SkramoušPamátník mistra Jana Husa, foto: Petra NejedláMěstské lázně - koupalištěSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Kamery ano, či ne?


Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena konaného dne 24. 9. 2012

Přítomni: Ing. Martin Mach, Marie Štráchalová, Mgr. Marcela Prieložná, Mgr. Hana Nečasová, Mgr. Jiřina Trunková, Ing. Jiří Fanta, Jana Švecová, Jan Zabilanský, Alena Oupická, Svatopluk Houserek, Milan Koloc, Jiří Guttenberg, Jan Rašovec, Ing. Jaromír Flígl. Omluven: Václav Kočí. Zapisovatelka: Jiřina Maksimová. Ověřovatelé zápisu: Jana Švecová, Svatopluk Houserek. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, který byl jednomyslně schválen.

Pozemky
Prodej části pozemku p. L. Fantové.
Usnesení č. 1: ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a p. L. Fantovou na prodej p. p. č. 3449/2 o výměře 11 m2 v k. ú. Mšeno za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0 – schváleno jednomyslně.

Prodej pozemku p. Václavu Kočímu: STAROSTA – navrhuje prodat za cenu 100 Kč/m2; RAŠOVEC – navrhuje cenu nižší, vzhledem k tomu, že pozemek není ve Mšeně, ale na Hradsku. Navrhuje 80 Kč/m2. Návrh na usnesení: ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a p. Václavem Kočím na prodej parcel za cenu 80 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: pro 2 – Rašovec, Zabilanský, proti 9 – Mach, Štráchalová, Prieložná, Nečasová, Trunková, Oupická, Houserek, Koloc, Guttenberg, zdrželi se 3 – Fanta, Švecová, Flígl. Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 2: ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a p. Václavem Kočím na prodej parcel v zjednodušené evidenci č. 621/1 o výměře 185 m2 a 621/2 o výměře 92 m2 v k. ú. Sedlec u Mšena za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: pro 12 – Mach, Štráchalová, Prieložná, Nečasová, Trunková, Oupická, Houserek, Koloc, Guttenberg, Fanta, Švecová, Flígl, proti 2 – Rašovec, Zabilanský, schváleno.

Prodej parcely v k. ú. Olešno manželům Honzíkovým: STAROSTA – navrhuje prodat za cenu 100 Kč/m2.P. Rašovec navrhuje cenu 80 Kč/m2. Návrh na usneseni: ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a manžely Honzíkovými na prodejpozemku za cenu 80 Kč/m2. Hlasování: pro 3 – Rašovec, Švecová, Zabilanský, proti 9 – Mach, Štráchalová, Flígl, Trunková, Oupická, Houserek, Koloc, Guttenberg, Fanta, zdrželi se 2 – Nečasová, Prieložná. Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 3: ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a manžely Honzíkovými na prodej p. p. č. 1545/7 o výměře 167 m2 v k. ú. Olešno za cenu 100,- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: pro 10 - Mach, Štráchalová, Flígl, Trunková, Oupická, Houserek, Koloc, Guttenberg, Fanta, Nečasová, proti 0, zdrželi se 4 - Rašovec, Švecová, Zabilanský, Prieložná – schváleno.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypsal výběrové řízení na prodej některých pozemků na území města Mšena. STAROSTA – předal materiály pro eventuální účast ve výběrovém řízení pozemkovému a stavebnímu výboru k vyjádření. V 17,30 h se z dalšího jednání omluvil Ing. Jiří Fanta.

Úpravy rozpočtu města na rok 2012
Usnesení č. 4: ZM schvaluje předložené rozpočtové úpravy č. 5, 6, 7, 8 rozpočtu města na rok 2012. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Bezpečnost ve městě
STAROSTA – předložil návrh veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Koleč a městem Mšenem k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii. Jedná se o zajištění veřejného pořádku ve Mšeně pomocí Obecní policie Koleč. Tato by dohlížela na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích na území města Mšena (kontrolní měření rychlosti, parkování apod.) a to v rozsahu minimálně 10 hodin měsíčně. Dále by v rozsahu maximálně 10 hodin měsíčně dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města, odhalovala a projednávala přestupky a jiné delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, a dohlížela by na dodržování veřejného pořádku ve městě.

