Radnice v ziměVojtěchovZávěsný znakNáměstí Míru v noci

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 20 z 2.4.2014


 Usnesení z veřejného zasedání č. 20
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 02.04.2014

Usnesení č. 1
ZM schvaluje směnnou smlouvu mezi městem Mšenem a p. Vladimírem Klofátem na směnu části p. p. č. 1643 o výměře 271 m2 dle GP č. 798-760/2013 ve vlastnictví p. Klofáta za část p. p. č. 1739/32 o výměře 130 m2 ve vlastnictví města Mšena. Smluvní strany se dohodly na bezúplatném převodu. Náklady spojené se směnou hradí město Mšeno.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2
ZM schvaluje směnnou smlouvu mezi městem Mšenem a firmou VARIABOARD s.r.o., Ing. Petr Vaňač, IČ 28650182 na směnu části p. p. č. 509/7 v k. ú. Mšeno označené v GP č. 808-119/2014 jako písm. b) o výměře 135 m2, která je ve vlastnictví firmy VARIABOARD, za část p. p. č. 3441/6 v k. ú. Mšeno ve stejném GP označené písm. c) o výměře 222 m2, ve vlastnictví města Mšena. Smluvní strany se dohodly na ceně 100 Kč/m2. Náklady spojené se směnou uhradí obě smluvní strany na polovic.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3
ZM schvaluje směnnou smlouvu mezi městem Mšenem a paní Bohumilou Bidlovou na směnu části st. p. č. 69 v k. ú. Olešno označené v GP č. 160-3/2014 písm. b) o výměře 15 m2, část p. p. č. 1342/4 označenou ve stejném GP písm. c) o výměře 13 m2, které jsou ve vlastnictví paní Bidlové, za část p. p. č. 1437 v k. ú. Olešno označené ve stejném GP písm. a) o výměře 12 m2 a část p. p. č. 1360/2, nově vzniklé p. p. č. 1360/6 o výměře 341 m2, které jsou ve vlastnictví města Mšena. Smluvní strany se dohodly na ceně 30 Kč/m2. Náklady spojené se směnou hradí obě smluvní strany na polovic.
Hlasování:
8 pro, 1 proti, 1 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 4
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a p. Karlem Zabilanským na část p. p. č. 432/9 označenou v GP č. 805-37/2014 jako díl a) o výměře 21 m2, část p. p. č. 436/2 označenou jako díl b) o výměře 23 m2 a část p. p. č. 436/19 označenou jako díl c) o výměře 27 m2, všechny v k. ú. Mšeno za cenu dohodou 100 Kč/m2. Náklady spojené s koupí uhradí město Mšeno.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5
ZM schvaluje záměr koupit pozemky dle nabídky LČR v k. ú. Mšeno a v k. ú. Olešno za cenu dle znaleckých posudků.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6
ZM schvaluje účetní závěrku účetnictví města Mšena za rok 2013 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu).
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 7
ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2013 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření:
„Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c)“ (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) a přijímá tato opatření:
- rozpočtová opatření budou schvalována vždy před čerpáním prostředků
- nájemní smlouvy budou opatřeny vždy doložkou potvrzující platnost právního úkonu.
„Byly zjištěny nedostatky spočívající v: C2) neúplnosti vedení účetnictví“ (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb .) a přijímá toto opatření:
- inventarizační rozdíl účtu 902 byl opraven.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 8
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu na rok 2013 schválené radou města usnesením č. 8 ze schůze RM č. 75 ze dne 22.01.2014 na základě pověření  zastupitelstva města z veřejného zasedání ze dne 18.12.2013, usnesení č. 5. Dále ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2014 schválené radou města usnesením č. 8 ze schůze RM č. 77 ze dne 19.02.2014 a č. 2 schválené radou města usnesením č. 6 za schůze RM č. 79 ze dne 12.03.2014 na základě pověření zastupitelstva města z veřejného zasedání ze dne18.12.2013, usnesení č. 4.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 9
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města Mšena na r. 2014.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 10
ZM po projednání návrhu Územního plánu Mšeno předloženého Odborem výstavby a rozvoje, úsekem rozvoje Městského úřadu Mělník:
1. ověřuje soulad Územního plánu Mšeno s Politikou územního rozvoje ČR a s územně plánovací dokumentací vydanou Středočeským krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu dle přiloženého Odůvodnění Územního plánu Mšeno, doplněného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo města Mšena neshledalo žádný rozpor.
2. souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání Územního plánu Mšeno a vyhodnocením připomínek zpracovaným pořizovatelem a předloženým v předkládacím protokolu.
3. vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Územní plán Mšena.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 11
ZM projednalo a schvaluje Zprávu z veřejného setkání „Desatero problémů města Mšena 2013“:
1. Hřiště pro 15 + (inline dráha, cyklostezka, venkovní cvičební prvky)
Obsaženo v dokumentaci:                                 Strategický plán rozvoje města – A 2.1.1 a A 2.1.2. A 3.2.1..
Cyklostezka –veřejně prospěšná stavba dle nového ÚP (projekt je připraven na cyklostez. směr Stránecký důl), na vybudování inline dráhy bude vypracován projekt,
venkovní hřiště pro 15 + zakoupení aspoň 2 cvičebních venkovních prvků na hřiště za ZŠ.
Navrhovaná opatření:                                        zadat vypracování chybějících projektů, získání potřebných povolení, získání stanovisek dotčených orgánů a opatření stavebního úřadu, získání případných dotací, rozpočtové opatření.      
Plánovaný termín vyřešení problému:                 2014, 2015.
Rozpočtová připravenost:                                  v rozpočtu města může být počítáno s příslušnou částkou (rozpočtové opatření).
Zodpovědná osoba:                                           pracovník, který má na starost majetek města.
Metodický konzultant:                                        starosta.

