Busta T.G.M. v parku před školouVěž kostela sv. MartinaSedlecPohled na Mšeno od severu

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 17 z 27.05.2013


Usnesení z veřejného zasedání č. 17
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 27.05.2013

Usnesení č. 1
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a.s. na prodej st. p. č. 572 o výměře 7 m2 v k. ú. Mšeno za cenu 10.000 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
Schváleno.

Usnesení č. 2
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 416/1 v k. ú. Sedlec u Mšena, na které je postavena trafostanice ČEZ.
Hlasování:
Schváleno.

Usnesení č. 3
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a p. Jaroslavem Havlíčkem na koupi p. p. č. 1668 o výměře 1252 m2 a p. p. č. 1670 o výměře 259 m2, obě v k. ú. Mšeno, za nabídnutou cenu 40 Kč/m2, celková cena 60.440 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí město Mšeno.
Hlasování:
Schváleno.

Usnesení č. 4
ZM pověřuje Stavební a pozemkový výbor ZM inventarizací staveb v extravilánu katastru Mšeno ve spolupráci se stavebním úřadem a starostou a porovnáním se stavem v katastru nemovitostí v termínu do konce roku 2013.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5
ZM schvaluje účetní závěrku účetnictví města Mšena za rok 2012 (rozvahu,výkaz zisku a ztráty a přílohu).
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6
ZM schvaluje inventarizaci majetku města Mšena za r. 2012 včetně inventarizační zprávy za rok 2012.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 7
ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2012 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
- rada města bude jmenovat inventarizační komisi nejpozději do 31.12.2013,
- chybně evidované daňové nedoplatky byly již opraveny ve výkazu Příloha k 31.3.2013.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 8
ZM schvaluje rozpočtovou úpravu č. 3 rozpočtu města na r. 2013.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 9
ZM schvaluje záměr vkladu majetku města – kanalizační infrastruktury do majetku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. za podmínek obvyklých v této společnosti a za podmínky spolufinancování investiční akce "Sedlec - kanalizace" polovičním dílem společností VKM, a.s..
Hlasování:
Schváleno.

Usnesení č. 10
ZM schvaluje přijetí dotace poskytnuté Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce místních komunikací ve Mšeně“, reg. č. CZ 1.12/1.1.00/68.01574 ve výši 9.159.963,52 Kč a uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy na tuto dotaci. ZM schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 3.474.468,93 Kč jako spolufinancování projektu a financování z FRR města Mšena.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 11
ZM přerušuje jednání o Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města na obnovu nemovitostí v chráněných zónách na území města Mšena. O věci se bude jednat na příštím veřejném zasedání.
Hlasování:
Schváleno.

Usnesení č. 12
ZM schvaluje prodloužení termínu vrácení půjčky města Mšena Kokořínskému SOK s.r.o. ve výši 150.000 Kč do 30.06.2014.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 13
ZM schvaluje bezúročnou půjčku ve výši 87.300 Kč na výdaje spojené s již schválenou dotací z PRV na projekt „Rozšíření možností aktivit včelařského kroužku mládeže při ZO ČSV Mšeno“ Českému svazu včelařů, o. s., ZO Mšeno. Návratnost se stanovuje do 31.12.2013.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 14
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje obec. záv. vyhláška města Mšena č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.