HOUSEREK – sděluje, že průběžně probíhají jednání se státní policií, jejímž stálým úkolem by měla být kontrola parkování ve městě, zvláště v letních měsících. Vzhledem k tomu, že státní policie z důvodu dalších úkolů toto kontroluje nedostatečně, bylo zahájeno jednání s obcí Koleč, která svoji obecní policii pronajímá jiným obcím; PRIELOŽNÁ – se smlouvou nesouhlasí jednak z důvodů ekonomických, je to ztráta cca 200 tis. Kč z rozpočtu města. Situace v dodržování veřejného pořádku ve městě se v poslední době nijak nezhoršila. Zhoršila se dopravní situace snížením počtu parkovacích míst. Při revitalizaci nebyla vytvořena žádná náhrada. Pro dodržování veřejného pořádku a dopravních předpisů je důležitá prevence. Pomocí nátlaku prevence nefunguje.

STAROSTA – peníze vynaložené na bezpečnost nejsou ztracené peníze. Co se týče parkovacích míst, je jich v okolí náměstí dostatek, jen je řidiči nevyužívají. Trvalé potíže – parkování na chodnících, v ulici Boleslavské, Karlově apod.; FLÍGL – domnívá se, že ve Mšeně není problém v rychlosti. Navíc u školy bude semafor, který řidiče zastaví, pokud překročí rychlost. Problém s parkováním je před cukrárnou ve Mšeně, na konci náměstí v ul. Boleslavské a v Karlově ulici. V létě je problém s parkováním u koupaliště, toto se bude řešit samostatně. Špatné parkování by měla ze zákona řešit státní policie. Navrhuje schválení smlouvy odložit s tím, že o situaci ve Mšeně a o dnešním jednání bude písemně informován velitel státní policie.

GUTTENBERG – vidí tento problém jako ideální téma pro veřejné projednání s občany. Navrhuje odložit schvalování smlouvy s obcí Koleč; NEČASOVÁ – navrhuje pověřit p. Flígla jednáním se státní policií; KAULFUS – řešení parkování mělo předcházet revitalizaci. Je nutno vyřešit náhradní parkování. Navrhuje odstranit značku zákaz vjezdu na náměstí u parku při odbočování vlevo; STAROSTA – odstranění značky není možné, byla odsouhlasena v projektové dokumentaci a je důležitá pro zatáčení a průjezd autobusů; OUPICKÁ – navrhuje, aby beseda s občany byla uskutečněna až po zkušenosti s obecní policií; STAROSTA dává návrh na hlasování – odložit schválení smlouvy s obcí Koleč a pověřit radu města jednáním se státní policií; HOUSEREK – upozorňuje, že není jisté, že Koleč bude mít volné kapacity, až se město na všem dohodne.

Usnesení č. 5: ZM odkládá projednání veřejnoprávní smlouvy s obcí Koleč do příštího zasedání zastupitelstva. Pověřuje RM interním jednáním s okresním ředitelstvím Policie ČR o možném zlepšení výkonu policie na území města. Zároveň pověřuje RM uspořádáním ankety na téma bezpečnost ve městě. Hlasování: pro 12 – Mach, Štráchalová, Prieložná, Nečasová, Trunková, Flígl, Houserek, Koloc,  Rašovec, Zabilanský, Švecová, Prieložná, proti 1 – Oupická, zdržel se 0 – schváleno.

STAROSTA – navrhuje zřízení kamerového systému ve městě pro větší bezpečnost a ochranu majetku. Město by v případě umístění kamer na veřejném prostranství bylo v roli majitele a technického správce kamerového systému. K obrazovým záznamům by nemělo přístup. Zpracování záznamů může provádět pouze Policie ČR nebo obecní policie; FLÍGL – je třeba udělat průzkum, kolik by zřízení kamerového systému ve skutečnosti stálo. Navrhuje spojit i toto téma s anketou občanů na téma bezpečnost; STAROSTA – provedl průzkum a systém se dá pořídit za minimální cenu 50 tis. Kč; PRIELOŽNÁ – navrhuje vypsat výběrové řízení; STAROSTA – záleží na tom, jaký rozsah by město požadovalo. Pokud by byla zakázka malého rozsahu, nepodléhá výběrovému řízení. Bylo by pouze vyzváno několik dodavatelů; FLÍGL – má obavy, že ze Mšena se stane „policejní stát“; BOHÁČ – zavedením kamerového systému už nebude Mšeno jako bývalo, pan Flígl měl pravdu, lidem se do Mšena nebude chtít jezdit; NEČASOVÁ – navrhuje pověřit RM zpracováním technické dokumentace včetně cenové kalkulace na kamerový systém města.

