Náměstí Míru ve MšeněVítejte ve MšeněSedlecSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnou

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 16 z 25.03.2013


Usnesení z veřejného zasedání č. 16
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 25.03.2013

Usnesení č. 1
ZM revokuje usnesení č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 20.06.2012 a schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem jako kupujícím a Ing. Ludvíkem Kovácsem jako prodávajícím na koupi p. p. č. 432/10 v k. ú. Mšeno o výměře 70 m2 za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s koupí hradí kupující.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem jako kupujícím, Věrou Hálkovou a Evou Rusňákovou jako prodávajícími na koupi p. p. č. 416/2 o celkové výměře 183 m2 v k. ú. Sedlec u Mšena za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s koupí hradí kupující.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem jako prodávajícím a paní Ludmilou Marešovou, zastoupenou na základě plné moci p. Ludvíkem Marešem jako kupujícím na prodej části p. p. č. 3345/1 v k. ú. Mšeno, GP č. 593-515/2006 nově vzniklé p. p. č. 3345/4 o výměře 50 m2 za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s koupí hradí kupující.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem jako prodávajícím a Bedřichem Váchou jako kupujícím na prodej části p. p. č. 3341/22 v k. ú. Mšeno, GP č. 779-128/2013 nově vzniklé p. p. č. 3341/39 o výměře 16 m2 za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem jako kupujícím a Lukášem Hanauerem jako prodávajícím na koupi části p. p. č. 812/16 v k. ú. Mšeno, GP č. 778-153/2013 nově vzniklé p. p. č. 812/32 o výměře 68 m2 v k. ú. Mšeno za cenu 13.600 Kč. Náklady spojené s koupí hradí kupující.
Hlasování:
Schváleno.

Usnesení č. 6
ZM schvaluje prodej st. p. č. 572 v k. ú. Mšeno o výměře 7 m2.
Hlasování:
Schváleno.

