Na SkaličkáchRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkBezděz (foto: Zd. Bergl)Sedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 2 ze 17.12.2014


Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 2/2014
konaného dne 17.12.2014

Usnesení č. 1/2/2014
ZM schvaluje jednací řád Zastupitelstva města Mšena.
Výsledek hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2/2/2014
ZM schvaluje 13. rozpočtové opatření rozpočtu města Mšena na r. 2014.
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 schválené radou města dne 26.11.2014 na základě pověření zastupitelstvem města.
Výsledek hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Na veřejné zasedání se dostavil Ing. Flígl.

Usnesení č. 3/2/2014
ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radu města operativním prováděním rozpočtových opatření tak, aby v rámci schváleného rozpočtu byly prováděny převody, navýšení a ponížení mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu, a to do výše maximálně 1 mil. Kč měsíčně s tím, že zastupitelstvo města vezme rozpočtové změny na vědomí vždy na nejbližším veřejném zasedání. Zastupitelé obdrží písemný návrh před schválením radou města ve stejném termínu jako členové rady města.
Výsledek hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4/2/2014
ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů radu města k provedení a schválení případných rozpočtových opatření v oblasti příjmů a výdajů, které by se týkaly rozpočtu roku 2014 a nastaly v době od 17.12.2014 do 31.12.2014 podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a k předložení těchto schválených rozpočtových opatření na první veřejné zasedání ZM v roce 2015.
Výsledek hlasování:
pro 14 proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5/2/2014
ZM schvaluje předložený rozpočet města Mšena na rok 2015 jako vyrovnaný ve výši 29.461.000 Kč a plán nákladů a výnosů r. 2015 – hospodářská činnost.
Výsledek hlasování:
pro 14 proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Z veřejného zasedání se omluvila p. Alena Oupická.

Usnesení č. 6/2/2014
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a.s. na prodej pozemku p. č. 50/6 o výměře 25 m2 a st. p. č. 130 o výměře 4 m2 v k. ú. Olešno vzniklých z pozemku p. č. 50/2 zapsaného v katastru nemovitostí pro k. ú. Olešno, obec Mšeno na LV 10001 na základě geometrického plánu č. 169-103/2014 ze dne 03.06.2014 vydaného společností Tesařík a Frank, geodetické práce, s.r.o. U Stadionu 437, Neratovice. Jedná se o pozemky pod trafostanicí a v ochranném pásmu kolem trafostanice. Cena dohodou bude činit 10. tis. Kč.
Výsledek hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 7/2/2014
ZM na základě doporučení rady města a na základě nabídky Lesů ČR, s.p., schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a Lesy České republiky, s. p. na koupi pozemků uvedených v kupní smlouvě za cenu dohodou (stanovenou na základě znaleckého posudku č. 1384-52/14 ze dne 16.10.2014 vypracovaného soudním znalcem Ing. Pavlem Viceníkem), ve výši 260.700 Kč.
Finanční prostředky na koupi pozemků budou čerpány z nerozděleného hospodářského výsledku z lesního hospodářství z minulých let.
Výsledek hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 8/2/2014
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Mšenem a Středočeským krajem, kde město Mšeno je oprávněné k pozemkům p. č. 1451/1, 1556/1 a 1556/2 v k. ú. Olešno, ve vlastnictví kraje, spočívající v oprávnění uložit stavbu „Rekonstrukce VO v obci Ráj (Mšeno)“ v obci Mšeno, k. ú. Olešno a tuto provozovat v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 158-8206/2013 ze dne 05.05.2014 vyhotoveném firmou GEOŠRAFO s.r.o., Hradec Králové, za cenu 9.850 Kč + DPH. Tato částka byla uhrazena před zahájením prací při schválení smlouvy o smlouvě budoucí.
Výsledek hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 9/2/2014
ZM volí členy finančního výboru Mgr. Davida Hanzla, p. Tomáše Uhra a p. Václava Dvořáka.
Výsledek hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 10/2/2014
ZM volí předsedkyní finančního výboru členku zastupitelstva města Bc. Danu Svobodovou.
Výsledek hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.

Usnesení č. 11/2/2014
ZM volí členkami kontrolního výboru Mgr. Jiřinu Trunkovou, p. Marii Štráchalovou a Mgr. Miluši Aulickou.
Výsledek hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 12/2/2014
ZM volí předsedkyní kontrolního výboru členku zastupitelstva města Mgr. Jiřinu Trunkovou.
Výsledek hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.

Usnesení č. 13/2/2014
ZM volí místostarostu p. Karla Píče politikem zodpovědným za zavádění MA 21.
Výsledek hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.

Usnesení č. 14/2/2014
ZM schvaluje finanční dar starostovi města Ing. Martinu Machovi ve výši dvou měsíčních odměn za výkon funkce starosty.
Výsledek hlasování:
pro 10, proti 1, zdržel se 1.
Schváleno.