Návrh usnesení č. 6:
ZM pověřuje RM přípravou technické a projektové dokumentace včetně cenové kalkulace kamerového systému města. Hlasování: pro 12 – Štráchalová,  Prieložná, Nečasová, Trunková, Flígl, Houserek, Koloc, Rašovec, Zabilanský, Švecová, Prieložná, proti 0, zdržel se 1 – Mach, schváleno.

Přijetí překlenovacího úvěru
Pro zajištění rozpracovaných akcí města je potřeba požádat banku o překlenovací úvěr do doby, než město obdrží finanční prostředky z dotací. Jedná se o akce „Revitalizace historického jádra města, Snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno a Rekonstrukce ulice Na Skaličkách“. Předpokládaná výše úvěru je 10 mil. Kč. Nejvýhodnější nabídku pro přijetí provozního překlenovacího úvěru podala Komerční banka, a.s., když úroková sazba je 1,65 % p. a.; GUTTENBERG – úrok je velmi nízký, doporučuje přijetí, ŠTRÁCHALOVÁ – dotaz, zda tuto nabídku od KB dostalo město až poté, co přešlo k jiné bance; STAROSTA – ano.

Usnesení č. 7: ZM schvaluje přijetí provozního překlenovacího úvěru ve výši 10 mil. Kč od Komerční banky, a. s. na financování akcí „Revitalizace historického jádra města“, „Snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno“ a „Rekonstrukce ulice Na Skaličkách“. Úvěrový rámec se zřizuje do konce ledna r. 2013. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty
Cesta v Brusné – akce se připravuje, dnes přišla nabídka na zpracování studie. Je zřejmé, že po geodetickém zaměření cesty, bude muset dojít pravděpodobně k vypořádání vlastnických vztahů.

Obnova vodovodního řadu a šachty v Olešně – akce se připravuje.

Rekonstrukce ul. Na Skaličkách – tato akce je ve skluzu. Stavbu zdržel jednak archeologický průzkum, poté se objevily problémy s podložím, musela být provedena jeho výměna. Posléze byl zjištěn nedostatek v projektové dokumentaci, když tato neobsahovala klíčový výkres, a to podélný řez ulicí. Stavba proto musela být zastavena a bylo zadáno vypracování podélného řezu komunikací, na který navážou další výkresy schodišť, zdí, vjezdů apod. V 18,56 h se z dalšího jednání omluvil Milan Koloc.

Revitalizace náměstí – všechny vady byly odstraněny. Zítra proběhne kontrola z ROPu. Věříme, že kontrola proběhne dobře.

Snížení energetické náročnosti ZŠ – finišujeme, zásadní problémy nebyly. Stavební firma dnes odevzdala dílo. Nyní očekáváme spuštění kotelny, které proběhne příští týden. Stavba je proplácena průběžně. U ZŠ je plánováno provést stání pro osobní automobily pro zaměstnance školy a nájemníky bytů.

Rekonstrukce sítě NN na Hradsku byla provedena, zároveň bylo provedeno veřejné osvětlení.

Rekonstrukce ul. Boleslavské – krajem byla městu doručena zadávací dokumentace k novému výběrovému řízení, kterou rada města schválila. Je předpoklad, že přes zimu proběhne výběr zhotovitele na tuto stavbu.

Dostavba a rozšíření kanalizace v ul. Boleslavská – akce je připravena, bude se provádět souběžně se stavbou Rekonstrukce ul. Boleslavské.

Kanalizace Sedlec a přivaděč do Mšena – na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a je podaná žádost o dotaci na OPŽP, která je nyní vyhodnocována.

