Oltář v kostele sv. MartinaFaraonRadnice v ziměSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 4 ze dne 07.01.2015


Usnesení ze schůze Rady města Mšena č. 4
konané dne 07.01.2015

Usnesení č. 1/4/2015
RM schvaluje převod finančních prostředků z FRM Domova seniorů Mšeno na krytí nutných provozních výdajů na počátku roku 2015 ve výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky budou vráceny ihned poté, co DSM obdrží platby od ZP, dotace z HF SK, dotace z MPSV, nejpozději do konce měsíce března 2015. Ředitelka DSM o provedení finanční transakce podá informaci.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2/4/2015
RM bere na vědomí a schvaluje postup do vyššího platového stupně dle NV č. 564/2006 Sb., v platném znění, ředitelce DSM Mgr. et Bc. Blance Dvorščíkové, MBA. Platový stupeň se zvyšuje na stupeň č. 11.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3/4/2015
RM bere na vědomí přijetí sponzorského daru Domovem seniorů Mšeno, příspěvkovou organizaci, ve výši 30.000 Kč poskytnutého fyzickou osobou.
RM bere na vědomí informaci o nabídce osobního vozidla Š Fabia sedan, RZ 1S46795, datum první reg. 12/2003 a schvaluje bezúplatný převod do majetku města.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4/4/2015
RM schvaluje na základě žádosti o přiznání odměny a na základě splnění kritérií hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn ředitelce Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, odměnu za období červenec – prosinec 2014.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5/4/2015
RM schvaluje převod fin. prostředků ve výši 36.600 Kč (z pronájmu prostor firmě Rio Média) z rezervního fondu Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, na úhradu faktur firmě Rio Média a zároveň schvaluje s platností od 01.01.2015 převod finančních prostředků z tohoto pronájmu do provozního rozpočtu školy. Za období až do r. 2014 se finanční částka za pronájem firmě Rio Média převáděla do rezervního fondu školy.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6/4/2015
RM schvaluje na základě žádosti o přiznání odměny a na základě splnění kritérií hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn řediteli Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace, odměnu za období červenec – prosinec 2014 Kč.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 2 zdrželi se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/4/2015
RM schvaluje předložené termíny uzavření Mateřské školy Mšeno v r. 2015. Jedná se o uzavření v době školy v přírodě, letních prázdnin a vánočních svátků.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 8/4/2015
RM schvaluje pronájem bytu v č. p. 38 – ateliér panu Ludovítu Janckovi, trvale bytem Mšeno, Husova 323. Měsíční nájemné bytu včetně příslušenství bude činit 4 tis. Kč. Smlouva bude uzavřena po složení kauce ve výši 3 měs. nájmů na dobu jednoho roku.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 9/4/2015
RM schvaluje dodatek k pachtovní smlouvě mezi městem Mšenem a p. Václavem Štráchalem na propachtování zemědělských pozemků v k. ú. Mšeno. Dodatkem k pachtovní smlouvě dojde ke snížení výměr propachtovaných zemědělských pozemků a ke změně ceny vzhledem ke změně ceny zemědělské půdy v důsledku Vyhlášky MZ č. 298/2014 Sb.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 10/4/2015
RM schvaluje vnitřní směrnice č. 1/2015 Směrnice k řídící kontrole a č. 2/2015 Směrnice k finanční kontrole.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 11/4/2015
RM projednala Smlouvu o spolupráci mezi městem Mšenem a Vodárnami Kladno – Mělník, a.s. na realizaci a koordinaci investiční akce – stavba „Mšeno – Sedlec – dostavba kanalizace“ v předpokládané hodnotě 19.000.000 Kč bez DPH a doporučuje zastupitelstvu města schválit tuto smlouvu na nejbližším veřejném zasedání, a to variantu B.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 12/4/2015
RM projednala žádost o vyjádření k jednoduché pozemkové úpravě v k. ú. Olešno včetně části k. ú. Mšeno a Libovice a souhlasí s rozsahem předložené pozemkové úpravy dle mapky se zákresem.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 13/4/2015
RM schvaluje přijetí nabídky na projektovou dokumentaci na zdravotní středisko s lékárnou v domě čp. 31 na nám. Míru ve Mšeně za cenu 202.542 Kč + DPH od firmy Ing. arch. David Vrtek a kolektiv, Brno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 14/4/2015
RM schvaluje na základě pověření zastupitelstva města z veřejného zasedání č. 2/2014, usnesení č. 4/2/2014 rozpočtovou úpravu č. 14 rozpočtu města na rok 2014.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 15/4/2015
RM schvaluje neinvestiční příspěvek ve výši 30.000 Kč Občanskému sdružení Zahrada, se sídlem Bulharská 44, Praha, které poskytuje sociální služby chráněného bydlení v Nebuželích a pečuje i o klienty ze Mšena.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.