zastupitelstvu města uvedené dokumenty schválit bez výhrad.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2/12/2015
RM projednala a schvaluje Zprávu k ověření účetní závěrky za rok 2014 příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno, se sídlem Boleslavská 451, Mšeno se závěrem „bez výhrad“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3/12/2015
RM bere na vědomí Protokol o kontrole, kterou provedla Krajská hygienická stanice SK, územní pracoviště Mělník v příspěvkové organizaci Domov seniorů, se sídlem Boleslavská 451, Mšeno dne 02.04.2015 a bere na vědomí Zprávu o odstranění zjištěných nedostatků.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4/12/2015
RM souhlasí s krátkodobou uzavírkou místní komunikace na nám. Míru od domu čp. 18 až k domu čp. 33 dne 20.06.2015 od 8:00 hod. do 12:00 hod. V této době se bude konat na nám. Míru akce města „Oživlé náměstí“ spojená se startem X. jízdy Kokořínskem, kterou    pořádá JAWA – MOTO – ČZ klub Mšeno. Nutné zajistit průjezd autobusů.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5/12/2015
RM souhlasí s prodloužením akce „Rybářské závody s posezením u ohně s hudbou“ dne 16.05.2015 do 2:00 hod. do 17.05.2015, pod podmínkou dodržení podmínek uvedených v čl. 6, odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 1/2011 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6/12/2015
RM schvaluje pronájem bytu č. 1 v 1. NP v domě čp. 299 v Tyršově ul. ve Mšeně o výměře 57,02 m2 (2 pokoje, kuchyň s příslušenstvím a kolna na dvoře) p. Ladislavu Petránimu, nyní bytem Stránka 26. Výše měsíčního nájmu bude činit 2851 Kč. Platby za služby budou dohodnuty s nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to jednoho roku s inflační doložkou a po složení tříměsíční kauce. Pokud nájemce bude pravidelně nájem platit a nebude mít dluhy vůči městu, může mu být nájemní smlouva po schválení radou města prodloužena na další rok.
1. náhradnicí v případě, že by nebyla podepsána nájemní smlouva s vítězem výběrového řízení, je paní Foglová, bytem Letohrad (budoucí zaměstnankyně učiliště v Kanině).
Hlasování:
3 pro, 1 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/12/2015
RM schvaluje pronájem zahrádky u domu čp. 299 na části st. p. č. 178 v k. ú. Mšeno o výměře 17 m2 paní Anně Hankovcové. Výše ročního nájemného bude činit 51 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 8/12/2015
RM jmenuje zástupcem města Mšena do honebních společenstev, v kterých město Mšeno vlastní pozemky, p. Marii Štráchalovou. RM zároveň odvolává z této funkce p. Svatopluka Houserka.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.