STAROSTA – informuje o vyhlášení výzvy pro předkládání projektů do Regionálního operačního programu, prioritní osa – doprava. Jedná se o projekty výstavby nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální síť. U nás by se jednalo o ulice Zahradní (u zdravotního střediska), Hlovecká, Nádražní, U školy a před školou. V 19:11 h se na jednání ZM vrátil Ing. Jiří Fanta. STAROSTA – navrhuje zadat vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci těchto místních komunikací.

Usnesení č. 8: ZM schvaluje změnu usnesení č. 13 ze dne 29. 2. 2012 a schvaluje zahájení projektových prací na obnově místních komunikací zvláštního významu – ul. Zahradní (u zdravotního střediska), Hlovecká, Nádražní, U školy a před základní školou. Hlasování: pro 12 – Mach, Štráchalová, Oupická, Nečasová, Trunková, Flígl, Houserek, Rašovec, Zabilanský, Švecová, Fanta, Guttenberg, proti  0, zdržel se 1 – Prieložná, schváleno.

MŽP a SFŽP vyhlásil dotaci v prioritní ose 6 Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny. Mšeno by mohlo tohoto titulu využít pro obnovu zaniklé cesty z Kačiny ke Mšenu. Tato cesta ústí u křížku na konci Mšena směrem k Romanovu. Cesta je zahrnuta i v územním plánu města. Jednalo by se o alejovou výsadbu a úpravu cesty pro pěší a cyklisty. STAROSTA –  navrhuje zadat vypracování projektu; FLÍGL – připomíná, aby se projektanti řídili územním plánem, aby se tyto cesty osazovaly po jedné straně; ŠTRÁCHALOVÁ – dotaz, zda bude v projektu pamatováno na zpevněné přejezdy pro zemědělce; STAROSTA – ano.

Usnesení č. 9: ZM schvaluje zahájení projektových prací na obnovení polní cesty z Kačiny do Mšena a souhlasí s podáním žádosti do OPŽP, osy 6. Hlasování: pro 11 – Mach, Nečasová, Trunková, Flígl, Houserek, Rašovec, Zabilanský, Švecová, Fanta, Guttenberg, Oupická, proti 2 – Štráchalová, Prieložná, zdrželo se 0, schváleno.

Sociální podnik – z operačního programu LZZ a Integrovaného operačního programu IOP je možno získat finanční podporu. Oprávněným žadatelem o podporu je mimo jiné podnikatelská právnická osoba (s. r. o., družstvo, v. o. s.). Za úvahu stojí, zda by město nemělo připravit projekt sociálního podniku technických služeb. Z OP LZZ (personální a provozní část) je finanční podpora 100 % mzdy a 18 % nepřímé náklady. Z IOP (investiční část) možno získat dotaci ve výši 80 % na investice. FANTA – tento námět by vyžadoval širokou spolupráci zastupitelstva, podporuje zřídit právnickou osobu sociálního podniku. Je ochoten spolupracovat. Dotace na mzdy je na 2 roky, udržitelnost projektu je 5 let. Je třeba utvořit tým, který bude pracovat na přípravě projektu.

Usnesení č. 10: ZM schvaluje přípravu projektu sociálního podniku technických služeb města a pověřuje pracovní skupinu ve složení Ing. Mach, Ing. Fanta, pí Oupická, p. Guttenberg zahájením projektové činnosti. Hlasování: pro 12 – Mach, Nečasová, Trunková, Flígl, Houserek, Rašovec, Zabilanský, Švecová, Fanta, Guttenberg, Oupická, Štráchalová, proti 0, zdržel se 1 – Prieložná, schváleno.

Různé a informace
STAROSTA – seznámil s podnětem Farního sboru Českobratrské církve evangelickéve Mšeně ke zbudování pamětní desky obětem holocaustu. V lednu příštího roku uplyne 70 let od chvíle, kdy bylo osm zdejších občanů odvlečeno do koncentračního tábora v Terezíně. Členové farního sboru považují za vhodné zbudovat těmto občanům pamětní desku, která by byla umístěna na vhodném místě. Ze své strany nabízejí součinnost a pomoc;  TRUNKOVÁ – jednala v tomto směru s panem farářem Šimkem, zatím nemají konkrétní návrhy; FLÍGL – pokud bude chtít město přispět, mělo by se rozhodnout jakou částkou, protože to může být částka vysoká, a to podle zadání.

