Náměstí Míru v nociNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra NejedláKostel sv. Martina - Masarykova uliceMěstský znak na radnici

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 19 z 18.12.2013


Usnesení z veřejného zasedání č. 19
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 18.12.2013

Usnesení č. 1
ZM schvaluje směnnou smlouvu uzavřenou mezi městem Mšenem a paní Pavlou Boháčovou na směnu části p. p. č. 3362/1 v k. ú. Mšeno, která je ve vlastnictví města za část p. p. č. 812/33, část p. p. č. 1/1, část p. p. č. 3469 a část p. p. č. 1/2 všechny v k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví paní Pavly Boháčové. 
Cena byla stanovena dohodou ve výši 199 Kč/m2. Město Mšeno uhradí rozdíl o výměře 392 m2 , tj. 78.008 Kč, převodem na účet. Náklady spojené se směnou hradí město Mšeno.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Dostavila se pí Oupická.

Usnesení č. 2
ZM schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod p. p. č. 1574 v k. ú. Olešno do majetku města Mšena.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3
ZM schvaluje rozpočtové úpravy č. 8, 9., 10. a 11. rozpočtu města na r. 2013.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4
ZM pověřuje radu města operativním prováděním rozpočtových opatření tak, aby v rámci schváleného rozpočtu byly prováděny převody, navýšení a ponížení mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu, a to do výše maximálně 1 mil. Kč měsíčně s tím, že zastupitelstvo města vezme rozpočtové změny na vědomí vždy na nejbližším veřejném zasedání. Zastupitelé obdrží písemný návrh před schválením radou města ve stejném termínu jako členové rady města.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5
ZM pověřuje radu města k provedení a schválení případných rozpočtových opatření v oblasti příjmů a výdajů, které by se týkaly rozpočtu roku 2013 a nastaly v době od 19.12.2013 do 31.12.2013 podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a k předložení těchto schválených rozpočtových opatření na první veřejné zasedání ZM v roce 2014.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6
ZM schvaluje předložený rozpočet města Mšena na r. 2014 v celkové výši 38.020.963,52 Kč.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 7
ZM schvaluje Dodatek č. 2 Dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Mšeno mezi městem Mšenem a obcí Kadlín.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 8
ZM schvaluje Dodatek č. 3 Dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Mšeno mezi městem Mšenem a obcí Vrátno.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 9
ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města Mšena na roky 2014 – 2019.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 10
ZM souhlasí se začleněním města Mšena do územní působnosti místní akční skupiny LAG Podralsko,  pro období 2014 -2020.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 11
ZM schvaluje přijetí překlenovacího úvěru k profinancování akce "Rekonstrukce místních komunikací ve Mšeně" ve výši maximálně 7 mil. Kč se splatností do konce roku 2014 na překlenutí doby do konečného vyúčtování akce a zaslání finančních prostředků z ROP na účet města.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Omluvil se a odešel Ing. Fanta.

Usnesení č. 12
ZM schvaluje financování akce „Mšeno – ul. Nádražní – splašková kanalizace“ z FRR.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 13
ZM schvaluje financování stavby částí kanalizačních přípojek pro jednotlivé fyzické osoby – vlastníky objektů, které budou napojeny na nově budovanou kanalizaci v ul. Nádražní a Boleslavská na veřejných pozemcích města ze zdrojů města. Provedení přípojek k nemovitostem na pozemcích ve vlastnictví těchto fyzických osob zajistí vlastníci do jednoho roku od pravomocného kolaudačního rozhodnutí stavby na své náklady. Pokud nedodrží tento termín, zaplatí celý náklad, včetně přípojky na veřejné části.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 14
ZM zamítá žádost p. Jaromíra Kaulfuse o finanční vyrovnání za údajné způsobené škody na jeho nemovitosti při rekonstrukci ulice Na Skaličkách. Body 1, 3 a 5 ze žádosti budou vyřešeny na jaře při dokončení úpravy chodníku před dotčenou nemovitostí čp. 28 v souladu s uzavřenou smlouvou o právu provést stavbu.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 15
ZM souhlasí se zahájením prací na vložení vodárenského majetku města (část kanalizační sítě a ČOV) do majetku společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. za standardních podmínek této společnosti (90 % akcie, 10 % hotovost). ZM souhlasí se zahájením a přípravou realizace společné investiční akce města a VKM, a.s. "Mšeno - Sedlec, kanalizace" a zavazuje se uhradit nejméně 40 % hodnoty tohoto díla z prostředků města.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 16
ZM schvaluje Aktualizaci Programu regenerace MPZ Mšeno.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 3 zdrželi se.
Schváleno.

Usnesení č. 17
ZM schvaluje zřízení Fondu regenerace města Mšena v intencích Programu regenerace MPZ Mšeno. Z fondu budou poskytovány příspěvky na záchranu a obnovu architektonicky nejhodnotnějších staveb na území města. ZM pověřuje starostu předložením Statutu Fondu regenerace města Mšena na příští zasedání ZM. ZM zároveň revokuje usnesení č. 9 ze dne 25.3.2013.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 18
ZM schvaluje výsledek hospodaření Svazku obcí Máchův kraj a závěrečný účet svazku za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Máchův kraj za rok 2012, v které se konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky § 10 odst. 3 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb. a nebyla zjištěna rizika § 10 odst. 4 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb..
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 19
ZM schvaluje rozpočet Svazku obcí Máchův kraj na r. 2014.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Omluvil se a odešel p. Kočí.

Usnesení č. 20
ZM schvaluje poskytnutí finanční půjčky Občanskému sdružení Přátelé ZUŠ Mšeno na financování projektu „Rozvoj tradičních řemesel – Umělecké kovářství ve výuce výtvarného oboru ZUŠ Mšeno“, který byl schválen v Programu rozvoje venkova ČR pod registračním č. 13/018/41200/094/000627 a bude zpětně proplácen z Fondů EU. Půjčka se poskytuje na dobu do 30.4.2014 ve výši 158.200 Kč a bude vyplacena z FRR města.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 21
ZM schvaluje prodloužení termínu vrácení půjčky ve výši 87.300 Kč poskytnuté Českému svazu včelařů, ZO Mšeno na financování projektu „Rozšíření možností aktivit včelařského kroužku mládeže při ZO ČSV Mšeno“ do 15.04.2014.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 22
ZM schvaluje na základě doporučení rady města přejmenování části ul. Na Tržišti, a to od křižovatky Mělnické ul. od čp. 461 až po křižovatku s ulicí Jateckou, na p. p. č. 3362/1 v k. ú. Mšeno z důvodu zlepšení orientace ve městě, na název „Stránecká“.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 23
ZM schvaluje finanční dar starostovi města Ing. Martinu Machovi ve výši 3 měsíčních odměn stanovených dle NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 2 zdrželi se.
Schváleno.