SkramoušNáměstí Míru ve MšeněOlešnoOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 3 z 30.3.2015


Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 3/2015
konaného dne 30.03.2015

Usnesení č. 1/3/2015
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14 rozpočtu města na r. 2014 schválené radou města dne 07.01.2015 na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 16.12.2014, usnes. č. 4/2/2014. ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na r. 2015 schválené radou města dne 04.02.2015 na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 16.12.2014, usn. č. 3/2/2014, rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na r. 2015 schválené radou města dne 04.03.2015 na základě stejného usnesení a rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na r. 2015 schválené radou města dne 18.03.2015 také na základě stejného usnesení.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na r. 2015.
Výsledek hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2/3/2015
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Mšena s účinností od 01.05.2015 a obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad.
Výsledek hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3/3/2015
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcných břemen mezi městem Mšenem a p. Václavem Hezrlem, a to na:
a) zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v oprávnění umístit v rozsahu vyznačeném v GP pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 100-1720/2014 ze dne 13.11.2014, k části pozemku p. č. 204/16 v k. ú. Skramouš, ve vlastnictví města Mšena, stavbu inženýrské sítě – elektrické přípojky, tuto stavbu provozovat a mít k ní přístup pro potřebu její kontroly, údržby, provozu, oprav, rekonstrukce a odstranění. Město Mšeno je  povinné z věcného břemene.
a
b) zřízení věcného břemene spočívající v oprávnění umístit v rozsahu vyznačeném ve stejném GP do pozemku st. p. č. 22/2 v k. ú. Skramouš, ve vlastnictví p. Hezrleho, usazovací nádrž na dešťovou vodu, tuto nádrž užívat a mít k ní kdykoliv přístup pro potřebu jejího užívání, kontroly, údržby, oprav, rekonstrukce a odstranění. Město Mšeno je oprávněné z věcného břemene.
Věcná břemena se zřizují bezúplatně.
Náklady spojené s touto smlouvou hradí město Mšeno.
Výsledek hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4/3/2015
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a Ing. Jitkou Trevisan na koupi části pozemku p. č. 440/8, geometrickým plánem pro změnu hranice pozemku č. 801-889/2013 ze dne 11.11.2013 nově vzniklého pozemku p. č. 440/14 o výměře 271 m2 a části pozemku p. č. 436/21, stejným geometrickým plánem nově vzniklého pozemku p. č. 436/26 o výměře 128 m2, oba pozemky v k. ú. Mšeno, za cenu dohodou ve výši 1 Kč/1 m2, tj. 399 m2 x 1 Kč/m2 = 399 Kč. Oba nově vzniklé pozemky jsou určeny v souladu s Územním plánem města Mšena na zřízení místní komunikace a inženýrských sítí, z tohoto důvodu byla dohodnuta nižší cena, než je cena obvyklá, dojde k zhodnocení sousedních pozemků, které zůstávají ve vlastnictví prodávající. Náklady spojené s touto smlouvou bude hradit město Mšeno.
Výsledek hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.

