Závěsný znakNáměstí Míru ve MšeněSkalní útvar PokličkyOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

10. 10. v 10 hodin


Start nové kapitoly života na náměstí MíruSlavnostní otevření náměstí Míru

Ve středu 10. října 2012 v 10 hodin dopoledne bylo slavnostně otevřeno revitalizované náměstí Míru. Slavnostní akt zahájil Ing. Martin Mach projevem, který přinášíme v plném znění.

Vážení občané, vážení hosté,
Dovolte, abych Vás přivítal ve Mšeně na obnoveném náměstí Míru na slavnostním ukončení projektu „Revitalizace městského jádra“. Zejména srdečně vítám vzácné hosty: p. Robina Povšíka, náměstka hejtmanky Stč. kraje a JUDr. Ing. Tomáše Novotného, Ph.D., ředitele Úřadu RR ROP Střední Čechy.

Dnešní den lze směle označit za historickou chvíli, neboť po mnoha desítkách let centrum našeho města doznalo výrazných změn. Již tedy neplatí, že jsme městem, kde se zastavil čas, či přímo skanzenem, jak jsem často slýchal od návštěvníků, odborníků i filmařů. Další díly Zdivočelé země by již na náměstí natáčet nešly.

Dovolte, abych stručně zrekapituloval, jak jsme k dnešní chvíli dospěli. V roce 2006 po obecních volbách se dosti zásadně obměnilo městské zastupitelstvo, došlo ke generační obměně a po mnoha desítkách let byla obnovena městská rada. V prvních měsících jsme se seznamovali s chodem města, řešili zděděné problémy a dokončovali rozestavěné stavby. Postupně nám začalo být jasné, že veřejná infrastruktura ve městě je v žalostném stavu poté, co se do ní za minulého režimu investovalo jen minimálně.

Připomínkou toho jsou například mé první Vánoce ve funkci, kdy v průběhu celých svátků nefungovala velká část veřejného osvětlení. Postupně jsme tedy zahájili koncepční práce na projektech vedoucích ke komplexní obnově veřejné infrastruktury, tedy inženýrských sítí, komunikací a také škol. S projekty jsme soutěžili o evropské zdroje, zpočátku jen s menšími úspěchy, ale zkušeností přibývalo a s nimi i získaných dotačních prostředků. K financování rekonstrukčních projektů jsme založili městský Fond rozvoje a rezerv, do kterého plynou příjmy z městské skládky TKO, prodejů majetku a příjmů z věcných břemen.

Projekt revitalizace centra města se začal rodit v roce 2007, kdy jsme žádali kraj o zásadní rekontrukci průtahu silnice II/256 městem, neboť byl (a většinou stále je) v žalostném stavu. Kraj nás vyslyšel a zadal projekční práce na rekonstrukci, avšak zadaný úsek končil zde nedaleko v zatáčce u pomníku M. Jana Husa a neřešil ulici Masarykovu a napojení na již opravený úsek silnice II/273 v Karlově ulici. Došlo proto k dohodě mezi městem a krajem, že kraj bude projektovat průtah od Mladé Boleslavi k začátku náměstí a město vyřeší projekčně složitou část průtahu a navazujících ploch na tomto náměstí a v sousedních ulicích Masarykově a Jatecké, tedy v oblasti, která je jádrem městské památkové zóny.

Zadali jsme vypracování architektonické studie autorskému týmu pod vedením Ing. arch. M. Prchala a v průběhu roku 2009 byla studie schválena zastupitelstvem i orgány památkové péče po poměrně náročném projednávání i za účasti veřejnosti. V roce 2010 po dalších komunálních volbách padlo rozhodnutí pořídit na náklady města všechny stupně projektové dokumentace a podat grantovou žádost do ROP Střední Čechy.

Začalo velmi hektické období, které zřejmě skončí až s definitivním koncem evropských dotací. Za neuvěřitelného půl roku jsme zvládli ve spolupráci s projekční kanceláří CR-Project naprojektovat 3 stupně projektové dokumentace a získat územní rozhodnutí a všechna stavební povolení a podat žádost o grant. Ta byla úspěšná. Ve spolupráci s krajem proběhlo společné výběrové řízení, které vyhrála firma H-Intes a v červnu 2011 po mnoha komplikacích byla zahájena stavba. Tato byla dokončena o rok později po velkém vypětí všech zúčastněných, zejména kvůli velmi tvrdému termínu daném ve výzvě dotační agentury a zejména kvůli velmi rozsáhlému záchrannému archeologickému výzkumu (ZAV), který se zde odehrál.

Jednalo se o velmi složitou stavbu, která zahrnovala téměř kompletní výměnu inženýrských sítí a všech komunikací ve středu města bez možnosti vyloučit pohyb občanů po staveništi. Uzávěra průtahu, která rozdělila město fyzicky na dvě oddělené části, velmi komplikovala život nejen občanům našeho města, ale i celého okolí. Realizace stavby byla náročná také z pohledu náročných vzorů dlažeb a dalších kamenických prvků, vše pod odborným dohledem orgánů památkové péče. Nakonec se tedy vše povedlo a můžeme dnes projekt slavnostně ukončit.

Dovolte několik čísel: celková hodnota projektu města – 25 mil. Kč vč. ZAV a PD, z toho 13,5 mil. dotace, hodnota rekonstrukce průtahu – krajský projekt: cca 8 mil. Kč, dotace 85 %, hodnota rekonstrukce vodovodního řadu (investice VKM a. s.) – cca 5 mil. Kč.

Tímto projektem naše úsilí o obnovu města nekončí a věřím, že i nadále budeme ve spolupráci s krajem rekonstruovat hlavní tahy městem a k nim přiléhající prostranství. Již na jaře to bude II/256 v ulici Boleslavské a časem snad průtah ve směru na Mělník. Na tuto část jsme již připravili architektonickou studii, která bude dnes představena veřejnosti.

Na závěr musím poděkovat všem, kteří se na zdařilém díle podíleli, a dopředu se omlouvám, pokud na někoho zapomenu:
- občanům za výdrž
- zastupitelstvu města za odvahu rozhodovat a za zatím trvalou podporu převážné většiny ZM rekonstrukčním projektům
- autorskému týmu ve složení Ing. arch. M. Prchal, Ing. J. Trevisan a Ing. M. Pešičková a projektantům z CR-Projekt pod vedením Ing. J. Jiráka
- stavební firmě H-Intes pod vedením Ing. B. Horáka a TDI, kteří na kvalitu dohlíželi – zde přítomný Ing. J. Dušátko
- krajským radním a úředníkům OD a také KSÚS za trvalou spolupráci
- výboru a ÚRR ROP Střední Čechy za přidělení dotace a metodické vedení při nelehké administraci
a zejména svým spolupracovnicím a kolegům z radnice, bez jejichž pomoci by se žádné projekty realizovat nedaly.

Martin Mach, starosta města