Usnesení č. 11: ZM schvaluje záměr zbudování pamětní desky obětem holocaustu na území města Mšena. Hlasování: pro 12 –  Mach, Nečasová, Trunková, Prieložná, Houserek, Rašovec, Zabilanský, Švecová, Fanta, Guttenberg, Oupická, Štráchalová, proti 0, zdržel se 1 – Flígl, schváleno.

STAROSTA – informoval, že v letošním roce končí platnost dokumentu „Program regenerace MPZ Mšeno“. Na platnosti tohoto dokumentu závisí podávání žádostí o dotace u ministerstva kultury pro obnovu památkových zón. Pan starosta oslovil pana Ing. arch. Peštu s žádostí o aktualizaci tohoto dokumentu. Dotace je nutná zejména pro dokončení střechy a okapů na kostele sv. Martina a opravy na koupališti.

STAROSTA – informoval, že po dlouhých letech odstoupil velitel hasičské zásahové jednotky města ve Mšeně, p. Karel Píč. Velitelem zásahové jednotky byl jmenován p. František Šulc ml.

STAROSTA – zve všechny na celorepublikovou akci „Den architektury“, která se bude konat v neděli 30. 9. 2012. Zahájena bude na náměstí ve Mšeně u radnice, dále bude probíhat na sladovně, koupališti a v pivovaru Lobeč a poté v Dubé Všude bude odborný výklad.

Dne 10. 10. 2012 v 10 h proběhne na náměstí ve Mšeně slavnostní ukončení projektu revitalizace náměstí. Vystoupí žáci mšenských škol. Ve stejný den v 17 h proběhne na radnici ve Mšeně kulatý stůl s veřejností. Stěžejním bodem setkání bude představení studie regenerace Mělnické ulice.

OSTRUHA – navrhuje, aby zasedání zastupitelstva byla od 18 h a aby byla zveřejňována témata zasedání; GUTTENBERG – navrhuje, aby byly pořizovány audio záznamy ze zasedání zastupitelstva a zveřejňovány na webových stránkách města. Navrhuje projednat na příštím zasedání zastupitelstva; FANTA – navrhuje umístit na koupaliště malou mosaznou desku s připomenutím pana Houžvice, který se velkou měrou zasloužil o to, že lázně ještě stojí a fungují. Sám by přispěl částkou 500 Kč. Dále navrhuje, aby před restaurací Zlatý lev byl na jedné straně zákaz zastavení, s ohledem na průjezd autobusů.

FLÍGL – nevidí logiku značky zákazu vjezdu na nám. Míru, když se musí objíždět ostrůvek s lípou; NOVÁK – dočetl se, že podle novely loterijního zákona by město mělo mít vyšší příjmy z hazardu. Domnívá se, že by tyto prostředky měly být v rozpočtu města směrovány např. do sportu; STAROSTA – dosud není známa částka; KAULFUS – dává námět k získání akcií Veolie, která je prodává; STAROSTA – akcie této společnosti nejsou na českém trhu obchodovány; JAKEŠ – upozorňuje, že dnes nebyly podány informace k realizaci zeleně ul. Boleslavská; STAROSTA – k tomuto tématu se vrátíme v podzimních zasedáních zastupitelů. Osobně si prohlédne již zrealizované výsadby v této době, kdy jsou vidět plody. Připravuje se také studie zastiňování objektů v Boleslavské ulici; ŠTRÁCHALOVÁ – nabízí se ke spolupráci s Ing. arch. Peštou při zpracování aktualizace „Programu regenerace MPZ Mšeno“; STAROSTA – blahopřeje pí Štráchalové k získání certifikátu „Vzdělaný zastupitel“ v obou stupních; R. ŘÍHA – souhlasí s instalováním kamerového systému ve Mšeně i s městskou policií. Min. 1x za čtrnáct dní projde městem skupina, která demoluje, na co přijde; STAROSTA – jeden z nájemníků bytu v ZŠ žádá o obnovu garáže u ZŠ. Nájemníci bytů nemají právní nárok na garáže na pozemcích města. U ZŠ bude vybudováno parkoviště, žádosti projedná stavební a pozemkový výbor.

Pan starosta poděkoval přítomným a ukončil zasedání ve 20:30 h.