SedlecHra světelBezděz (foto: Zd. Bergl)pamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města č. 2/2015


Obecně závazná vyhláška
města Mšeno
č. 2/2015
o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo města Mšeno schvaluje a vydává dne 30.03.2015 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 17a  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad: 

Čl. 1

Základní ustanovení

  Tato obecně závazná vyhláška stanovuje poplatek za komunální odpad, jeho výši a způsob výběru.

Čl. 2

Základní pojmy

 1. Město Mšeno stanovuje a vybírá poplatek za komunální odpad1 vznikající na jeho území (dále jen „poplatek“).

 2. Správu poplatku vykonává Městský úřad Mšeno (dále jen „správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zvláštních právních předpisů2.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost3 za každou jím vlastněnou nemovitost, kterou splní tím, že správci poplatku do 15 dnů ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky nebo do 15 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku, nebo do 15 dnů ode dne, kdy nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku, sdělí údaje nezbytné ke správnému vyměření a úhradě poplatku4.

 2. Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit, kteří poplatníci neuhradili příslušnou část poplatku (identifikační údaje o poplatníkovi, období, za které neuhradil příslušnou část poplatku, výši příslušné části poplatku), a to ve lhůtě splatnosti poplatku dle ust. Čl. 5 této vyhlášky.

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných oprávněných nákladů města v kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními odpady.

 2. Poplatek se rozpočítává na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu sběrných nádob určených k shromažďování zbytkového odpadu nebo biologicky rozložitelného odpadu, připadajících na jednotlivé nemovitosti a jeho výše je uvedena v Příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek na příslušný kalendářní rok je splatný vždy nejpozději do konce února příslušného kalendářního roku, není-li dále stanoveno jinak. Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku v období od 1. března příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 2. V případě že poplatek bude činit více než 1000,- Kč/rok, může být uhrazen ve dvou stejných splátkách; v takovém případě musí být první splátka uhrazena do konce února příslušného kalendářního roku, druhá splátka musí být uhrazena do konce září příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku v období od 1. března příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku; vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku v období od 1. října příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad, ze dne 12.12.2007, a obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Mšena č. 7/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad, ze dne 21.1.2008.

 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 


Vyvěšeno: 07.04.2015

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.


Sejmuto: …………..Příloha č. 1

obecně závazné vyhlášky města Mšeno č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad


Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad na území města Mšeno.

Katastrální území Mšeno, Sedlec u Mšena, Skramouš, Olešno

1) Základní údaje o nemovitosti:

Katastrální území ………………………………………………………………..………………….

Ulice …………………………………………… Popisné nebo evidenční číslo stavby…………… Nemovitost určena: k trvalému obývání *) - k rekreaci *)


2) Plátce poplatku - vlastník nemovitosti (případně osoba pověřená poplatkovou povinností plátcem – vlastníkem nemovitosti): …………………………………………………rok narození ……………

trvalé bydliště plátce (liší-li se od adresy nemovitosti) …………………………………………….

…………………………………………………………….telefon plátce: ……………..……………

Doručovací adresa (liší-li se od adresy nemovitosti a trvalého bydliště)…………………………….


3) Údaje o počtu sběrných nádob v nemovitosti a požadovaném svozovém režimu:

Celkový počet nádob: ………………….ks velikost nádoby: …………………… litrů

………………….ks …………………… litrů

Požadovaný svozový režim: …………. 52 svozů/rok pro ……………. ks sběrných nádob

…………. 40 svozů/rok pro ……………. ks sběrných nádob

…………. 26 svozů/rok pro ……………. ks sběrných nádob


4) Poplatníci poplatku (osoby bydlící v uvedené nemovitosti likvidující společně odpad v rámci uvedených sběrných nádob):

Příjmení a jméno

Rok narození

Trvalé bydliště

1
2
3
4
5
6
7
8*
* Při větším počtu poplatníků pokračujte na volném listě


5) Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní právní předpisy, tj. zákon zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Každou změnu vyplývající z tohoto přiznání (zejména změnu svozového režimu – bod 3), změnu u poplatníků – bod 4) je plátce povinen nahlásit na finančním odboru Městského úřadu Mšeno do 15 dnů ode dne, kdy změny nastaly.Dne ………………………… Podpis ………………………………´


Příloha č. 2

obecně závazné vyhlášky města Mšeno č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad

Sazba poplatků za sběrné nádoby na zbytkový odpad:

svoz 110 – 120 l nádoby - 26 svozů ročně 1000,- Kč

svoz 110 – 120 l nádoby - 40 svozů ročně 1300,- Kč

svoz 110 – 120 l nádoby - 52 svozů ročně 1600,- Kč


svoz 240 l nádoby – 26 svozů ročně 1800,- Kč

svoz 240 l nádoby – 40 svozů ročně 2340,- Kč

svoz 240 l nádoby – 52 svozů ročně 2880,- Kč

svoz 1100 l nádoby (kontejner) – 52 svozů ročně 12400,- Kč

mimořádný svoz (120 l) 50,- Kč


Sazba poplatků za sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad:

svoz 120 l nádoby - čtrnáctidenní svoz duben – listopad 400,- Kč

svoz 240 l nádoby - dtto 700,- Kč

 1 § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

4 jméno a příjmení (název) plátce poplatku, jeho datum narození (IČ) a adresu (sídlo), údaje o nemovitosti (druh nemovitosti, číslo popisné či orientační), počet osob produkujících komunální odpad v nemovitosti, včetně identifikačních údajů o těchto osobách, počet a druh nádob pro shromažďování zbytkového odpadu pro nemovitost, frekvence svozu, na formuláři „Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad“, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky