Masarykova škola ve Mšeněpamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra NejedláVojtěchovRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René Volfík

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 22 z 24.9.2014


Usnesení z veřejného zasedání č. 22
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 22.09.2014

Usnesení č. 1
ZM schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Mšenem jako kupujícím a manžely Raškovými, jako prodávajícími, na koupi geometrickým plánem vypracovaným společností Geodézie Mělník s.r.o., č. 832-1646/2/014 ze dne 28.08.2014, nově vzniklých pozemků p. č. 1736/2 o výměře 1145 m2 a p. č. 1698/2 o výměře 118 m2, oba v katastrálním území a obci Mšeno, za cenu 20 Kč/m2. Náklady spojené s kupní smlouvou bude hradit město Mšeno.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.

Usnesení č. 2
ZM schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Mšenem jako prodávajícím a manžely Hanušovými, jako kupujícími, na prodej pozemku p. č. 327/2 o výměře 177 m2 v katastrálním území a obci Mšeno za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s kupní smlouvou budou hradit manželé Hanušovi.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.

Usnesení č. 3
ZM schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Mšenem jako prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako kupujícím, na prodej pozemku p. č. 416/8 o výměře 12 m2 v k. ú. Sedlec u Mšena, který nově vznikl geometrickým plánem č. 178-206070/2012 ze dne 5.6.2014, za cenu dohodou 10.000 Kč bez DPH. Náklady spojené s kupní smlouvou bude hradit kupující.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.

Usnesení č. 4
ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p. č. 50/2 v k. ú. Olešno, obec Mšeno, na kterém stoji trafostanice, geometrickým plánem č. 169-103/2014 ze dne 3.6.2014 nově vzniklý pozemek p. č. 50/6 o výměře 25 m2 a st. p. č. 130 o výměře 4 m2 v k. ú. Olešno, obec Mšeno.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.

Usnesení č. 5
ZM schvaluje záměr města Mšena v budoucnu směnit pozemky s Ing. Jaromírem Šimonkem a MUDr. Blankou Horovou, které jsou nyní v k. ú. Libovice v Brusné pod cestou (po provedení jednoduché pozemkové úpravy, která bude prováděna v k. ú. Olešno, o výměře, která bude stanovena po realizaci uvedené pozemkové úpravy a které jsou ve vlastnictví Ing. Šimonka a MUDr. Horové), za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Mšena v k. ú. Skramouš o odpovídající výměře. Realizaci pozemkové úpravy bude provádět Státní pozemkový úřad na náklady státu.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.

Usnesení č. 6
ZM schvaluje znění „Záměru prodeje pozemků obálkovou metodou“ předložené radou města na základě usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva města č. 21 ze dne 23.06.2014.
Hlasování:
9 pro, 2 proti, 2 zdrželi se.
Schváleno.

Dostavila se členka ZM Mgr. Prieložná.

Usnesení č. 7
ZM bere na vědomí 6. a 7.rozpočtové opatření schválené radou města na základě pověření zastupitelstvem města usnesením č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva města č. 19 ze dne 18.12.2013 a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 a č. 9 rozpočtu města na r. 2014.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.

Usnesení č. 8
ZM schvaluje nepeněžitý vklad města Mšena, jehož předmětem jsou kanalizační síť ve městě Mšeně, čistírna odpadních vod včetně její technologie a pozemků:
-          stavební parcely č. parc. 878 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če – technická vybavenost, postavená na stavební parcele č. parc. 878 – zastavěná plocha a nádvoří,
-          stavební parcely č. parc. 879 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če – technická vybavenost, postavená na stavební parcele č. parc. 879 – zastavěná plocha a nádvoří,
-          stavební parcely č. parc. 880 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če – technická vybavenost, postavená na stavební parcele č. parc. 880 – zastavěná plocha a nádvoří,
-          stavební parcely č. parc. 881 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če – technická vybavenost, postavená na stavební parcele č. parc. 881 – zastavěná plocha a nádvoří,
-          pozemkové parcely č. parc. 380/6 – ostatní plocha
-          pozemkové parcely č. parc. 3287/6 – ostatní plocha
-          pozemkové parcely č. parc. 3287/7 – trvalý travní porost
-          pozemkové parcely č. parc. 3346/4 – ostatní plocha
-          pozemkové parcely č. parc. 3346/5 – ostatní plocha
vše v katastrálním území a obci Mšeno,
vše ve městě Mšeně tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku  vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 4616-12-2014, částkou 34.871.600 Kč.
ZM souhlasí s jeho vnesením do základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., IČ 46356991, se sídlem U vodojemu 3085, 272 80 Kladno s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 27.996 kusů kmenových akcií akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle stanov a s emisním kursem 1.245,50 Kč.
ZM pověřuje Ing. Martina Macha, starostu města, k veškerým úkonům s tím souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu, protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných akcií společnosti.
ZM schvaluje prodej vodohospodářského majetku města Mšena, jehož předmětem je vybraná část kanalizační sítě ve městě Mšeně tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4618-12-2014, s tím, že kupní cena za prodej vodohospodářského majetku činí 3.113.452 Kč.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.

Usnesení č. 9
ZM schvaluje financování stavby částí kanalizačních přípojek pro jednotlivé osoby – vlastníky objektů, které budou napojeny na nově budovanou kanalizační síť v Sedlci na veřejných pozemcích města ze zdrojů města. Provedení přípojek k nemovitostem na pozemcích ve vlastnictví těchto osob zajistí vlastníci do jednoho roku od pravomocného kolaudačního rozhodnutí stavby na své náklady. Pokud nedodrží tuto lhůtu, zaplatí celý náklad včetně přípojky na veřejné části.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.

Usnesení č. 10
ZM schvaluje financování zemních prací při opravách jednotlivých kanalizačních splaškových přípojek v ulici Boleslavské v souvislosti s rekonstrukcí průtahu ze zdrojů města. Materiál a montáž uhradí vlastníci objektů.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.

Usnesení č. 11
ZM schvaluje financování následujících projektů z Fondu rozvoje a rezerv :
·         Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vojtěchově,
·         Zkvalitnění nakládání s odpady ve Mšeně (OP ŽP),
·         Mšeno - separace a svoz odpadu (OP ŽP),
·         Pořízení techniky za účelem snížení prašnosti ve městě Mšeně (OP ŽP),
·         Snížení energetické náročnosti multifunkčního objektu Mšeno.
Hlasování:
13 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12
ZM schvaluje účetní závěrku účetnictví dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Máchův kraj za rok 2013 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu), celoroční hospodaření Svazku obcí Máchův kraj a závěrečný účet za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Máchův kraj za rok 2013 se závěrem:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 dost. 3 písm. a) zákona 420/2004 Sb.).
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Máchův kraj za rok 2013 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb..
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.

Usnesení č. 13
ZM schvaluje prodloužení termínu pro splacení půjčky poskytnuté v lednu 2014 občanskému sdružení Přátelé Základní umělecké školy ve Mšeně ve výši 158.200 Kč na projekt “Umělecké kovářství ve výuce výtvarného oboru ZUŠ Mšeno”, do 31.10.2014.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.

Usnesení č. 14
ZM schvaluje příslib půjčky firmě Kokořínský SOK s.r.o. na nákup jednoho autobusu ve výši 150.000 Kč.
Hlasování:
13 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15
ZM schvaluje petici s tímto názvem: „Petice k SŽDC, s.o. k obnovení dopravy na trati Mělník – Mšeno – Mladá Boleslav, za okamžitou opravu a následnou rekonstrukci a modernizaci železniční trati 076“.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.