2. Obnovení badmintonového kurtu
Není problémem města jako instituce, ale záleží na dohodě se sportovní organizací TJ Sokol Mšeno – povolení narýsování hřiště v sokolovně.

3. Oživení parku města zelení a květinami
V souladu s nutností udržitelnosti náměstí v souvislosti s dotací z ROP není možné provádět úpravy.
Ozelenění a květiny na náměstí by bylo možné pouze formou květin v květináčích.

4. Nedostatek kulturních akcí pro mládež
Požadavek předán předsedovi Kulturní komise a cestovního ruchu.
Navrhovaná opatření:                                        pozvat mládež na schůzi komise kultury a cest. ruchu.

5. Řešení znečištěného ovzduší (např. fotovoltaické panely)
Obsaženo v dokumentaci:                                 Strategický plán rozvoje města – B1.1. kvalita ovzduší.
Navrhovaná opatření:                                       podpora individuální výměny kotlů, poradenství
Plánovaný termín vyřešení problému:                Průběžně – dlouhodobý úkol.
Rozpočtová připravenost:                                 v rozpočtu města je jako každoročně stanovena částka na dotaci na výměnu kotlů za ekologické, splňující ČSN EN 303-5min. ve tř.3 nebo držitel certifikátu Ekologicky šetrný výrobek, příp. ekoznačky EU („květina“).
Zodpovědná osoba:                                          zaměstnanec města určený k vyřizování této agendy.
Metodický konzultant:                                       starosta.

6. zajistit další místa pro parkování.
Obsaženo v dokumentaci:                                 Strategický plán rozvoje města Mšena – A.3.4.
Navrhovaná opatření:                                       jednání starosty a radního pro bezpečnost ve spolupráci s policií a projektanty – při projektování rekonstrukcí komunikací počítat s parkovišti.
Plánovaný termín vyřešení problému:                 trvalý úkol.
Rozpočtová připravenost:                                  jednání – bez finanční náročnosti
                                                                       parkoviště – rozpočet města, příp. dotace.
Zodpovědná osoba:                                           starosta, radní pro bezpečnost ve městě.
Metodický konzultant:                                        policie ČR, projektant.

Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 12
ZM schvaluje přijetí dotace z MK ČR z programu Regenerace MPR a MPZ ve výši 400 tis. Kč a určuje použití této částky ve výši 200.000 Kč na rekonstrukci oken na kostele sv. Martina ve Mšeně, kde spoluúčast města bude činit 10% z celkové částky, tj. 41.000 Kč a druhou část dotace ve výši 200.000 Kč na rekonstrukci střechy na budově městského koupaliště.
Hlasování:
8 pro, 1 proti, 1 se zdržel.
Schváleno.

Usnesení č. 13
ZM schvaluje financování akce "Rekonstrukce ulice Na Skaličkách - II. etapa" z Fondu rozvoje a rezerv.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 14
ZM schvaluje předložený „Statut Fondu regenerace města Mšena“.
Hlasování:
9 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15
ZM schvaluje Dodatek č. 4 Dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Mšeno mezi městem Mšenem a obcí Stránka.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 16
ZM schvaluje prodloužení splatnosti půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce uzavřené mezi městem Mšenem a občanským sdružením „Přátelé ZUŠ Mšeno“ ve výši 158.200 Kč na výdaje projektu „Umělecké kovářství ve výuce výtvarného oboru ZUŠ Mšeno“ z původní splatnosti do 30.4.2014 na splatnost do 30.6.2014.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 17
ZM schvaluje vystoupení města Mšena z občanského sdružení Vyhlídky bez nároku na vypořádání členského podílu. ZM zároveň schvaluje vystoupení z územní působnosti MAS Vyhlídky, o.s..
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 18
ZM jmenuje komisi na rozdělení finančních podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím zabývajícím se dobrovolnou činností občanů ve složení:
Marie Štráchalová, Svatopluk Houserek, Jana Švecová, Jan Zabilanský, Alena Oupická.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 19
ZM volí paní Milenu Dvorščíkovou, bytem Mšeno, Sedlec 50 a Miluši Flíglovou Jizbovou, bytem Mšeno, Karlova 321 soudkyněmi přísedícími Okresního soudu v Mělníku.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 20
ZM schvaluje, že město Mšeno jakožto podílník v Kokořínském SOK s.r.o. nepodporuje v současné době záměr prodeje této společnosti.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.