Evangelický kostelOlešnovzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 6 ze dne 04.02.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 6 konané dne 04.02.2015

Usnesení č. 1/6/2015
RM projednala a schvaluje řádnou inventarizaci majetku Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace k 31.12.2014 včetně návrhu na vyřazení majetku.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2/6/2015
RM schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace na základě návrhu rady za úspěšné vedení školy. Finanční částka bude čerpána z fondu odměn MŠ.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3/6/2015
RM schvaluje úpravu rozpočtu Mateřské školy Mšeno na rok 2014.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4/6/2015
RM projednala a schvaluje řádnou inventarizaci majetku Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace k 31.12.2014 včetně návrhu na vyřazení majetku.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5/6/2015
RM bere na vědomí předložené „Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ze SR v r. 2014 Základní umělecké škole Mšeno, příspěvkové organizaci“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6/6/2015
RM projednala a schvaluje řádnou inventarizaci majetku Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace k 31.12.2014 a schvaluje návrh na vyřazení majetku s tím, že výpočetní technika bude nabídnuta základní škole. RM bere na vědomí Výroční zprávu DSM podle zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 7/6/2015
RM projednala a schvaluje „Komentář k finančnímu vypořádání neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2014 Domova seniorů Mšeno“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 8/6/2015
RM schvaluje tyto závazné ukazatelé ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem na r. 2015:
a)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města ředitelce Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele rozpočtu:
- Příspěvek neinvestičních nákladů 1.400.000,-- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě nákladů na vytápění a mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem, vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění rozpočtu pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31.12. běžného roku. Plnění rozpočtu bude předloženo do jednoho měsíce po uzávěrce období, bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat rozpočtové změny ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku, resp. k termínu, kdy je potřebné rozpočtové opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
b)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města řediteli Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele rozpočtu:
- Příspěvek neinvestičních nákladů 250.000,-- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě vytápění a mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění rozpočtu pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31.12. běžného roku. Plnění rozpočtu bude předloženo do jednoho měsíce po uzávěrce období a bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat rozpočtové změny ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné rozpočtové opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
- Udržet stav žáků na úrovni 400 žáků.
c)
Na základě ustanovení § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, stanovuje rada města ředitelce Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele rozpočtu:
- Příspěvek neinvestičních nákladů 600.000,-- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1 % (kromě nákladů na vytápění a mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění rozpočtu pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. běžného roku. Plnění rozpočtu bude předloženo do jednoho měsíce po uzávěrce období a bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat rozpočtové změny ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt
roku. resp. k termínu, kdy je potřebné rozpočtové opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
- Udržet stávající naplněnost mateřské školy.
d)
Na základě § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění stanovuje rada města ředitelce Domovu seniorů Mšeno, příspěvkové organizace následující ukazatele rozpočtu:
- Příspěvek neinvestičních nákladů 800.000,-- Kč.
- Meziroční snížení režijních nákladů o 1% (kromě mzdových nákladů), plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpočtem a komentářem vždy do jednoho měsíce od termínu roční závěrky a bude zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládání plnění rozpočtu pololetně, a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. běžného roku. Plnění rozpočtu bude předloženo do jednoho měsíce po uzávěrce období a bude doloženo komentářem a zasláno i v elektronické podobě.
- Předkládat rozpočtové změny ke schválení radě města, předkládat je i v elektronické podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku. resp. k termínu, kdy je potřebné rozpočtové opatření provést (neprovádět vše 1x na konci roku).
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 9/6/2015
RM schvaluje na základě pověření zastupitelstvem města 1. rozpočtové opatření rozpočtu města na r. 2015.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 10/6/2015
RM projednala a schvaluje předložený „Seznam pohledávek města ke dni 31.12.2014“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 11/6/2015
RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a Janou Macákovou na byt č. 11 v domě č. p. 299 v Tyršově ul., ve Mšeně na dobu určitou od 01.03.2015 do 29.02.2016 za podmínek předchozí nájemní smlouvy včetně inflační doložky.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 12/6/2015
RM bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor – „domeček“ u zdravotního střediska v Zahradní ul. ve Mšeně ke dni 30.04.2015, kterou podal p. Elhenický. Dle nájemní smlouvy se od 01.02.2015 začíná počítat tříměsíční výpovědní lhůta.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 13/6/2015
RM bere na vědomí a souhlasí s prodloužením nájmu v ordinaci, kterou má pronajatu MUDr. Němeček, dětský lékař, ve zdravotním středisku ve Mšeně, a to o jeden měsíc.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 14/6/2015
RM schvaluje vnitřní předpis č. 3/2015, kterým se mění a doplňuje Vnitřní předpis č. 1/2014 „Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Mšeno, IČO 00237078, uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 15/6/2015
RM schvaluje „Ceník pěstebních prací na lesním majetku města Mšena“ a „Ceník těžebních prací na lesním majetku města Mšena“. Oba ceníky jsou platné na rok 2015.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 16/6/2015
RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6018136/VB/01 Mšeno, k NN pro p. č. 64/1 v k. ú. Mšeno, Mělnická ul. na zřízení, umístění, provozování a opravování zařízení distribuční soustavy na pozemcích p. č. 3341/24, 3378, 3379 v k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví města Mšena. Zřízení věcného břemene – služebnost bude úplatná v souladu s Pravidly pro zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví města Mšena. Jednorázová náhrada bude činit 19.400 Kč bez DPH a částka bude upřesněna geometrickým plánem, který bude vyhotoven po provedení stavby.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 17/6/2015
RM schvaluje příspěvek města Mšena ve výši 35.000 Kč na projekt aplikace do mobilních telefonů v souvislosti s projektem „Mladoboleslavsko – nejen brána do Českého ráje“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.