Radnice v ziměMěstské lázně po sezóněHra světelŠkola

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 5 ze dne 21.01.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 5 konané dne 21.01.2015

Usnesení č. 1/5/2015
RM bere na vědomí předložené „Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ze SR v r. 2014“ Mateřské škole Mšeno, příspěvkové organizaci, zároveň RM bere na vědomí Inspekční zprávu a Protokol o kontrole z provedené inspekční činnosti Středočeského inspektorátu České školní inspekce. Kontrolou nebyla zjištěna žádná porušení platných právních předpisů.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.    

Usnesení č. 2/5/2015
RM schvaluje změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2014 a odpisový plán na rok 2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.    

Usnesení č. 3/5/2015
RM schvaluje „Zhodnocení výsledků řídících kontrol“ v DSM za rok 2014.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.    

Usnesení č. 4/5/5015
RM schvaluje v souladu s NV č. 303/2014 Sb., kterým se mění a doplňuje NV č. 564/2006 Sb., o plat. poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve zn. pozdějších předpisů, změnu platového tarifu ředitelce DSM Mgr. et Bc. Blance Dvorščíkové, MBA dle přílohy č. 3 k NV.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.    

Usnesení č. 5/5/2015
RM bere na vědomí přijetí sponzorského daru Domovem seniorů Mšeno, příspěvkovou organizací od fyzické osoby ve výši 30.000 Kč, který není účelově vázán.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.    

Usnesení č. 6/5/2015
RM bere na vědomí předložené „Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ze SR v r. 2014“ Základní škole Mšeno, příspěvkové organizaci.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.    

Usnesení č. 7/5/2015
RM bere na vědomí předložené informativní plnění nákladů a výnosů Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace za rok 2014 (před předložením řádné účetní závěrky), bere na vědomí vysvětlení ředitelky základní školy k plnění a schvaluje převod výsledku z hospodářské činnosti ve výši 18.209 Kč na vyrovnání rozpočtu hlavní činnosti. Schvaluje převod finančních prostředků ve výši 35.125,86 Kč z rezervního fondu školy z důvodu vyrovnání rozpočtu.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.    

Usnesení č. 8/5/2015
RM schvalujeplněníaktivit a činností plánu zlepšování v rámci MA 21 a NSZM za rok 2014 a schvaluje Plán zlepšování činnosti a aktivit města Mšena v rámci MA 21 a NSZM v r. 2015:
1. Akreditované vzdělávání koordinátorky (účast na jednom školení v průběhu roku 2015 dle plánu NSZM).
Termín: v průběhu r. 2015.
Odpovědnost: koordinátorka.
Realizace: tajemnice.
2. Medializace aktivit Zdravého města Mšena a Místní agendy 21 (uveřejnění min. 2 článků v každém pololetí v médiích (Mšenské noviny, regionální tisk).
Termín: v průběhu roku 2015.
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Realizace: politik, koordinátorka.
3. Zveřejňování všech aktivit na webových stránkách města v rubrice MA 21 A NSZM.
Termín: v průběhu roku 2015.
Odpovědnost: koordinátorka.
Realizace: koordinátorka.
4. Zveřejňování aktivit v celostátní databázi MA 21.
Odpovědnost: koordinátorka.
Termín: v průběhu roku 2015.
Spolupráce: CENIA.
5. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních kampaní a dalších aktivit
22.4.2015 DEN ZEMĚ
31.5.2015 DEN BEZ TABÁKU
1.6.2015 – 14.6.2015 DNY BEZ ÚRAZŮ (bude vybrán den) + Běh naděje.
16 . – 22.9.2015 EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY (bude vybrán den – EVROPSKÝ DEN BEZ AUT)
1.10.2015 – 18.10.2015 DNY ZDRAVÍ (bude vybrán den).
Odpovědnost: politik, koordinátorka.  
Realizace:politik, koordinátorka, komise MA21 a NSZM, organizace zřizované městem a sportovní a jiné spolky.
6. Plánování s veřejností – uskutečnit 2 kulaté stoly (1x za půl roku) na předem stanovená témata v oblasti rozvoje města, revitalizace zeleně, krajiny, budování dětských hřišť apod.
Termín: 1. setkání v první polovině roku 2015 a 2. v druhé polovině roku 2015 (bude upřesněno dodatečně.
Odpovědnost: politik, koordinátorka, komise MA 21 a NSZM.
7. Plánování s veřejností – uspořádání Fóra Zdravého města – Desatero problémů města Mšena.
Termín: 19.10.2015.
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
8. Rozšířit a zkvalitnit partnerskou spolupráci (neziskové organizace, spolky – se ZŠ a MŠ, DSM a ZUŠ jsou již smlouvy o partner. spolupráci uzavřené, zapojit spolky).
Termín: v průběhu roku 2015.
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Spolupráce: výše uvedené organizace.
9. Zpracovat a předložit zprávu o aktivitách akcí v rámci MA 21 a NSZM za rok 2014 a připravit plán zlepšování na rok 2015.
Termín: do 31.01.2015.
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.    

Usnesení č. 9/5/2015
RM jmenuje p. Helenu Strnadovou členkou komise MA 21.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 10/5/2015
RM souhlasí s projektovou dokumentací předloženou manž. Slavíkovými na zřízení přípojky NN na pozemcích p. č. 515/1, 523/2, 3360/1 a 3360/2 v k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví města a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Mšenem a manžely Slavíkovými na zřízení, umístění a provozování zařízení NN (hlavní domovní vedení NN) na výše uvedených pozemcích města. Náklady spojené s uzavřením smlouvy budou hrazeny manžely Slavíkovými (GP, poplatky apod.).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 11/5/2015
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Mšenem a firmou Pragoprojekt, a. s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16 na zpracování projektové dokumentace na akci s názvem „II/273 Mšeno, průtah“. Dílo bude zpracováno v koordinaci se Středočeským krajem. Cena díla činí 120.640 Kč bez DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 12/5/2015
RM schvaluje změněné Zásady města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím zabývajícím se dobrovolnou činností občanů a vyhlašuje grantové řízení na r. 2015. Termín odevzdání žádostí do konce února 2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 13/5/2015
RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a paní Monikou Karabáčkovou na byt č. 3 v domě čp. 299 v Tyršově ul. ve Mšeně na dobu určitou od 01.02.2015 do 31.01.2016 za podmínek předchozí nájemní smlouvy včetně inflační doložky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 14/5/2015
RM schvaluje dar bronzové pamětní medaile archeologa Dr. Josefa Ladislava Píče panu Petru Mikešovi za  nezištnou pomoc jeho firmy při odstraňování následků povodně na jaře loňského roku na městském koupališti.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.