Usnesení č. 5/3/2015
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a společností Vodárny Kladno – Mělník, a. s. se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085 na koupi
- pozemku p. č. st. 529 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 331 m2, jehož součástí je stavba: budova s číslem popisným čp. 400, objekt k bydlení,
- pozemku p. č. st. 583 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 88 m2, jehož součástí je stavba: budova bez č. p./č .e., objekt občanské vybavenosti,
- pozemku p. č. st. 817/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 378 m2, jehož součástí je stavba: budova bez č. p./č. e., objekt občanské vybavenosti,
- pozemku p. č. st. 817/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m2, jehož součástí je stavba: budova bez č. p./č. e., objekt občanské vybavenosti,
- pozemku č. 513/24 – parcela zjednodušené evidence – PK o výměře 192 m2 a
- pozemku č. 513/31 – parcela zjednodušené evidence – PK o výměře 377 m2  vše v k. ú. Mšeno.
Nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník na LV č. 1393 pro obec a k. ú. Mšeno.
Město Mšeno kupuje do svého vlastnictví nemovité věci uvedené výše se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, a to za sjednanou kupní cenu ve výši 3.500.000 Kč (slovy: třimilionypětsettisíc korun českých).
Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude uhrazena po splátkách.
První splátka ve výši 500.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy. Další splátky kupní ceny budou uhrazeny následujícím způsobem: částka 1.000.000,- Kč nejpozději do 28.2.2016, částka 1.000.000,- Kč nejpozději do 28.2.2017 a částka 1.000.000,- Kč nejpozději do 28.2.2018. Všechny splátky kupující poukáže na účet č. 51-5449020207/0100.
Platby budou provedeny z Fondu rozvoje a rezerv města Mšena.
Náklady spojené se smlouvou hradí prodávající.
Výsledek hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6/3/2015
ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem Mšenem a společností Vodárny Kladno – Mělník, a. s., se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085. Předmětem smlouvy je realizace a koordinace investiční akce „Mšeno – Sedlec – dostavba kanalizace“ v předpokládané hodnotě 19.000.000 Kč bez DPH (slovy devatenáctmilionů korun českých). Smluvní strany se dohodly na spolupráci při výstavbě díla a na společném financování díla. Podíl finančních prostředků VKM, a.s. bude činit 60 %, podíl města Mšena bude činit 40 % skutečně vynaložených nákladů na celou investiční akci. Pro financování akce a vypořádání majetku schvaluje zastupitelstvo města variantu B.
Výsledek hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 7/3/2015
ZM schvaluje vstup města Mšena do Svazku měst a obcí VKM, se sídlem Neratovice, Kojetická 1028 a schvaluje stanovy svazku. ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku měst a obcí VKM.
Výsledek hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 8/3/2015
ZM jmenuje starostu města Ing. Martina Macha zástupcem města Mšena na valnou hromadu společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a. s.. Starosta je jmenován zástupcem města na celé volební období 2014 – 2018.
Výsledek hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 9/3/2015
ZM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce uzavřené dne 18.07.2011 mezi městem Mšenem a firmou Kokořínský SOK s.r.o., se sídlem Mšeno, Zahradní 11. Dodatkem se prodlužuje splatnost půjčky do 31.12.2017. ZM bere na vědomí splátku půjčky ve výši 20.000 Kč, která byla městu splacena.
Výsledek hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Z veřejného zasedání se omluvil p. starosta a předal vedení veřejného zasedání p. místostarostovi.

Usnesení č. 10/3/2015
ZM jmenuje koordinátorkou MA 21 paní Helenu Strnadovou, referentku MěÚ Mšeno, zároveň ZM odvolává z této funkce tajemnici MěÚ Mšeno Miluši Flíglovou Jizbovou.
Výsledek hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 11/3/2015
ZM schvaluje jednací řád finančního výboru a jednací řád kontrolního výboru, bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.02.2015 a zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 03.02.2015.
Výsledek hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

P. starosta se vrátil na veřejné zasedání a převzal řízení veřejného zasedání.

Usnesení č. 12/3/2015
V souladu s § 119 odst. 3 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města doplňuje činnosti kontrolního výboru:
Vždy nejméně jeden člen kontrolního výboru se účastní společně s místostarostou měsíčních kontrol hospodaření na lesním majetku města – kontrola sumáře těžebních prací.
Výsledek hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 13/3/2015
ZM schvaluje aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Mšeno:
Část 6. Návrh regenerace
6.2.1.1 prioritní akce – nemovité kulturní památky
Kostel sv. Martina (r. č. USKP 41873/2-3773)
Mění se potřeba podpory 50 %, 10 % - město, 40 % - vlastník.
Doplňuje se
sokolovna čp. 22 (r. č. USKP 105152)
potřeba podpory 50 %, 10 % - město, 40 % - vlastník

č.

název akce

regenerace

dosud

realizované

akce

přidělené dotace

z Programu v letech

v tis. Kč

pokračování obnovy

částka v tis. Kč

3

postupná

celková

obnova

   

 výměna střešní krytiny, obnova fasády a sálu

(2015 – 2022)

dosud není zpracována PD,

náklady mohou být upřesněny až poté

6.2.1.2. výhled – nemovité kulturní památky
Vyřazuje se
Bod 4. sokolovna (přeřazena do 6.2.1.1 jako bod 3)
Doplňuje se
Hasičská zbrojnice čp. 299
Potřeba podpory 50 %, 50 % - město

č.

název akce

regenerace

dosud

realizované

akce

přidělené dotace

z Programu v letech

v tis. Kč

pokračování obnovy

částka v tis. Kč

4

postupná

celková

obnova

   

výměna oken, vrat do garáže, zateplení celé budovy, výhledově výměna střešní krytiny, obnova fasády

dosud není zpracována PD,

náklady mohou být upřesněny až poté

Budova základní školy čp. 360             
Potřeba podpory 50 %, 50 % - město

5

celková

obnova

   

výměna střešní krytiny

dosud není zpracována PD,

náklady mohou být upřesněny až poté

Výsledek hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželi se 2.
Schváleno.

