Vítejte ve MšeněMěstské lázně po sezóněSkalní kaplička v Boudecké rokliSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

O desateru problémů


Fórum zdravého města MšenaFórum Zdravého města Mšena přilákalo občany k diskuzi

Ve středu 7. listopadu se v zasedacím sále MěÚ Mšeno sešlo fórum Zdravého města Mšena. Setkání zahájil Ing. Martin Mach, starosta města Mšena. Přivítal všechny přítomné občany, zastupitele, zástupce Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen NSZM) Ing. Petra Švece, ředitele NSZM a pana Mgr. Petra Hermanna, předsedu NSZM. Před jednáním Fóra vystoupila Jana Podpěrová, žákyně pěveckého oddělení ZUŠ Mšeno pod vedením PhDr. Josefa Šebesty, Ph.D., vedoucího hudebního oboru.

Prezentace – řešení problémů loňského desatera
Vzhledem k tomu, že již v roce 2011 proběhl první ročník Desatera, bylo třeba seznámit přítomné občany s tím, jak se řešily loňské problémy ověřené anketou. Desatero 2011 řešilo tyto okruhy: Činnost památkové péče; Zvýšené exhalace z lokálních topenišť; Snížení zápachu ze skládky TKO; Revitalizace Boleslavské ulice; Obchvat města, zákaz průjezdu kamionů městem.

Co se udělalo pro řešení vybraných problémů?
Byl prostudován Strategický plán rozvoje města Mšena. S výsledky fóra byli seznámeni zastupitelé města. Zastupitelé přijali výsledky fóra usnesením z veřejného zasedání č. 11 Zastupitelstva města Mšena ze dne 29. 2. 2012.

Jak se problémy řešily?
Činnost památkové péče
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena. Navrhovaná opatření: jednání pana starosty s dotčenými orgány, Ministerstvem kultury ČR, případně zvážit zavést do rozpočtu příspěvek města na opravy domů v památkové zóně - zastupitelstvo města zapracovalo zřízení kompenzačního fondu do Akčního plánu. Plánovaný termín vyřešení problému: trvalý úkol. Zodpovědná osoba: starosta.

Zvýšené exhalace z lokálních topenišť
Obsaženo v dokumentaci: dokument rady města „Příspěvek města na modernizaci topného systému budov na území města Mšena“. Celkově schváleno 12 žádostí (2008 – 2 žádosti, 2009 – 1, 2010 – 6, 2011 – 2 žádosti, 2012 – 1. Celkem vyplaceno 190 tis. Kč. Rozdíl ve výkonu – původně 338 kW/nově 285,7 kW = snížení emisí.
Navrhovaná opatření: v rozpočtu města zaveden „Příspěvek na modernizaci topného systému budov na území města Mšena“ – případně zvýšit rozpočtovou částku, informovat občany o možnosti využít příspěvku poskytovaného městem. Snížit exhalace z kotelny ZŠ Mšeno. Plánovaný termín vyřešení problému: úkol průběžný, zvýšení příspěvku závisí na rozpočtu města. Zodpovědná osoba: pracovník životního prostředí.
Přijat nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší s účinností od 1. 9. 2012. Nová povinnost pro provozovatele stacionárního zdroje (tedy i fyzické osoby) – § 17 odst. 1 písm. g) a h). Provozovat spalovací stacionární zdroj v souladu s požadavky na minimální emise a od 1. 1. 2017 povinně provádět 1x za 2 roky revize kotlů na tuhá paliva (více MŠENSKÉ NOVINY 9/2012).

Snížení zápachu ze skládky TKO
Navrhovaná opatření: důsledné kontroly dodržování provozního řádu přímo na místě na skládce TKO Mšeno. Od ledna do října 2012 byly provedeny 3 kontroly. Plánovaný termín vyřešení problému: zahájení rekultivace v roce 2012 – I. a II. etapa. Celkové ukončení rekultivace cca do pěti let. Zodpovědná osoba: pracovník životního prostředí.

Revitalizace Boleslavské ulice
Obsaženo v dokumentaci: projektová dokumentace, Strategický plán rozvoje města Mšena. Navrhovaná opatření: spolupracovat s krajem, informovat občany, kterých se revitalizace této ulice týká. Roznáška letáků o plánované úpravě ulice, projednáno na veřejném zasedání zastupitelstva. Plánovaný termín vyřešení problému: r. 2012, 2013. Zodpovědná osoba: starosta.

Obchvat města, zákaz průjezdu kamionů městem
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena, Územní plán města Mšena. Navrhovaná opatření: jednání starosty s ústředními orgány veřejné správy, jednání starosty a zastupitelů s poslanci za volební obvod. Průjezd kamionů městem nelze zakázat  - hlavní průtah ve vlastnictví kraje. Plánovaný termín vyřešení problému: trvalý úkol. Zodpovědná osoba: starosta.
Pan starosta předvedl prezentaci nově rekonstruované kotelny v Základní škole Mšeno – ukázka schématu kotelny na počítači (proces přísunu paliva, jeho promíchávání, spalování, teploty v různých místech systému, grafy).

