FaraonBrusnéOlešnoNáměstí Míru ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 7 ze dne 18.02.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 7 konané dne 18.02.2015

Usnesení č. 1/7/2015
RM schvaluje úpravu plánu nákladů a výnosů Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace na rok 2014.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2/7/2015
RM schvaluje účetní závěrku roku 2014, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno. RM schvaluje hospodářský výsledek za rok 2014 z hospodářské činnosti ve výši 18.209 Kč, HV z hlavní činnosti – 18.209 Kč. RM schvaluje použití HV z hospodářské činnosti k vyrovnání ztráty z hlavní činnosti, celkový hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Mšeno je 0 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3/7/2015
RM schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku na r. 2015 Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4/7/2015
RM bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ Mšeno k plnění závazného ukazatele na r. 2014 – nastavení jednotného systému certifikace dalšího vzdělávání pedagogů, kteří vyučují cizí jazyky tak, aby bylo možné porovnat dosažené úrovně znalostí pedagogů a zprávu k plnění závazného ukazatele na r. 2014 – meziroční snížení nákladů o 1 % a bere na vědomí vysvětlení ředitelky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5/7/2015
RM bere na vědomí nabídku neupotřebitelného majetku ZUŠ Mšeno, jehož vyřazení bylo schváleno radou města usn. č. 4/6/2015 ze dne 04.02.2015. Majetek bude nabídnut příspěvkovým organizacím zřizovaným městem a v případě nezájmu prodán za navrhované ceny.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6/7/2015
RM schvaluje předloženou Zprávu o hospodaření Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace se sídlem Nádražní 126, 277 35 Mšeno za rok 2014, schvaluje účetní závěrku za rok 2014, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu. RM schvaluje kladný hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 235.763,23 Kč a jeho převod do rezervního fondu školy.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 7/7/2015
RM bere na vědomí zprávu ředitele ZUŠ Mšeno k plnění závazného ukazatele na r. 2014 – udržení žáků na úrovni 400 žáků a meziroční snížení nákladů o 1 % a bere na vědomí vysvětlení ředitele.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 8/7/2015
RM schvaluje předloženou Zprávu o hospodaření Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace se sídlem Havlíčkova 263, 277 35 Mšeno za rok 2014, schvaluje účetní závěrku 2014, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu. RM schvaluje kladný hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 132.548,86 Kč a jeho převod do rezervního fondu školy.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 9/7/2015
RM bere na vědomí zprávu ředitelky MŠ k plnění závazných ukazatelů na r. 2014 včetně vysvětlení ředitelky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 10/7/2015
RM schvaluje předloženou Zprávu o hospodaření Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace se sídlem Boleslavská 455, 277 35 Mšeno za rok 2014, schvaluje účetní závěrku 2014, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu. RM schvaluje kladný hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 178.475,84 Kč a jeho převod do rezervního fondu DSM.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 11/7/2015
RM bere na vědomí předložené plnění závazných ukazatelů za rok 2014 ředitelkou DSM včetně vysvětlení ředitelky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 12/7/2015
RM souhlasí se vznikem dvou pracovních míst v Domově seniorů Mšeno na dobu čerpání dotace z Úřadu práce Mělník. Pracovnice budou přijaty na pozici pomocné práce v zařízení sociálních služeb.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 13/7/2015
RM schvaluje smlouvu mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6018144/VB/011 Kokořín – Hlučov, KNN čp 57 - Zeminová na zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích p. č. 3390 (ostatní plocha), 3391 (ostatní plocha), 1546 (lesní pozemek), 1555 (lesní pozemek) v k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví města Mšena. Zřízení věcného břemene – služebnost bude úplatná v souladu s Pravidly pro zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města Mšena. Jednorázová náhrada bude činit 13.630 Kč bez DPH a částka bude upřesněna geometrickým plánem, který bude vyhotoven po provedení stavby. Geometrický plán bude městu dodán v elektronické podobě, stejně jako zaměření sítí.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 14/7/2015
RM schvaluje smlouvu mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6018144/VB/010 Kokořín – Hlučov, KNN čp 57 - Zeminová na zřízení, umístění, provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p. č. 388/3 (lesní pozemek) v k. ú. Sedlec u Mšena, který je ve vlastnictví města Mšena. Zřízení věcného břemene – služebnost bude úplatná v souladu s Pravidly pro zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města Mšena. Jednorázová náhrada bude činit 10.300 Kč bez DPH a částka bude upřesněna geometrickým plánem, který bude vyhotoven po provedení stavby. Geometrický plán bude městu dodán v elektronické podobě, stejně jako zaměření sítí.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 15/7/2015
RM schvaluje Smlouvu mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene – služebnosti „IE-12-6001789/VB/7 – Ráj-rek. venk. vedení NN z TS Ráj 260502“ na zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích p. č. 1360/2 lesní pozemek, p. č. 1436/1 ostatní plocha, komunikace, p. č. 1437 ostatní plocha, komunikace a p. č. 1449 ostatní plocha, komunikace všechny v k. ú. Olešno, obec Mšeno, zapsané na LV č. 10001. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene v rozsahu stanoveném v GP č. 158-8206/2013 ze dne 05.05.2014, vyhotoveném firmou GEOŠRAFO s.r.o., Zemědělská 1091, Hradec Králové, bude stanovena v souladu s „Pravidly pro zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města“ + DPH. Městu bude dodán GP v elektronické podobě včetně zaměření sítě, také v elektronické podobě.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 16/7/2015
RM se usnesla, že se město Mšeno připojí k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Akce se uskuteční formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2015 na budově městského úřadu – připomenutí 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 17/7/2015
RM projednala žádost Mgr. Tylové a Mgr. Matúškové, třídních učitelek prvních tříd ZŠ Mšeno, o poskytnutí finančního příspěvku pro žáky prvních tříd Základní školy Mšeno na ozdravný pobyt školy v přírodě, který se uskuteční ve dnech 14. až 21.03.2015 a vzhledem k tomu, že město poskytuje neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci zřizované městem Základní škole Mšeno na provoz školy, doporučuje potřebnou finanční částku čerpat z prostředků školy.
Hlasování:|
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 18/7/2015
RM schvaluje  záměr  pronajmout restauraci na koupališti ve Mšeně, podmínky budou schváleny na příští schůzi rady města.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.