Usnesení č. 7
ZM Mšena schvaluje rozpočtové úpravy č. 1 a č. 2 rozpočtu na rok 2013.
ZM bere na vědomí rozpočtovou úpravu č. 12 rozpočtu na rok 2012 schválenou radou města usnesením č. 1 ze schůze RM č. 52 ze dne 23.01.2013 na základě pověření  zastupitelstva města z veřejného zasedání ze dne 19.12.2012.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 8
ZM projednalo a schvaluje Zprávu z veřejného setkání „Desatero problémů města Mšena 2012“.
1. Parkování ve městě
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena.
Navrhovaná opatření: jednání starosty a radního pro bezpečnost ve městě s policií a projektanty – při projektování rekonstrukcí komunikací počítat s parkovišti.
Plánovaný termín vyřešení problému: trvalý úkol.
Rozpočtová připravenost: jednání – bez finanční náročnosti
parkoviště – rozpočet města, příp. dotace.
Zodpovědná osoba: starosta, radní pro bezpečnost ve městě.
Metodický konzultant: policie ČR, projektant.
2. Venkovní hřiště pro starší děti            
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města, bude vypracován projekt.
Navrhovaná opatření: v rozpočtu města je počítáno s nákupem několika hracích prvků k ZŠ na hřiště za školou.
Plánovaný termín vyřešení problému: 2013, případně 2014.
Rozpočtová připravenost: zařazeno do rozpočtu města na r. 2013, příp. 2014.
Zodpovědná osoba: pracovník, který má na starost majetek města.
Metodický konzultant: starosta.
3. Nevyhovující prostory zdravotního střediska
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města, vypracovává se projektová dokumentaci, vnitřní rekonstrukci domu čp. 31, kam bude ZS přemístěno.
Navrhovaná opatření: jednání s investorem o vnitřních úpravách, uskutečnění výběrového řízení na vnější úpravy, zateplení (dotace z OPŽP).
Plánovaný termín vyřešení problému: r. 2013, 2014.
Rozpočtová připravenost: spoluúčast města na zateplení – počítáno v rozpočtu (FRR).
Zodpovědná osoba: starosta.
Metodický konzultant: investor do vnitřních úprav.
4. Zápach ze skládky TKO
Obsaženo v dokumentaci: v dokumentaci skládky, kde je stanovena četnost a množství při překrývání uskladněného odpadu.
Navrhovaná opatření: důsledné kontroly dodržování provozního řádu na místě skládky TKO Mšeno.
Plánovaný termín vyřešení problému: rekultivace zahájena v r. 2013.
Rozpočtová připravenost: bez finanční náročnosti pro město.
Zodpovědná osoba: pracovník životního prostředí MěÚ Mšeno.
Metodický konzultant: starosta.
5. Zvýšení ubytovací kapacity pro cestovní ruch
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena.
Navrhovaná opatření: 
- zavedení motivačního systému (např. příspěvek města podnikatelům v ubytovacích službách)
- výstavba městské ubytovny.
Plánovaný  termín vyřešení problému: dlouhodobý úkol.
Rozpočtová připravenost: neurčeno.
Zodpovědná osoba: starosta.
Metodický konzultant:                                   
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 9
ZM pověřuje pozemkový a stavební výbor projednáním návrhu „Zásad pro poskytování dotací/půjček z rozpočtu města na obnovu nemovitostí v MPZ Mšeno a na území města v CHKO Kokořínsko“. Občané mohou podávat připomínky předsedovi výboru p. Milanu Kolocovi, nebo do podatelny MěÚ Mšeno. Pozemkový a stavební výbor předloží doplněný připomínkovaný návrh „Zásad“ do konce května a tento návrh bude projednán na příštím veřejném zasedání zastupitelstva města.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 10
ZM ukládá starostovi, aby projednal s firmou, která projektuje rekonstrukci Mělnické ulice, možnost vybudování chodníku v této ulici v úseku nad a pod prodejnou stavebnin.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 11
ZM schvaluje studii Mělnické ulice na rekonstrukci veřejných prostranství, regeneraci zeleně a mobiliáře s těmito připomínkami:
a) lavička před domem čp. 251 bude přemístěna do sousedící zeleně
b) starosta projedná s projektanty a architektem doplnění chodníčku před domem čp. 251 v souběhu s pojížděnou plochou a sjednocení vjezdu z materiálu shodného s chodníkem
c) pomník Fr. Palackého nebude přemisťován
d) o možném umístění artefaktu rozhodne zastupitelstvo města později
e) ZM žádá architektonický tým o vytvoření další varianty uspořádání celého prostoru před domem čp. 241
g) zastupitelstvo ukládá pozemkovému a stavebnímu výboru posoudit stav schodišť a zeleně ve svahu v horní části Mělnické ulice a podat doporučení na příštím zasedání zastupitelstva města.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 12
ZM schvaluje financování akce „Snížení energetické náročnosti ZUŠ Mšeno a rekonstrukci interiéru ZUŠ Mšeno“ z Fondu rozvoje a rezerv města Mšena.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 13
ZM schvaluje přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR z programu regenerace MPR a MPZ ve výši 200.000 Kč a určuje použití této celé částky na opravu střechy kostela sv. Martina ve Mšeně. Rozpočet vybrané firmy na dokončení rekonstrukce střechy v r. 2013 činí 335.817 Kč a spoluúčast církve 33.582 Kč. ZM schvaluje spoluúčast města ve výši 102.235 Kč.
Hlasování:
Schváleno.

Usnesení č. 14
ZM schvaluje demolici domu čp. 308 v Mělnické ulici a zároveň schvaluje vypracování urbanistické studie na využití území v této oblasti.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 15
ZM schvaluje pořízení 40ks bílých zahradních židlí na koupaliště ve Mšeně (repliky původního vybavení) v celkové hodnotě 130.000 Kč a financování z rozpočtové rezervy – par. 5409.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 16
ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2012.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 17
ZM jmenuje komisi pro posouzení grantových žádostí z grantového systému města Mšena na rok 2013 ve složení: Jiří Guttenberg, Ing. Jaromír Flígl, Ing. Martin Mach, Jana Švecová, Svatopluk Houserek.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.