Úvod k akci
Ing. Petr Švec, ředitel NSZM stručně seznámil občany s tím, co obnáší agenda NSZM. Vysvětlil postup sestavování „10 problémů“ a představil občanům okruh oblastí, u kterých bude probíhat diskuze, jejímž výsledkem bude výběr dvou nejdůležitějších problémů daného tématu.

Seznam oblastí:
A. Zdravotnictví a sociální služby; B. Životní prostředí; C. Volný čas, sport, kultura, vzdělávání a osvěta; D. Zemědělství a venkov (péče o krajinu); E. Úřad a občan; Stůl mládeže.

Diskuse u stolů         
Pro každou oblast byla vyčleněna jedna pracovní skupina – „hnízdo“ (stůl a osm židlí). Celkem bylo vytvořeno šest pracovních skupin, kde se vždy k danému tématu vytvořila skupinka osob (přítomní si vybrali téma, o které mají největší zájem), v rámci které probíhala týmová práce. Výsledkem týmové práce bylo sestavení seznamu problémů na dané téma a vybrání dvou dle názoru skupiny nejzávažnějších problémů.  

Prezentace navržených problémů
Po ukončení diskuse každá oblast prezentovala své dva problémy, o kterých se dále diskutovalo v plénu. Jakmile nastala shoda nad navrženým problémem za oblast, zapisovatelka zapsala tyto problémy na hlasovací arch. Velkým přínosem byla prezentace problémů očima mládeže. Mládež ukázala svůj zájem o dění ve městě a mnohé z přítomných mile překvapila. Poté, co byly prezentovány všechny oblasti, byly vytvořeny dva hlasovací archy.

Hlasování o navržených problémech
Při vstupu do zasedacího sálu MěÚ Mšeno, u prezence, obdržel každý občan tři hlasovací lepítka, lístek na tombolu a dotazník na celkové zhodnocení akce. Tři hlasovací lepítka občané využili při hlasování. Každý občan libovolně rozděloval své hlasy na hlasovací archy.

Závěr
Během sčítání hlasů z hlasovacích archů probíhala tombola. Ceny do tomboly věnovalo město Mšeno a Sladovna Mšeno. Občané měli prostor pro vyplnění a odevzdání hodnotících dotazníků. Po ukončení tomboly byli občané seznámeni s výsledkem hlasování.

Nejzávažnější problémy města Mšena
1. Parkování ve městě – 27 hlasů, 2. Volnočasové centrum, klubovna pro mládež – 21, 3. Nevyhovující prostory zdravotního střediska – 17, 4. Venkovní hřiště pro starší děti – 14, 5. Zápach ze skládky TKO – 12, 6. – 8. Spravedlivé rozdělování státních dotací pro sociální služby –7, Neefektivní nakládání s prostředky rozpočtu – 7, Zvýšení ubytovací kapacity pro cestovní ruch – 7, 9. Výsadba alejí v součinnosti se sousedními vlastníky – 6, 10. Přístup na sportoviště o víkendu – 5, 11. Zvýšené exhalace z lokálních topenišť (informovanost občanů) – 4, 12. Řešení černých skládek – 0, 13. Nedostatek financí do sportu – 0.

Zhodnocení fóra občany
Každý občan u prezence obdržel dotazník na celkové zhodnocení Fóra Zdravého města Mšena – Desatero problémů města Mšena, kterého se zúčastnilo 45 občanů, z toho 31 občanů odevzdalo hodnotící dotazník. Některé dotazníky byly vyplněny v celém rozsahu, některé pouze částečně. Na základě odevzdaných dotazníků vyšlo následující pořadí (čísla znamenají počet hlasů v hodnocení známkami 1 – 2 – 3 – 4 – 5 jako ve škole:
Obsah a rozsah programu 15 – 9 – 4 – 1 – 0; Srozumitelnost 20 – 9 – 1 – 0 – 0; Moderování 20 – 8 – 2 – 0 – 0; Příležitost pro aktivní účast 20 – 7 – 3 – 0 – 0; Užitečnost 14 – 9 – 3 – 2 – 1; Zajímavost 11 – 2 – 5 – 0 – 0; Atmosféra akce 17 – 7 – 6 – 0 – 0; Celkové hodnocení setkání 11 – 11 – 4 – 1 – 0.
Hodnocení spokojenosti (+): stůl mládeže; účast mladých lidí a jejich milá prezentační úroveň; rozsah informovanosti; atmosféra; organizace a vedení akce; občerstvení; existence této akce; mluvilo se o ZŠ; prezentace kotle v ZŠ; moderování Ing. Švece; velká spolupráce a rozšířená debata.
Doporučení k vylepšení (–): kratší umělecká vložka; zkrácení prezentace města; vynechání tomboly; kratší počáteční projev; dát více prostoru pro prezentaci NSZM; vytvořit stůl pro seniory; více času na jednotlivé kroky; více diskuze; informovanost; moderování Ing. Švece.
Děkujeme občanům, kteří vyplněné dotazníky odevzdali. Jejich hodnocení spokojenosti a doporučení k vylepšení setkání bude pro MA 21 přínosem pro konání fóra v příštím roce.
V závěru pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a výbornou spolupráci. Podle prezenčních listin se Fóra Zdravého města Mšena zúčastnilo 45 občanů.