Usnesení č. 14/3/2015
ZM schvaluje návrh na zvýšení příspěvku na rekonstrukci fasády domu č. p. 124 p. Dlouhé z Fondu regenerace MPZ Mšeno o 5.000 Kč proti částce, kterou navrhla Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Mšeno, celkem tedy bude činit příspěvek na fasádu 25.000 Kč.
Výsledek hlasování:
pro 11, proti 1, zdrželi se 2.
Schváleno.

Usnesení č. 15/3/2015
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku na rekonstrukce objektů z Fondu regenerace města žadatelům takto :
panu Mackovi, č. p. 4 ve výši 42 tis. Kč na opravu fasády a 43 tis. Kč na výkladce a vrata,
manželům Švecovým, č. p. 34 na obnovu fasády ve výši 50 tis. Kč,
paní Dlouhé, č. p. 124 ve výši 25 tis. Kč na rekonstrukci fasády a 2.5 tis. Kč na výměnu oken.
Ve smlouvách o poskytnutí příspěvku bude uvedeno, že podmínkou pro obdržení příspěvku je doložení souhlasného vyjádření k provedené obnově od oddělení památkové péče MěÚ Mělník. V případě záporného vyjádření se poskytnutá část příspěvku vrátí městu.
Výsledek hlasování:
pro 12, proti 2, zdrželi se 0.
Schváleno.

Usnesení č. 16/3/2015
ZM schvaluje přijetí dotace přidělené Ministerstvem kultury ČR z programu Regenerace MPR a MPZ ve výši 440.000 Kč a stanovuje rozdělení této částky takto:
a) 205.000 Kč na obnovu 3 kusů vitrážových oken na kostele sv. Martina ve Mšeně + spoluúčast města ve výši min. 10 %, tj. 41.000 Kč + spoluúčast církve ve výši 40 %, tj. 163.981 Kč.
b) 146.000 Kč na výměnu střešní krytiny na budově koupaliště ve Mšeně (2. etapa) + spoluúčast města, vlastníka objektu ve výši min. 50 %, tj. 146.905,80 Kč.
c) 89.000 Kč na obnovu pódia, povrchovou úpravu stěn sálu a restaurování stropního kruhu v sokolovně ve Mšeně + spoluúčast města ve výši 10 %, tj. 17.800 Kč + spoluúčast TJ Sokol Mšeno, vlastníka objektu ve výši 40 %, tj. 71.200 Kč.
Výsledek hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.

Usnesení č. 17/3/2015
ZM schvaluje podání žádostí o dotace ze Středočeských fondů:
a) na projekt "Výměna vodovodních rozvodů a rekonstrukce sociálních zařízení v objektu MŠ Mšeno" z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu,
b) na projekt "Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena" z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu,
c) na projekt "Oprava místní komunikace v Olešně po povodni" ze Středočeského povodňového fondu pro rok 2015 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu,
d) na projekt "Cyklobusy Máchovým krajem - Kokořínsko" z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu,
e) na projekt "Mšenské kulturní léto" z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu,
f) na projekt "Oprava stávajícího zásahového vozidla" z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
Výsledek hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.

Usnesení č. 18/3/2015
ZM volí paní Marii Skuhrovou, Mšeno, Sedlec 28, soudkyní přísedící Okresního soudu v Mělníku.
Výsledek hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželi se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 19/3/2015
ZM schvaluje záměr Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, se sídlem Mšeno, Havlíčkova 263, zřídit na pozemku p. č. 4 v k. ú. Mšeno, který je ve vlastnictví města, dětské dopravní hřiště. ZM souhlasí s  podáním žádosti o grant vypsaný Škoda Auto, a. s. Využití pozemku není v rozporu s územním plánem.
Výsledek hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželi se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 20/3/2015
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“, část A, na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno“ ve výši 500.000 Kč. Příspěvek bude čerpán z rozpočtové rezervy ve výši 300.000 Kč, z daru od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a z případných nevyčerpaných zdrojů na rok 2015 z Fondu regenerace města.
Výsledek hlasování:
pro 10, proti 3, zdržel se 1.
Schváleno.

Usnesení č. 21/3/2015
ZM jmenuje tyto členy komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2015 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“:
p. Karla Píče, p. Marii Štráchalovou, Mgr. Jaroslavu Matúškovou, p. J. Guttenberg, Bc. Danu Svobodovou.
Výsledek hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželi se 0.
Schváleno jednohlasně.