Náměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra Nejedlávzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláČerník (foto: O.Vokál)Pohled na Mšeno od severu

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Desatero problémů


Podnětná diskuze na Fóru Zdravého města MšenaDesatero problémů Města Mšena

Zahájení
Setkání zahájil Ing. Martin Mach, starosta města Mšena. Přivítal všechny přítomné občany, zastupitele a zástupce Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen "NSZM“) Ing. Petra Švece, ředitele NSZM. Před samotným zahájením Fóra Zdravého města – „Desatero problémů města Mšena“ vystoupil Adam Dvorščík, žák hudebního oddělení ZUŠ Mšeno pod vedením PhDr. Josefa Šebesty Ph.D., učitele hudebního oboru.

Úkoly z roku 2013
Co se udělalo pro řešení vybraných problémů?
Byl prostudován Strategický plán rozvoje města Mšena. S výsledky fóra byli seznámeni zastupitelé města. Zastupitelé přijali výsledky fóra usnesením z veřejného zasedání č. 11 Zastupitelstva města Mšena ze dne 2. 4. 2014.

1. Hřiště pro 15+ (inline dráha, cyklostezka) Podány tři žádosti o dotaci – MMR, Nadace ČEZ, Nadace Jistota – žádosti byly zamítnuty. Dne 24. 9. 2014 Zastupitelstvo města Mšena z rozpočtu města vyčlenilo finanční prostředky na pořízení posilovacího prvku Multifunkční sestava  ARMY (hrací prvek byl vybrán mládeží). Termín dodání do konce roku 2014 + montáž v závislosti na počasí.

2. Nedostatek kulturních akcí pro mládež Zástupci mládeže se zúčastnili dne 11. 11. 2014 jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch města Mšena. Byla domluvena spolupráce při sestavování kulturních akcí na rok 2015.

3. Řešení znečištěného ovzduší (fotovoltaické panely) Město Mšeno poskytuje občanům a neziskovým organizacím „Příspěvek na modernizaci topného systému“. V roce 2014 bylo podáno 13 žádostí, z toho jedna žádost byla zamítnuta. Z rozpočtu města bylo v roce 2014 na příspěvky vyplaceno 240 000 Kč.

4. Zajistit další místa pro parkování Rozšíření možnosti stání – parkoviště u ZŠ Mšeno, Boleslavská ulice, Debř. Prosazení parkoviště u hřbitova a organizace parkování na bývalém Václavském nám. v rámci projektu rekonstrukce Mělnické ulice. Oslovení vlastníků zahrad v okolí koupaliště za účelem zřízení parkoviště. Zanesení stávajících i uvažovaných nových parkovišť do nového územního plánu.

Seznam oblastí k diskuzi
A. Úřad a občan. B. Životní prostředí. C. Doprava, místní ekonomika, podnikání a tradice. D. Vzdělávání, kultura, sport a volnočasové aktivity. E. Sociální a zdravotní služby, zdravý životní styl. F. Stůl mládeže. Celkem bylo vytvořeno šest pracovních skupin. Výsledkem týmové práce bylo sestavení seznamu problémů na dané téma a vybrání dvou, podle názoru skupiny, nejzávažnějších problémů.  

Prezentace navržených problémů Po ukončení diskuse každá skupina prezentovala své dva problémy, o kterých se dále diskutovalo v plénu. Jakmile nastala shoda nad navrženým problémem za oblast, zapsala zapisovatelka tyto problémy na hlasovací arch. Opět, stejně jako loni, byla velkým přínosem prezentace problémů očima mládeže. Mládež ukázala svůj zájem o dění ve městě a mnohé z přítomných mile překvapila.

Hlasování o navržených problémech Při vstupu do zasedacího sálu MěÚ Mšeno, u prezence, obdržel každý občan čtyři hlasovací „lepítka“, lístek na tombolu a dotazník na celkové zhodnocení akce. Čtyři hlasovací „lepítka“ občané využili při hlasování. Každý občan libovolně rozděloval své hlasy na hlasovací archy.

Závěr Během sčítání hlasů z hlasovacích archů probíhala tombola. Ceny do tomboly věnovalo město Mšeno. Občané měli prostor pro vyplnění a odevzdání hodnotících dotazníků. Po ukončení tomboly byli občané seznámeni s výsledkem hlasování.

Nejzávažnější problémy města Mšena vzešlé z Desatera problémů 2014:
1. Společenská místnost pro mládež, maminky a seniory (klub) – 27, 2. Vyřešení problému: Ukončení praxe dětského lékaře k 1. 1. 2015 – 21, 3. Prodloužení provozní doby restaurace na koupališti (změnit provozovatele) – 18, 4. Využití pozemku pod MŠ (před viaduktem) na malé dopravní hřiště s parčíkem – 13, 5. – 6. Celková obnova trati 076 MB - MŠ – ME a Zeleň na náměstí – 12, 7. – 8. Péče o značené turistické trasy, včetně odkácení vyhlídkových míst a Přístřešek na autobusové zastávce na náměstí a u školy – 10, 9. Bezbariérovost (přechodů, apod.) – 9, 10. Víceúčelová sportovní hala – 6, 11. – 13. Změnit systém poplatku za svoz TKO na skutečně vyprodukovaný odpad; Optimalizace dopravního regionu (vlak - bus v návaznosti); Kulturní akce pro mládež – 2. Problémy byly zjištěny a následně budou ověřeny anketou.

Závěrem pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a výbornou spolupráci. Podle prezenční listiny se Fóra Zdravého města Mšena zúčastnilo 40 občanů, kterým velice děkujeme za účast a odhodlání nebát se veřejně prezentovat problémy, které je tíží. Nás totiž opravdu zajímají Vaše problémy a chceme Vám je pomoci řešit, a proto věříme, že v příštím roce bude účast hojnější, uvědomme si, že všichni občané mohou mluvit do „věcí veřejných“ a právě toto setkání Vám poskytuje prostor, jak ovlivnit dění v naší obci. Fórum bylo ukončeno v 19:50 h.

Zhodnocení fóra občany Každý občan u prezence obdržel dotazník na celkové zhodnocení Fóra Zdravého města Mšena - Desatero problémů města Mšena, kterého se zúčastnilo 40 občanů, z toho 25 občanů odevzdalo hodnotící dotazník. Některé dotazníky byly vyplněny v celém rozsahu, některé pouze částečně.

Hodnocení občanů (známky 1 – 5 jako ve škole) Obsah a rozsah programu: 1/11, 2/12, 4/1, 5/1, srozumitelnost: 1/16, 2/7, 3/2, Moderace: 1//17, 2/5, 3/3, příležitost pro aktivní účast: 1/17, 2/5, 3/1, 4/1, 5/1, užitečnost: 1/14, 2/6, 3/3, 4/1, 5/1, zajímavost: 1/11, 2/11, 3/3, atmosféra akce: 1/11, 2/9, 3/4, 4/1, celkové hodnocení: 1/11, 2/12, 3/1.

Hodnocení spokojenosti: večer byl zajímavý, plný nápadů; občerstvení; s účastí lidí; s vedením celé akce, pohoštění; s obsahem a zajímavostí; dán prostor pro mládež.
Doporučení k vylepšení: více času na debatu; větrání, přetopená místnost; dořešení problémů, které jsou stále aktuální

Děkujeme občanům, kteří vyplněné dotazníky odevzdali. Jejich hodnocení spokojenosti a doporučení k vylepšení setkání bude pro MA 21 přínosem pro konání fóra v příštím roce.